Fra 1991 til 2003 (12 år) satt Roar Tandberg som ordfører for Arbeiderpartiet. I løpet av disse årene skjedde det en rivende utvikling av Tjøme-samfunnet. Da ble store og mange områder lagt ut til friområder, og rekreasjon og friluftsliv for allmenheten fikk virkelig et løft og sterkere fokus. Vi fikk naturvernområder fordi man så de unike arealene med biologisk mangfold som var verdt å ta vare på og verne om. I tett samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter som fulgte opp med retningslinjer, lover, regler og forvaltningsplaner til bruk i lokal arealforvaltning.

I sjønære områder ble det foretatt makebytte med grunneiere for å ytterligere forsterke og utvide adgang til sjø, strand og svaberg fra land. Da Arbeiderpartiet igjen kom i posisjon i 2007 på Tjøme sammen med Tjømeslista, med undertegnede som ordfører og varaordfører fra TL, videreførte vi den gode politikken, og kjøpte opp to forsvarseiendommer (Tjønneberget og Torås) til friområder for allmenn bruk. 

Kan gi betydelig verdiskapning

Så ble «Oslofjordens indrefilet», skjærgården øst for Tjøme og Nøtterøy og hele Moutmarka, utnevnt som Nasjonalpark i 2013. En streng, men god areal-og strandsonepolitikk er også god næringspolitikk, har vi i Arbeiderpartiet alltid sagt.  Nå utvikles det nye næringer i randsonen av  Nasjonalparken, som igjen kan gi verdiskapning i hele Tønsbergdistriktet.  

Under Roar Tandbergs ledelse ble Tjøme med i samarbeidet med Tønsberg og Nøtterøy om ny fastlandsforbindelse. I bompengeordningen fra den første fasen ble Tjømesamfunnet garantert å få finansiert gang/ sykkelvei fra Vrengenbrua til Verdens Ende. En stor takk til daværende ordfører fra Ap som sikret sin kommune en trafikksikker og viktig ferdselsåre for innbyggerne i alle aldre. Traseen er også en populær og mye brukt treningsarena for sommergjester og andre besøkende.  

Og mer vei blir det

Neste veiprosjekt, «Bypakke Tønsberg», vil også gi Tjømesamfunnet en ny gang-og sykkelvei, denne gang over Brøtsø. Den vil få stor betydning for innbyggerne på Hvasser og Brøtsø, og en trygg skolevei for barna. Folkehelseperspektivet er her også viktig; trygghet til å ferdes for myke trafikanter til tross for stor biltrafikk.  

I min forrige periode (2007-2011), og i inneværende periode har jeg som ordfører hatt sterk fokus på kommunen som en «grønn kommune». Oppvekstsenteret på Lindhøy, med barneskole og ny barnehage får en felles, miljøvennlig energisentral som også kobler på Idrettshallen. 

Det er på den demokratiske arenaen vi bestemmer hva slags kommune vi skal ha og hvilke verdier vi styrer etter. Hva slags barnehager, skoler og fritidstilbud som er best for barna våre, og hvordan alderdommen din skal bli. Hvilke typer jobber og boliger vi har, og hvordan fremtiden skal bli. Det er det politikk handler om. Arbeiderpartiet har i alle årene i posisjon vært etterrettelige og forutsigbare, og styrt Tjøme Kommune med stø kurs og sunn økonomi.

Gode kommunale tjenester

Til tross for lav bemanning innenfor flere ulike tjenesteområder,  har innbyggerne i stor grad opplevd god kvalitet på kommunale tjenester. Eldre og pleietrengende har mottatt  omsorgsfull    pleie i Tjøme kommune, noe vi i første skal takke ledere og ansatte for, mens rammene er lagt av politikerne.

I tillegg blomstrer alt kulturliv på våre øyer. Den politiske ledelsen har sett viktigheten av frivillig innsats, og organisasjoner, lag og foreninger har blitt hørt og sett.  I inneværende periode med u.t som ordfører, har vi lagt opp til at gratis bruk av idrettshaller videreføres i den nye Færder Kommune. 

Vi skal skape en klimavennlig kommune

Arbeiderpartiet tenker globalt, handler lokalt: Kommunens klima-og energiplan skal samkjøres med Nøtterøy, og nye Færder Kommune ønsker vi at skal bli en klimavennlig kommune.

Tjøme kommune har jobbet frem en modell , kopiert fra Østfold, som vi ønsker skal realiseres i den nye kommunen: Dersom Arbeiderpartiet får det som vi vil, så får vi til økt kollektivtilbud for innbyggerne, flexx/ bestiller- transport i vårt distrikt, og som vil dekke et behov de aller fleste barnefamilier har, for eldre som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem, nattbuss «trygt hjem» fra byen, og alle andre ser at det blir enklere velge buss og kollektivtransport. I Østfold betaler man uansett kun det en bussbillett koster, har koblet på båttransport i skjærgården, og Timesekspressen til Oslo, og det håper vi kan bli en realitet også her hos oss. 

Godt valg den 11.september!

Bente K. Bjerke

Færder Arbeiderparti