Den pågående granskingen av byggesaksavdelingen i Tjøme kommune har av forståelige grunner fått stor oppmerksomhet i mediene. Noe av denne omtalen er av en slik karakter at vi, som politikere på Tjøme, føler behov for å klargjøre situasjonen sett fra vårt ståsted.

LES OGSÅ: Tvilsom granskningsprosess på Tjøme

Formannskapet diskuterte granskningen

Granskningen ble tatt initiativ til av rådmann og ordfører og ble forelagt Formannskapet i et møte 14. juni. Formannskapet hadde også møte om saken 8. august i anledning oppstarten. Mandatet for granskningen er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Det er selskapet BDO som er ansvarlig for granskningen. Den er nå i gang, og flere personer er – og blir – kontaktet og/eller intervjuet om saken, og store dokumentmengder gjennomgås og sammenstilles. Kommunen har engasjert advokat Tor Erik Heggøy som kontaktpunkt mot granskerne.

LES OGSÅ:  Tjøme: Fylkesmannen vil undersøke rådmannens slektsforhold

Dette sikrer armlengdes avstand mellom administrasjonen/politikerne og granskerne. Eventuelle opplysninger som fremkommer under granskingen og som går utover mandatet, vil bli forelagt advokaten for vurdering. Enkelte har også reagert på at kommunen kan kreve statusrapporter og få tilgang til innhentet informasjon underveis. Det er kommunens advokat som skal utøve denne funksjonen, som sikrer kommunen som oppdragsgiver muligheten å føre kontroll med fremdrift, kostnader og kvalitet. Det er ikke slik at rådmannen, ordføreren eller formannskapet fortløpende blir meddelt hvilke opplysninger som granskerne har mottatt, slik flere hevder. Formannskapet skal imidlertid forelegges eventuelle forslag til utvidelse av mandatet og grunnlaget for det, dersom det skulle bli aktuelt.

Ikke nødvndig med utvidet granskning

En omtalt sak som dreier seg om rådmannens familie i en klagesak, skiller seg fundamentalt fra selve granskningssaken. Den er nå gjenstand for en utveksling av synspunkter mellom kommunen og Fylkesmannen. I løpet av denne uken sender Tjøme kommune et brev til Fylkesmannen om saken. Det vil selvsagt bli offentliggjort og kommentert av kommunens advokat. Rådmannen har orientert Formannskapet om saken og Formannskapet har ikke ansett denne saken som på noen måte å nødvendiggjøre noen utvidelse av mandatet for granskningen.

LES OGSÅ: Verdiløs granskning i Tjøme kommune

Vi forstår at granskingsprosessen engasjerer. Samtidig har vi alle et ansvar for at den ikke gjøres mer belastende enn nødvendig. Fra politisk side er dette en prosess som ingen av oss tidligere har vært involvert i. Vi har i fellesskap forsøkt å håndtere den etter beste evne, men det har selvsagt også har vært diskusjoner og meningsforskjeller underveis. Det er imidlertid viktig for oss alle at riktig faktum kommer på plass før vi gjør våre vurderinger og uttalelser. Dette betyr at vi må avvente granskingsrapporten og ikke «forhåndsdømme» basert på det som fremkommer i ulike medier fra dag til dag. Dette har også en side til rettssikkerheten til de granskingen berører.

Ansvarlige politikere

Politikernes taushetsplikt i denne saken er knyttet til lovpålagte bestemmelser. Verken ordfører eller andre kan pålegge politikerne noen form for «munnkurv» når det gjelder å uttale seg om selve prosessen dersom personlige/private ved de involverte holdes utenfor. Noe slikt er heller ikke gjort. Men skal rapporten kunne behandles på en troverdig måte når den er klar, kan man ikke ha forhåndsprosedert saken verken i media eller andre steder. Dette ber vi om forståelse for. Vi ber også om at en reflekterer over at det bak hver funksjon i kommunen finnes en person som har krav på skikkelig og rettferdig behandling basert på et korrekt faktisk grunnlag.

Vi vil som politikere også i det videre være tilbakeholdne med å uttale oss om selve granskingen før den er ferdig og rapporten foreligger. Men dette har ikke noe med å gjøre at noen har «abdisert.» Tvert om er det å utvise ansvarlighet i en krevende sak.