Manglende informasjon til Riksantikvaren i rivingssaker på Teie. Ugyldig vedtak?

Arenfeldts vei 14 ble revet tidlig i juli i år. Fortidsminneforeningen stiller spørsmål ved lovligheten.

Arenfeldts vei 14 ble revet tidlig i juli i år. Fortidsminneforeningen stiller spørsmål ved lovligheten. Foto:

Av
DEL

LeserbrevFortidsminneforeningen i Vestfold ser at husene i Arenfeldts vei 12 og 14 på Teie er revet selv om Riksantikvaren i 2013 satte området på liste over områder av nasjonal betydning, NB-registeret. NB-området er en del av Nøtterø haveby, og en del av den prisbelønnede reguleringsplanen Sagagrund for Teie og Tønsberg sentrum. Planen er tegnet ca. 1920 av Kristofer Lange med flere. Den er sterkt påvirket av engelsk hagebyideologi. Husene er bygget i norsk trehustradisjon. Planen Sagagrund ble delt i Nøtterøy og Tønsbergs del, og kommuneingeniør Rød kalte Nøtterøys del – Nøtterø haveby.

Med industrialismen og tilflytting til byene trengte folk boliger. Teie hovedgård bl.a. ble delt opp i tomter til hagebyen. Mange redere, hvalfangere og skyttere kjøpte eiendommer i hagebyen, men også sjøfolk, håndverkere, handelsfolk og andre.
Ideen bak reguleringsplanen Nøtterø haveby fra 1921 var at det skulle være kort vei til arbeid, landbruk, sentrumsfunksjoner og fritidsområder. Planen hadde store veiakser. Mindre gater fulgte landskapets kurver. Alle hus skulle ha sol, lys, hager og utsikt. Sunn livsstil var viktig. De flotteste husene lå nær torget. Planen er sonedelt.

«NB-registeret er en liste over kulturmiljøer i byer og tettsteder i Norge som har nasjonal interesse. Stor aktivitet og utbyggingspress gjør at kulturmiljøer i mange byer er ekstra utsatt for endring og ødeleggelser.» (RAs veileder for NB s. 5)
I Riksantikvarens veiledning til NB områder står det s. 8: «I forbindelse med utarbeidelse av en arealplan, kan man komme fram til at et NB-område bør utvides, reduseres eller tas ut av registeret. I slike tilfeller må Riksantikvaren involveres, og NB-registeret oppdateres.»

Dette er ikke gjort.

Kulturarv, fylkeskommunen, Vegvesenet og Fylkesmannen kom med innsigelse til planen som Arenfeldts vei 12 og 14 er en del av. I regionalt planforum forhandlet disse og kommunen seg fram til at 12 og 14 ble utbyggingsområde og ikke lenger regulert til Hensynssone bevaring slik de er i kommuneplanen. Innsigelsene ble trukket. Hensynssonen er flyttet og erstattet av to andre hus som ikke er i NB-området, men NB-området er ikke flyttet.

Fylkeskommunens Hovedutvalg for transport og areal vedtok at Arenfeldsvei 14 måtte søkes bevart selv om de fulgte regionalt planforums godkjenning av riving og flytting av hensynssone.
Veier, plasser, hus, hushøyder, volum og plassering på tomt og grønne områder bør forandres minst mulig i den bevaringsverdige hagebyen, sier kulturmiljøanalysen Dive fra 2018. Hagebyen er Vestfolds største.

«Fylkeskommunen er forpliktet til å sende plansaker (og byggesaksvedtak) der nasjonale kulturminneinteresser er truet til Riksantikvaren.»
Postmottak hos Riksantikvaren har gått gjennom de siste 3 år med postlister fra Vestfolds Kulturarv og kan ikke se at de har mottatt informasjon om riving og utbygging av planområdet med Arenfeldts vei 12 og 14. Fylkeskommunen har heller ikke sendt ut post om planen til Riksantikvaren. Riving er muligens ulovlig når ikke RA har fått sakene om ulike syn, riving og forandring i NB-området. I Arenfeldts vei 12 og 14 bygges det nå uten at Riksantikvaren har fått informasjon.
Siden NB-området på Teie ble vedtatt i 2013 er sentrale hus i NB-området revet, antakelig uten at Riksantikvaren har fått sakene og har kunnet komme med innsigelse.

Holmenveien 2 er det flotteste eiendommen i hagebyen. Kommunen vedtok nylig at det vakre huset kunne rives. I veiledningen står det at identitetsskapende områder nær NB- området skal søkes bevart. Holmenveien 2 er nær NB området og i høyeste grad identitetsskapende for Nøtterø haveby. Dette er ikke tatt hensyn til.

Husets eier var hvalfangstleder på Syd Georgia. Sandefjord har restaurert kirken og hvalfangstlederens kontorbygg på Syd Georgia. I Tønsberg /Nøtterøy derimot rives hvalfangstlederens hus. Kulturarv kommer ikke med innsigelse, og informerer ikke Riksantikvaren enda de mener huset må bevares. Er dette også en saksbehandlingsfeil? Kanskje rivevedtaket er ulovlig? Hvis miljøer skal bevares, må fagfolk kunne uttale seg og ev. stanse uheldige vedtak.

Kommunen tar ikke hensyn til NB-området og hagebyens bevaringsverdi i utbyggingssaker, handler mot Riksantikvarens intensjon for NB-området og involverer ikke RA. Når RA har innsigelsesrett, må det være en saksbehandlingsfeil av Kulturarv å ikke informere RA. Vedtak kan da være ugyldige.

Riksrevisjonen kom i januar 2019 med uttalelse om strengere bruk av innsigelsesretten slik at Nasjonale verdier og andre verdier ikke går tapt. Det virker som om politikere, fylkeskommunen, kommunen mfl. ikke har lest Riksrevisjonens kritikk og vurdering av konsekvensene for landet ved manglende bruk av innsigelser.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags