Bilismens tid i Tønsberg er ikke over, men vi kan ikke kjøre over alt

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Sentrum må være en god møteplass med et miljø som gir positive opplevelser. Det må leve!

DEL

Meninger 

Tønsberg sentrum står foran endringer. Planene er mange, årsakene flere. Men felles for dem alle er at de vil berøre oss alle uavhengig om vi er innbyggere, tilreisende, næringsdrivende, offentlige ansatte eller lokalpolitikere. Interessene vil varierende. Derfor trenger vi en visjon for hvilket sentrum vi skal ha i fremtiden.

Trygt og hyggelig

For meg er det et sted som er trygt, godt og hyggelig å være for barn, voksne og eldre i skjønn forening. Sentrum må være en god møteplass med et miljø som gir positive opplevelser. Det må leve!

LES OGSÅ (+): Det kan bli færre p-plasser i gatene i sentrum, men her kan det bli nytt parkeringshus

For oss i Høyre er dette så viktig at vi vil be rådmannen om å lage en del i Strategisk næringsplan som nettopp dreier seg om tilgjengelig og attraktivitet for sentrum. Blant annet for å møte næringsforeningens interesse på dette viktige området.

Foreldre og besteforeldre må ha steder å sette seg med en kaffekopp og ungene kan ha lekeplasser hvor de kan utfolde seg. Dette sammen med butikker, kafeer, parker, byrom og hyggelig torghandel – Ja da vil vi ha et levende og blomstrende sentrum. Vi skal åpne sentrum for opplevelser og nytte, og vi ønsker å legge til rette for at næringslivet i sentrum skal blomstre.

LES OGSÅ:

Her er en liten guide til planjungelen

Politikerne i Tønsberg har i de siste årene hatt det travelt med å behandle og vedta en rekke planer for kommunen og for byens sentrum. Her er noen av dem:

BYPLAN: Denne planen legger føringer for utvikling av et avgrenset område i Tønsberg sentrum. Den forustetter stor grad av fortetting og gjenbygging av åpne parkeringsarealer langs Nedre Langgate. Stensarmen er i planen definert som en del av sentrum. Planen legger opp til nye, store boligområder på Teie og et sammenhengende grøntbelte fra Teie over mot Gunnarsbø. Byplanen erstatter flere gamle reguleringsplaner i Tønsberg  sentrum.

BYROMSSTRATEGI: Dette er en plan for hvordan man skal ruste opp plasser og torg i Tønsberg, blant dem Farmannstorvet der man ser for seg vannspeil med isbane om vinteren. Planen omfatter 15 plasser i Tønsberg. På Sjøfartsplassen tenker man seg vitenpark med kunnskapsformidling til barn og unge og bruke overvann som positivt element i byrommet. Sjøbodtorget var tidligere scene for sommerunderholdning og kan i byromsstrategien bli arena for lek og opphold. Det er foreslått at Prinsesse Kristinas plass i Møllegaten skal få spansk preg.

GATEBRUKSPLAN: Gatebruksplanen inngår i Bypakke Tønsbergregionen og sier noe om bruk av gatenettet i Tønsberg, blant annet disponering av parkeringsplasser, kollektivgater og hovedakser for sykkel, buss og bil gjennon snetrumsgatene. Planen er sendt ut på høring.

PLAN FOR GANGE, SYKKEL OG K0LLEKTIVTRANSPORT: Denne planen er en del av Bypakke Tønsbergregionen og inneholder tiltak for å få flere til å reise kollektivt, sykle og  å gå. Planen innebærer en rekke fysiske tiltak for å få fram busser og syklister i egne kjørefelt. Det går fram i planen at busstrafikken østover fra byen skal flyttes fra Slagenveien til Halfdan Wilhelmsens allé. Det inenbærer at alle busser skal stoppe ved sykehuset.

KOMMUNEDELPLAN FOR NY FASTLANDSFORBINDELSE: Dette er en plan for plassering av ny veiforbindelse mellom Nøtterøy/Tjøme og fastlandet. Det er ennå ikke fastsatt endelig trasé for ny vei, men uansett hvor den blir plassert, vil den få store innvirkninger på framtidens trafikkmønster og på arealer på begge sider av Byfjorden. Veivesenet skal legge fram et forslag til trasé i oktober 2017.

OVERVANNSPLAN: Denne planen skal sørge for en ny håndtering av overvannet i sentrum. Overvannet, som oppstår i regnvær, renner i dag ned i sluk og føres i rør til Tønsberg renseanlegg på Vallø. Planen er å føre vannet i overflateløp i gatenettet ned mot Byfjorden. Underveis skal det brukes til å vanne grøntanlegg plassert på ulike steder i gatene. En kuriositet i denne planen er ønsket om å samle vannet i et fossefall ned i Byfjorden fra et sted på brygga.

AVFALLSPLAN: Denne planen omfatter blant annet bygging av søppelsuganlegg for deler av sentrum. Bygging av dette anlegget ses i sammenheng med overvannsplanen. Anlegget sørger for underjordisk transport av søppel fra innkaststeder på ulike steder i sentrum til en planlagt sentral i Telenors tunnelanlegg i Haugar.

PARKERINGSPLAN: Det kommer til å skje mye med parkeringssituasjonen i Tønsberg.  Planene for transport og samferdsel bygger alle på målsettingen om at trafikkveksten skal tas med gange, sykkel og kollektivreiser. Dette målet er forankret i FNs klimamål og nedfelt i Nasjonal Transportplan NTP. Parkeringsplanen omfatter flytting av parkeringsplasser fra gatenettet inn i Haugar, i P-hus på Stjerneplassen i Nedre langgate og et på en kommunal tomt mellom Tollbodgaten og Møllegaten. Planen forustetter at det blir færre arbeidsplassparkeringer i Tønsberg.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL: Denne planen, siom nylig er vedtatt, viser arealer som er avsatt til næring og bolig. En rekke av nærings- og boligfeltene er i ferd med å bli regulert og bebygget.

REGIONAL PLAN FOR BÆREKRAFTIG AREALPOLITIKK (RPBA): Dette er en fylkeskommunal plan som legger sterke føringer for areladisponeringen i kommunene. For Tønsbergs del sier den klart hvor man kan bygge ut nye nærings- og boligarealer på ulike steder i kommunen. RPBA bygger på mål om at utbygging ikke skal skape behov for mer persontransport med bil. Utbygging langs trafikkakser og knutepunkt og fortetting i bynære strøk, er sentrale elementer i denne planen.

KOMMUNEDELPLAN FOR NYTT DOBBELTSPOR MELLOM TØNSBERG OG LARVIK: Denne planen har ligget ute til høring og inneholder forslag til nye traseer for dobbeltsporet jernbane mellom Tønsberg og Larvik. Bane Nor foreslår spor lagt i én av to korridorer. Den ene krysser Kanalen og nordre del av Nøtterøy. Den andre forutsteter bru over Byfjorden med tunnel under nordre del av Slottsfjellet. Politikerne i Nøtterøy og Tønsberg vil ha inn spor over jarlsbergjordene som et tredje alternativ. Det forventes at Bane Nor kommer med forslag til trasé i månedsskiftet august/september.

P-kapasiteten opprettholdes

Folk må komme seg til sentrum på fornuftige måter. Enten med gange, sykkel, kollektivtransport eller bil. Og til alle som har vært bekymret for at sentrum stenges for biltrafikk – det vil ikke skje. Bilismens tid i Tønsberg er slett ikke over. Dagens parkeringskapasitet i Sentrum er god, og folk er stort sett fornøyd med tilbudet. Kapasiteten i sentrum vil ikke reduseres da nye parkeringsplasser vil komme parallelt med dem som vil bli borte. Dette ble også vedtatt på bystyremøte 18. mai.

TØNSBERG: Byen skal ha et sentrum der det er trygt og hyggelig å være for alle. Foto: Harald Strømnæs

TØNSBERG: Byen skal ha et sentrum der det er trygt og hyggelig å være for alle. Foto: Harald Strømnæs

Vi skal ikke glemme at vi bor i Norge, det er ikke sykkelføre hver dag hele året, og det er heller ikke alle som bor i umiddelbar nærhet til buss-stopp. Eldre mennesker som er avhengig av bil – det er en selvfølge at det fortsatt skal være mulig å sette fra seg bilen i sentrum. Sentrumsutvikling er altfor viktig til at det skal drukne i diskusjonen om parkeringsplasser.

les også:

LES OGSÅ: Heidi i næringsforeningen frykter for p-plassene og butikkene i sentrum: – Det er mye planer og mye støy

Nedre Langgate vil vi stenge

Når vi har en ny fastlandsforbindelse på plass, ønsker Tønsberg Høyre at Nedre Langgate skal stenges for gjennomkjøring. Her vil det bli tilrettelagt for sykkel, fotgjengere og kollektivtrafikk. Vi vil da få en helt annen nedre bydel som ønsker innbyggere og besøkende velkommen på en mer vennlig og hyggelig måte.

Det er utformet en byromsstrategi som er en plan for bl.a. Farmannstorvet. Det er flott å tenke seg vannspeil med isbane her om vinteren. Lekende barn og glade foreldre. Kammegata som gågate hvor vi stopper på Prinsesse Kristinas plass i Møllegata med sitt spanske preg. Kjenner vi duften av Paella?

Ja, det har vært nedlagt et stort arbeid med planverk i Tønsberg, og det vil gjøre det enklere for alle å styre byen etter i mange år fremover. Det er en glede å kunne få være med på dette arbeidet, og jeg gleder meg oppriktig over å se at planene iverksettes i årene fremover.

Ellen Lian

Tønsberg Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags