Vestfjordforbindelsen vs. Smørbergforbindelsen, en kostnadsrangering

Sten Hernes

Sten Hernes Foto:

Av

Hvorfor ikke utrede rimeligere alternativer for en fastlandsforbindelse?

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I løpet av de siste 20 år har fastlandsforbindelsen vært diskutert mellom sterkt uenige grupper, og den opplagte løsning, Vestfjordforbindelsen, er blitt manøvrert ut på ulike vis. KVU’en (konseptvalgutredningen) vurderer ikke de opplagte muligheter som finnes, men omtaler bru og «en vei som deler Stokke i to»! En tunnel fra Borgheim til E18 vil ikke synes i landskapet og er heller ikke til sjenanse for skipstrafikken og burde vært utredet. Myndighetene har tatt stilling til en ufullstendig KVU! Den bør i det minste oppdateres! Hvorfor skal en kostbar «Smørbergløsningbygges når det finnes bedre løsninger? Hvorfor ikke utrede rimeligere alternativer for en fastlandsforbindelse?

Hva koster så Smørbergløsningen?

Beregninger viser at Vestfjordforbindelsen i tunnel koste bare ca. 40 % av Smørbergforbindelsen! Eller med andre ord: Smørbergprosjektet er ca. 2,5 ganger dyrere enn Vestfjordforbindelsen!

Avstander er gitt på kart og veilengder, tunneler og miljøtunneler, og omfang av tilførselsveier, rundkjøringer, gang og sykkelstier, osv. kan måles og antas. Der informasjon mangler kan man basere anslag på forutsetninger. Med samme prisgrunnlag på sammenlignbare elementer får man et relativt kostnadsbilde for de ulike alternativene.

Det viser seg at totalkostnaden for en fullverdig «Smørbergløsning»ligger langt over normale finansieringsmuligheter. Forsøk på å nedskalere prosjektet slik at det kan bli økonomisk overkommelig, synes temmelig håpløst. En ekstrem slankeprosess medfører også at løsningene blir tekniskutilfredsstillende.

«Vestfjordforbindelsen»er et langt bedre alternativ.

En reell sammenligning med en mulig fastlandsforbindelsebare noen få km lengre syd er ønsket av folk i Færder. Mulighetene ble vurdert av Sweco AS og prisnivået er oppdatert etter SSB’s kostnadsindeks. Topografi og geologi har ikke endret seg, men det er kommet til nye løsninger og et endret samfunn. En fastlandsforbindelse fra Borgheim til E18 har mange udiskutable fordeler, og vil kunne gjennomføres rimeligere enn Smørbergløsningen. Hvorfor kan ikke de to løsningene kan sammenlignes skikkelig, slik at man unngår umulige økonomiske forpliktelser.

Sammenligning «Smørbergløsningen» og «Vestfjordforbindelsen»

Kostnadene for Smørbergløsningen er sammenlignet med et konservativt alternativ for en Vestfjordforbindelse. Det er tatt hensyn til anleggenes plassering, omkringliggende infrastruktur og miljø. Smørbergløsningen, prosjektert av SVV, forbinder Smidsrødveien- Kirkeveien-Munkerekka-Ramberg- Smørberg- til Jarlsberg med veier, tunneler og en bru, og Vestfjordforbindelsen er i dette eksempelet foreslått i tunnel hele veien, fra Borgheim- til E18.

Sammenlignbare kostnadsstørrelser blir da (mrd. kr):

Prosjektløsninger (4 felts)

ca. mrd. kr (2020)

ÅDT (KVU)

ca. areal da

«Smørbergforbindelsen» (Smidsrødveien-Jarlsberg)

7,2

17 000

90

Fastlandsforbindelse i tunnel (Borgheim- E18) (miljøløsning)

2,7

14 200

15

Alle tall pr. 01.01.2020. ÅDT fra KVU. VF kun vei i dagen i Færder kommune og ved E18.

Prisgrunnlaget: Det er hensyntatt at det ene anlegget er midt i boligstrøk. Endringer i prisgrunnlaget over påvirker begge prosjektløsninger og rangeringen forblir dermed uendret. Fjelloverdekning på deler av tunnelene for Smørbergløsningen er stedvis svært liten, og dagsonene er okkupert av komplisert infrastruktur og tett bomiljø som gjør anleggsdrift utfordrende og kostbar, både i tid og med avbøtende tiltak. Tunnelene for Vestfjordforbindelsen vil gå i fjell under dyrket mark, men på enkelte strekninger kan nedgravd miljøtunnel bli aktuelt.

Vestfjordforbindelsen vil koste under halvparten Smørbergløsningen, uansett om det regnes 2-feltsløsning eller 4-feltsløsning. Dette skyldes hovedsakelig den kostbare brua mellom Smørberg og Ramberg. I denne kalkylen er prisen for brua beregnet ut fra omtrentlige kostnadstall fra E18-parsellen ved Farris. Vegvesenets egne tall ville i være interessante å sette inn her, og ville kanskje kunne gi et mer korrekt bilde? Det er likevel himmelvid forskjell. De viktigste kostnadene i disse prosjektene er tunnelkostnader, og/ eller brukostnader. Alle andre kostnadselementer kan variere uten at det endrer sluttresultatet.

Miljømessig gunstig

Vestfjordforbindelsen i tunnel medfører svært få negative miljøkonsekvenser og påvirker ikke landskap og bebyggelse i Stokke. Den nye tverrforbindelsen muliggjør gunstig sammenbinding områder i Stokke som er delt av jernbanen. Sandefjord kan ev. benytte denne tverrforbindelsen for å avlaste veier i området? Vestfjordforbindelsen vil løse regionale forbindelsesbehov og sikrer en helt uavhengig og sikker alternativ kommunikasjon mellom øyene og fastlandet, og kan avhjelpe trafikksituasjonen i Tønsberg, Stokke (Sandefjord) og for BCC. Det finnes mange løsningsvarianter, med vei i dagen, med miljøtunneler, med dype og grunne tunneler, og med 2-felt og 4-felt, osv., og ulike varianter kan kombineres på ulike vis.

«Smørberg» er visuelt utfordrende, og utsatt for vær- og vind. For Smørbergprosjektet finnes bare én løsning, dvs. bru mellom Ramberg og Smørberg. Her antas hengebru på skrå over fjorden, med høye tårn og brubane vel 40 m overvannet. Lengde vil bli nesten 700 m, litt inn over land fordi terrenget er ikke så høyt. Brua vil bli visuelt dominerende så nær Tønsberg (og Slottsfjellet). Brua blir bratt, med 5 % stigning, og veibanen blir utsatt for vær og vind, tåke og ising. Med rundkjøringer i hver ende må det påregnes køer utover brua, både i storm og stille. Hvor mange boliger må rives, eller forringes i verdi? Hva vil byggefasen medføre av trafikkulemper og støy i tettbygde strøk? Hvordan blir fremtidens trafikklekkasje gjennom boligområdene i Munkerekkveien- Amundrødveien-Kjernåsveien og Hellaveien, etc. når rushtrafikken søker å unngå Teietunnelen?

Regionalt langsiktig løsning som kan utvides etter behov Vestfjordforbindelsen er en bedre regional løsning, med langt bedre fremtidsperspektiv. Vestfjordforbindelsen avlaster flere trafikkerte veier, både i Færder og i Stokke (les: Sandefjord). Trafikken reduseres på belastede veistrekninger inn mot Teie Torv, Kolberg, og i Munkerekka, og man reduserer trafikk på strekninger omkring Stokke sentrum, Vear-Jarlsberg og langs Semslinna. Løsningen tar ikke jordbruksareal.

En fastlandsforbindelse for fremtiden

Av hensyn til lokalmiljøet i Stokke, MÅ man tenke tunnel, ikke bru. Det MÅ tas hensyn til landskap på hver side av Vestfjorden, og man MÅ utnytte de naturgitte muligheter, slik at man velger den beste regionale- og miljømessig gunstige løsning. Flere lange undersjøiske veitunneler bygges nå i Norge. Vestfjordforbindelsen er miljøgunstig og rimeligst- og kan ikke neglisjeres. Det ansvar ligger hos de høyere myndighetene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.