Færder-politikerne overkjører sin egen administrasjon

VIL HA INFORMASJON: Allmenheten har krav på å forstå hvorfor kommunen prioriterer fordelen for to familiers private økonomiske interesser fremfor vern av et unikt, uberørt naturområde mot ulempen ved å frata allmenheten varierte opplevelser og fremtidige generasjoners opplevelse av uberørt, unik natur, skriver Arnfinn Hafsteen.

VIL HA INFORMASJON: Allmenheten har krav på å forstå hvorfor kommunen prioriterer fordelen for to familiers private økonomiske interesser fremfor vern av et unikt, uberørt naturområde mot ulempen ved å frata allmenheten varierte opplevelser og fremtidige generasjoners opplevelse av uberørt, unik natur, skriver Arnfinn Hafsteen. Foto:

Av

Hva er vitsen med kommunens rådmann og administrasjon, når politikerne likevel velger å lene seg på eksterne interessenters vurderinger i sin behandling av byggesaker og private reguleringsplaner uten å ta hensyn til de føringer og vurderinger rådmannen, kommunens administrasjon og andre berørte forsøker å få kommunisert?

DEL

MeningerSaken gjelder Detaljplan 2018002 Vestgarden Nordhavna på Hvasser Nord som Høyre og FRP presset gjennom i Hovedutvalg for kommunalteknikk 20.06.2019 som har blitt lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. august 2019.

Reguleringsplanen består av 2 til forveksling nærmest like planforslag. Begge planforslagene er utarbeidet av tiltakshaver, representert ved AsplanViak, og begge legger opp til bygging av vei i sone med absolutt byggeforbud, etablering av parkeringsplasser midt på Hvasser Nord og bygging av 4 hytter. Tiltak som krever utfylling av våtmarksdammer, massiv irreversibel sprengning av fjell og andre naturinngrep i sårbar, unik natur på Hvasser Nord.

Er rådmannen presset av politikerne?

Veiadkomst til planområdet går gjennom den gamle hyttebebyggelsen innenfor 100 meters belte fra sjø, gjennom sone for absolutt byggeforbud og er klart i strid med den lokale kommuneplanen og sentrale lover og regler for byggevirksomhet i strandsonen. Rådmannen var negativ til foreslått veiadkomst ved planoppstart, men politikerne hørte på tiltakshaver og åpnet opp for slik adkomst. Er vurderinger rundt adkomst nå bevisst utelatt fra planforslagene til både tiltakshaver og Rådmannen? Dispensasjon vil kunne vesentlig tilsidesette hensynet til byggeforbudet i den absolutte byggeforbudssonen og hundremetersbeltet beltet mot sjøen, samt skape presedens for lignende fremtidig utbygging.

Færder kommune velger dessverre å følge tidligere praksis i Tjøme kommune, som har vært belyst i flere artikler, senest i Aftenpostens A-magasin av 6. juli 2019. Ukritisk legger kommunen tiltakshavers vurderinger og argumenter til grunn når de legger reguleringsplanen ut på høring.

Stor uenighet i Hovedutvalg for kommunalteknikk (HFK)

Avstemning i HFK 20.06.2019 vitner om stor uenighet. Med knapt flertall, 6 Høyre/FRP mot 5 stemmer AP/SP/FRSV ble nok en gang et benkeforslag presset gjennom fra B. K. Sevik (FRP).

Dette til tross for at Rådmannen skriver i sin innstilling at tiltakshavers planforslag anses å være i strid med vilkår for planoppstart, ettersom det kommer i konflikt med verdifulle naturelementer og tilpasninger for å ivareta de hensyn som følger av naturmangfoldloven. 

Kommuneplanen kapittel 26.2 gir føringer for hvilke hensyn som skal vektlegges ved utvikling av eksisterende og ny fritidsbebyggelse. Slik det fremgår av Rådmannens innstilling står tiltakshavers forslag til strykkarakter sett opp imot disse føringene, og dette etter at administrasjonen i kommunen siden 2015 ved 4 forskjellige tidligere forsøk har gitt/varslet avslag eller bedt tiltakshaver om å omarbeide forslaget uten hell.

Er politikerne objektive?

Uenighet hos politikerne skyver utfordringene over på andre. Naboer og andre berørte parter er anmodet om å sende protester som er tydelig merket hvilken innstilling til planforslag/detaljplan som skal kommenteres.

Det kan stilles spørsmål ved om politikerne er objektive. Denne saken er preget av aktiv lobbyvirksomhet av tiltakshaverne; eier og driver av Vestgården på Hvasser (møter i styret for Hvasser og Brøtsø vel), samt miljømannen, tidligere statssekretær for Venstre, Jesper Simonsen.

Allmenheten har krav på å forstå hvorfor kommunen prioriterer fordelen for to familiers private økonomiske interesser fremfor vern av et unikt, uberørt naturområde mot ulempen ved å frata allmenheten varierte opplevelser og fremtidige generasjoners opplevelse av uberørt, unik natur.

Mens saken ruller videre fortsetter vi og mange andre og fortsatt å gruble over mange ubesvarte spørsmål, herunder om politikerne har tatt på gummistøvler og befart naturen inne i området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags