Jeg har lenge, uten å lykkes, forsøkt å finne dokumentasjon på at det er mer lønnsomt å tråle reker overalt kontra å la fisken spise dem. Ingen kan svare, og man får inntrykk at dagens forvaltning er opplest og vedtatt som den beste. Man bygger ikke, etter min mening, på fakta, men på synsing.

Men heldigvis finnes det eksempler på steder hvor man har fått bort tråling og hvor livet i havet har blitt et helt annet. Øresund er et slikt område, og da EU etterhvert skjønte at det ikke var tilfeldig at man der, i Nordens tettest befolkede område, hadde mye mer fisk og et mye større artsmangfold enn i tilgrensende områder, ba man det svenske Havsmiljöinstitutet undersøke årsaken og lage en rapport. Det gjorde de, og konklusjonen var enkel og entydig: Trålforbudet var årsaken.

LES OGSÅ: Markus (13) fikk noe litt utenom det vanlige på kroken

Sosialistisk Venstreparti foreslo på Stortinget å lage et trål- og garnfritt område fra Larkollen/Slagentangen og nordover, innbefattet Drammensfjorden, med restriksjoner for fiske med stang og håndsnøre etter torsk, men fikk kun sin egne stemmer pluss stemmene fra MDG og Rødt.

Med andre ord dårlig fangst, og det viser at interessen for å få til noe positivt er fraværende hos de fleste. Det er mest synd for livet i fjorden, men også for alle som vil ha et rikere og bedre fiske midt i Norges tettest befolkede område.

LES OGSÅ: Vil ha mikroplasten vekk fra Aulielva: Krever nytt filter i vaskemaskiner

Vil stramme inn

Overraskelsen var derfor stor da fiskeridirektøren dukket opp på skjermen med et forslag som på mange punkter minnet mye om det SV fikk nedstemt. Hun vil ikke ha bort reketrålerne, men pålegge dem å bruke rist, noe de for noen år siden fikk unntak fra for å kunne overleve, og hun vil ikke tillate oppsamlingspose for fangst av blant annet torsk. Ikke så bra som det kunne vært, men mye bedre enn dagens forvaltning, og et signal om at noen vil ha forandring.

LES OGSÅ: Fiskeridirektoratet vil forby torskefiske i Oslofjorden

Kan man i tillegg få redusert bestandene av skarv og sel pluss komme på banen med informasjon om minstemål og hva man bør ta med seg av fisk, kan man forhåpentligvis hjelpe fjorden på beina igjen.

Man har ansatt en person som skal redusere bestanden av stillehavsøsters, en fremmed art i våre farvann. Hvorfor ikke ansette en person som kan redusere den fremmede arten som europeisk skarv er, og samtidig redusere selbestanden? Lurer man på finansiering, kan man som en del andre steder i verden innføre en fisketrygdavgift for alle over 16 år som skal fiske i Norge. Da får man også penger til et mye bedre oppsyn.