Utbyggingen av dobbeltspor gjennom Vestfold går på skinner. Onsdag kveld var det imidlertid nødvendig å avlyse folkemøtet på Nykirke. Her er informasjonen som Bane Nor skulle gi de interesserte:

Hva skal vi bygge?

Prosjektet Nykirke-Barkåker inngår i InterCity satsingen på Østlandet og skal bidra til et velfungerende bo- og arbeidsmarked i Østlandsområdet og gi et løft i regionen rundt Vestfoldbanen. I henhold til Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 skal det innen utgangen av 2025 være sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg. Tiltakene på strekningen, utbygging av dobbeltspor Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker – skal gi en reisetid på om lag 1 time mellom Oslo og Tønsberg og inntil fire tog i timen hver vei.

Tiltaksområdet Nykirke – Barkåker

Parsellen Nykirke-Barkåker består av nytt dobbeltspor med stasjon i tilknytning til tettstedet Skoppum. Tiltaksområdet berører kommunene Horten og Tønsberg. Planområdet omfatter arealer til dobbeltspor inkludert deponering av overskuddsmasser, med tilhørende anlegg for gjennomføring og drift.

Totalt vil det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker utgjøre en ny jernbane på 13,6 km. For å bygge dobbeltsporet skal det etableres tre nye tunneler med en samlet lengde på 5,1 km. Hver av dissene tunnelene har en egen rømningstunnel med atkomstvei. Byggingen av dobbeltspor med tilhørende konstruksjoner, tunneler og stasjonsområde er et stort og omfattende anlegg hvor anleggsområdene skal dekke både anleggsbelte, riggarealer og anleggsveier.

Dobbeltsporet Nykirke-Barkåker vil bli bygget ved bruk av to totalentrepriser. Kontrakten til den første av disse, totalentreprisen for grunnarbeider, heter UNB01. Denne kontrakten ble tildelt arbeidsfellesskapet Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C S.p.A høsten 2019 etter en anbudskonkurranse utlyst av Bane Nor SF. Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C S.p.A er to italienske entreprenørselskapet med lang erfaring fra store infrastrukturprosjekter rundt om i hele verden. Selskapene har i felleskap opprettet det norske selskapet Sa.pi. Nor ANS for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.

Hva skjer på Kopstad de neste månedene?

Området Bollerud - Kopstad: I nord kobles den nye jernbanetraseen til dobbeltsporet Holm-Nykirke som ble åpnet høsten 2016. Eksisterende Tangentunnelen benyttes og det nye dobbeltsporet starter rett sør for tunnelen. Banen går deretter i en kort dagsone før den krysser under E18 og Kopstadveien i en betongtunnel på ca. 900 m. Banen krysser et eksisterende jorde før den går inn i Skottåstunnelen med lengde ca. 3 km.

Det etableres en anleggsvei fra Kopstadveien som følger E18 på østsiden for kryssing ved eksisterende banekryssing, som ivaretar atkomst til området sør for Tangentunnelen. Denne atkomsten dekker både arbeider med bergskjæring ved Bollerud, sør for Tangentunnelen og arbeider med banefylling nord for kryssingen av E18 og deponi D1 (se tegning under). Sør for Tangentunnelen skal eksisterende bergskjæring ved Bollerud utvides. Det etableres en egen anleggsvei for atkomst til skjæring, hovedsakelig for atkomst med gravemaskin, dumper og borerigg. Det etableres også en atkomst til nedre del av skjæringen for utlasting av/opprydning av berg som faller eller styres ned ved sprengning.

Skal bygge 900 meter tunnel under E18

Arbeidet med uttak av bergskjæring utføres med liten avstand til eksisterende spor i drift og det etableres nødvendige sikringstiltak. Lokalveibrua over E18 like nord for Kopstadkrysset stenges for biltrafikk i anleggsfasen. Kryssing over E18 med motoriserte kjøretøy må ga via dagens lokalvei og fv. 680. Gang- og sykkeltrafikk beholder atkomsten over brua med tilknytning til Kopstadkrysset og Cirkle K via eksisterende gangvei.

Området Kopstad, kryssing E18 og Kopstadveien: Det skal i dette området etableres en betongtunnel med lengde på ca. 900 m. Atkomst til byggegropen blir fra Kopstad og fra Moskvilveien.

I forbindelse med etableringen av betongtunnelen under E18 vil det bli behov for midlertidig omlegging av E18, både sør- og nordgående kjørebaner. Den midlertidige veien legges på østsiden av eksisterende E18, og får en lavere standard, noe som medfører at anbefalt hastighet reduseres til 70 km/t. Den midlertidige omleggingen vil ha en varighet på ca. 2-3 måneder før veien vil reetableres til opprinnelig stand. Arbeidene vil starte i slutten av sommeren. I forbindelse med reetableringen av E18 etableres støyvoll på østsiden av vegen tilsvarende dagens løsning.

Der betongtunnelen på Kopstad krysser under Fv.310 Kopstadveien legges kjørevei og gang/sykkelvei midlertidig om på siden av byggegropen. Hastigheten settes ned til 30 km/t på den berørte strekningen. Eksisterende bussholdeplass opprettholdes og det vil etableres midlertidig kantstopp ca. 30 m lengre øst enn dagens plassering. Den midlertidige omkjøringen vil vare i ca. 1-2 måneder, og vil starte i slutten av sommeren.

Dersom du har spørsmål til Bane Nor, kan du klikke deg inn her.