Førsteinntrykker er at det ser koselig ut, men ved nærmere ettersyn ...

Foto:

Av

Sigmund Sontum har ikke tatt hensyn til havebyen i tegningene sine.

DEL

MeningerI Tønsberg Blad 1. september vises arkitekt Sigmund Sontums  fint tegnet og fargesatte forslag til utbygging av Teie sentrum.  Førsteinntrykk er at de ser koselige ut. Ved nærmere ettersyn ses at hagebyens reguleringsplan, som gjaldt fra l921 til 1975, blir forandret, at kommuneplanens bestemmelser, Diveanalysens vurderinger og Riksantikvarens område av nasjonal betydning  ikke tas hensyn til. 

Teies hageby er en del av planen Sagagrunn til arkitekt Lange. Store deler av Tønsberg og indre Nøtterøys infrastruktur og tomteinndeling er bygd etter planen Sagagrunn. Man kan ikke si at infrastruktur på indre Nøtterøy og i Tønsberg til 5. dammen er gammeldags og kan forandres. Bebyggelsen fra før l900 til i dag  er blitt en helhet. Strukturene og ideologien binder det hele sammen.

Selvforsynt hageby

Hagebyen er bevaringsverdig fordi den er bygd ut fra hagebyideene, har klassiske og modernistiske forbilder og er stedstilpasset  med norsk byggemåte.

Den er en av få sonedelte trehushagebyer i Norge.

En hageby skulle være en selvforsynt enhet. Fra hagebyens viktigste plass, veidelet går veier til sonen for arbeidsplasser på Kaldnes og på sjøen,  til rekreasjon i Teieskogen og ved sjøen,  til Tønsberg, til handelsområdet rundt Teie torg og til der kirken var planlagt.  Matproduksjon foregikk på gårdene inntil hagebyen og i hagene.

De rette aksene går til sentrale områder i hagebyen. Utenfor de rette, brede aksene er mindre veier til boligområder.  De er tilpasset landskapets kurvatur. Da arkitekt Lange fikk 1. pris for reguleringsplanen Sagagrunn, fremhevet juryens hans løsninger på plasser og veier. Som følge av arkitekt Sontums forslag forandres aksene, infrastrukturen og hagebeltene.  Dette ødelegger hagebyens bevaringsverdi.

Helt unikt

Trafikken  flyttes inntil kirken og barnehagen på tre kanter. I Teglverkveien vil hagene bli sykkelsti, og hagene langs Kirkeveien bli 4 felts vei og sykkelsti.  5 rundkjøringer vil ødelegge hagebyen og aksene enda kommuneplanen s 32  skriver:

«Teie er et tettsted planmessig anlagt rundt 1920 gjennom reguleringsplan for Nøtterø haveby. Rikdommen fra sjøfart og hvalfangst la grunnlaget for områdets utvikling. Teie består av noen velbevarte villaer med store haver og forretningsgårder, bevisst plassert i forhold til veiløp og torvet. Bebyggelsen hører stilmessig til nyklassisismen. Det er viktig å bevare både enkeltelementer og sammenhengen mellom bebyggelsen, veiløp og landskapet for øvrig. Gamle trær er en del av dette miljøet.

Områdets særpreg skal bevares og vesentlige tiltak vurderes strengt.

Bygninger oppført før 1940 skal søkes bevart. Strukturer/historiske spor som veiløp, alleer, gjerder, markante trær med mer og den naturlige/ landskapsmessige sammenhengen mellom disse skal søkes opprettholdt og bevart.

Tilbakeføring av bygninger er ønskelig og positivt.

Ny bebyggelse kan tillates dersom den tilpasses områdets særpreg og underordner seg omgivelsene mht. landskapssilhuett, samt nær- og fjernvirkning for kulturminner. Ny bebyggelse skal tilpasses stedets typografi når det gjelder struktur, skala, uttrykk og materialbruk. Ny bebyggelse skal tilpasses kulturmiljø mht. plassering, retning, takvinkel, vindusbruk, størrelse, farge- og materialbruk og øvrig utforming.»

I kommuneplanen står det at  Teie kan bygges ut noe bymessig. Hagebyen er alt bygget ut bymessig.

Ingen arkitekt kan tegne når premissene er uklare

Arkitekturforslagene til arkitekt Sontum tar lite hensyn til de sterkt førende bestemmelsen  i kommuneplanens tekstdel s. 32 der  hele hagebyen er bevaringsverdig. Kommuneplankartet viser at bare deler av Ras  NB område  skal bevares.  Dive analysen sier hele hagebyen er bevaringsverdig. Lite av dette praktiseres, se den tragiske Grindløkkenrivingen og vedtak om riving av Holmenveien 2, og i NB området Arnfeldts vei 14 og bygg langs Smidsrødveien. Noen politikere mener Teie er et utbyggingsområde  enda planendringer ikke er ikke vedtatt.

Fastlandsforbindelse, jernbanetrase og gatebruksplan bør bestemmes før utbygging planlegges. Hagebyens infrastruktur, torg, bygg og hagebelter må bevares ellers har ikke hagebyen bevaringsverdi.

Kommunen må bestemme seg for bevaring eller ikke. Ingen arkitekt kan tegne tilpasset stedet når premissene er uklare. Hvis  grønne områder, veier, plasser, torg og hager bevares, den tunge, klassiske påvirkningen  i arkitekturforslaget  dempes på en rolig og nyskapende måte, kan arkitektforslagene til arkitekt Sontum bli bra. Vil utbyggere være interessert i det?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags