Vestfold SV vedtok på sitt årsmøte forrige lørdag en uttalelse der vi støtter dette kravet. I stedet må Norge støtte opp om forsøkene på å få til en politisk løsning på konflikten, ta avstand fra andre staters innblanding og yte sivil humanitær hjelp.

Krigen i Syria er inne i sitt sjette år uten løsning. Krigen har drevet 11 millioner mennesker på flukt. De fleste er internt fordrevne, mens mange har flyktet til nabolandene Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak. Over 13 millioner syrere trenger akutt humanitær hjelp. FN har sluttet å telle antallet drepte, men beregningene tilsier at mellom 300.000 og 400.000 mennesker har blitt drept i Syria i løpet av krigen.

Alle analyser av utviklingen i Syria peker i gal retning. Opptrapping av volden øker faren for oppsplitting av landet etter religiøse og etniske skillelinjer. Assads regjeringsstyrker fortsetter sin bombing av sivile med våpen som er forbudt i henhold til internasjonal rett. Den brutaliteten som Assad og IS påfører det syriske folk, framstår som verdens største trussel mot demokrati og menneskerettigheter.

Russland og Iran har vært de syriske styresmaktenes viktigste våpenleverandører, mens USA, Saudi-Arabia og vesten støtter opposisjonen i Syria, som er splittet i ulike fraksjoner. Norge bidrar til trening av militsgrupper med ukjent formål og ingen langsiktig strategi.

Vi krever derfor at:

•Norge straks avslutter sitt militære engasjement i regionen og trekker soldatene hjem og avslutter all støtte til krigføring.

•Norge tar avstand fra alle fremmede makters innblanding i Syria, herunder USA, Russland, Tyrkia, Saudi-Arabia og Iran.Vi krever at Norge må arbeide aktivt for total våpenembargo og bidra til å lindre den humanitære krisen.

•Krigsforbrytelser og brudd på menneskerettigheter i Syria overføres til Den Internasjonale Straffedomstolen.

•Våpen må ikke selges til Assad eller andre grupper som begår overgrep, og at Assad-regimets midler i utlandet fryses.

Vi må vise solidaritet med det syriske folk. Alle parter i Syria må stoppe overgrep mot sivilbefolkningen, og det internasjonale samfunnet må utøve større politisk press på Assads regjering og dets internasjonale støttespillere.

Hvor lenge skal det syriske folk tåle stillheten?

Lars Egeland og Hiam al Chirout