Stortinget vedtok i 2015 å iverksette et pilotprosjekt med såkalte velferdsobligasjoner, også kalt effektkontrakter, for å forebygge tilbakefall til kriminalitet. Dette prosjektet er et samarbeid mellom staten, utvalgte kommuner, frivillige organisasjoner og næringslivet. Målgruppen er personer i alderen 18-30 år som står bak mange og hyppige lovbrudd, og som derfor opptar en stor del av soningskapasiteten i fengslene.

I sitt møte 12. september behandlet bystyret hvorvidt Tønsberg kommune skal delta i dette nasjonale pilotprosjektet sammen med kommunene Holmestrand, Horten, Sandefjord og Larvik, som koordinerer søknaden fra Vestfold. Da formannskapet behandlet saken, var det bare SV som, ikke overraskende, stemte imot deltagelse i dette pilotprosjektet, men i bystyret hadde tydeligvis også Arbeiderpartiet fått «kalde føtter» og stemte imot!  

 

Kirkens Bymisjon har vist interesse

Tanken bak velferdsobligasjoner er at private investorer finansierer og tar den økonomiske risikoen for et sosialt tiltak, og blir refundert av en offentlig oppdragsgiver (stat/kommune) dersom man oppnår målbare og forhåndsdefinerte resultatmål. Dette betyr at myndighetene betaler kun dersom sosiale resultater oppnås. Resultatoppnåelse vurderes og evalueres for øvrig av en uavhengig part, for eksempel en forskningsinstitusjon eller et universitet. Med private investorer kan vi for eksempel tenke på veldedige stiftelser, legater eller annen ideell og tilgjengelig kapital, som allerede satser innenfor ulike sosiale prosjekter. I tillegg kommer trolig enkeltpersoner med et sosialt engasjement.

Det er videre den enkelte kommune og investor som skal velge tjenesteleverandør. En aktuell kandidat i vår kommune kan for eksempel være Kirkens Bymisjon som har betydelig kompetanse med nettopp denne målgruppen gjennom tiltaket FRI, og som har vist betydelig interesse for prosjektet.

 

Store utgifter for kommunen

Det er dessverre et faktum at samfunnet på langt nær har lyktes med rehabiliteringen av gruppen kriminelle «gjengangere». En gjenganger defineres ofte som en person som blir siktet i en ny straffesak, som kvalifiserer til ubetinget fengsel, innen to år etter løslatelse fra soning. Kriminalomsorgen skal for øvrig stå for utvelgelsen av 150 gjengangere som skal delta i dette nasjonale prosjektet.  Den totale kostnadsrammen for staten i forbindelse med dette prosjektet er på 13 millioner kroner, og staten tar 75 % av utgiftene og kommunene 25 % dersom altså resultatet blir positivt.  

Tønsberg kommune har i dag store utgifter i forbindelse med kriminelle gjengangere, og det vil være en betydelig innsparing med hver enkelt person som kommer seg ut av en kriminell løpebane. Men mye viktigere er selvfølgelig den bedrede livskvaliteten for den enkelte og de nærmeste pårørende!

Dette pilotprosjektet støttes av KS og en rekke kommuner, men altså ikke av Tønsberg Arbeiderparti! Det er mye som tyder på at «privatallergien» har blitt så sterk med årene at man ikke en gang er villig til å delta i et forsøk som kan være en vei ut av kriminalitet for enkeltmennesker, og med begrensede kostnader for kommunen, og bare dersom forsøket blir vellykket! Tønsberg Høyre er selvfølgelig positiv til forsøk og nytenking med sosial innovasjon som resultat.