Hvorfor nei til privatskole?

Ole Sverre Lund: En ny privatskole kan medføre ytterligere uforutsigbarhet når det gjelder løsninger for å etablere en optimal skolestruktur.

Ole Sverre Lund: En ny privatskole kan medføre ytterligere uforutsigbarhet når det gjelder løsninger for å etablere en optimal skolestruktur.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Inez Isabel Arnesen stilte dette spørsmålet i en kommentar i Tønsbergs Blad 26. juli på bakgrunn av at bystyrets flertall i møte 20. juni støttet rådmannens innstilling som innebærer at Tønsberg kommune ikke anbefaler at selskapet Heltberg grunnskole Tønsberg AS får etablere seg i Tønsberg.

DEL

Meninger 

Høyre vil ha en kunnskapsskole som gir muligheter for alle. Høyre har en positiv holdninger til friskoler. Friskoler kan være et godt supplement til den offentlige skolen. Friskoler kan skape sunn konkurranse og bidrar til å gi foreldre og elever valgmuligheter. I Tønsberg har foreldre i dag gode alternativer til den offentlige skolen.

LES OGSÅ: Hvorfor sa politikerne nei til en ny privatskole i Tønsberg?

Fire private skoler fra før

I Tønsberg kommune er det ni kommunale barneskoler, to kombinerte barne- og ungdomsskoler, fire ungdomsskoler og fire private skoler (Elihu kristne grunnskole, Granly skole, Jareteigen Montessori skole og Wang Ung). I tillegg er det private skoler i våre nabokommuner. 7,7 prosent av elevene i Tønsberg går pr. dato i private grunnskoler. Tilsvarende tall for Vestfold er 5,0 prosent og i landet som helhet 3,8 prosent.

LES OGSÅ (+):_ Tønsberg bystyre sa nei til etablering av ny privatskole

Høyre vurderte spesielt tre forhold i denne saken:

1. Økonomi: Etablering av ny friskole vil over tid koste penger for kommunen. Vi mister etter hvert inntekter i form av trekk i rammetilskuddet. Vi vil få økte kostnader til bl.a. helsesøstertjeneste og skoleskyss. Det er et åpent spørsmål om utgiftsreduksjoner vil kompensere fullt ut for redusert ramme-

Fortsatt stramme driftsrammer

Kommunen har økt ressursinnsatsen til bl.a. skolene de siste årene etter at vi kom ut av ROBEK-registeret, men driftsrammene oppleves fortsatt som meget stramme. I en slik situasjon vil det etter Høyres menig være uheldig å si ja til ny friskole nå som om over tid vil kunne medføre tapte inntekter og merutgifter for kommunen.

2. Skolestruktur: Vear ble del av Tønsberg kommune 1. januar i fjor. Vear skole skal videreutvikles. Dette fikk følger for elevgrunnlaget til Sem skole og Byskogen skole.

Vi har skolekapasitetsutfordringer i deler av kommunen og ledig kapasitet i andre deler. Det er et åpent spørsmål i hvilken grad etablering av en ny friskole i sentrum vil påvirke kapasitetsutfordringene.

Kan gi større uforutsigbarhet

En ny privatskole kan medføre ytterligere uforutsigbarhet når det gjelder løsninger for å etablere en optimal skolestruktur.

3. Behov: Det framgår av saksutredningen at «denne skolen i større grad enn den offentlige skolen skal være en premissleverandør for livssynshumanistiske verdier». Høyre kan ikke se at denne skolens tilbud dekker et behov som står udekket.

Konklusjon: Høyre vurderte fordelene ved å si ja til denne søknaden opp mot konsekvenser for den offentlige skolestrukturen, skolefaglige hensyn, behovet for skolen og budsjettmessige hensyn.

Etter en helhetlig vurdering valgte Høyre å støtte rådmannens innstilling.

Jeg varslet imidlertid fra talerstolen at Høyre kan komme til andre konklusjoner ved eventuelle nye søknader fra andre skoler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags