Hos fylkesmannen forteller beredskapssjef Jan Helge Kaiser den aller viktigste oppgaven for tiden er å sikre informasjonsflyten, både om smittesituasjonen, tiltak for å hindre smitte – og det som heter kontinuitetsplanlegging. Det betyr å sikre kritiske funksjoner. Fylkesmannen har det øverste ansvaret i Vestfold og Telemark for at alle offentlige instanser som skal vite hva de skal gjøre under epidemien, har den nødvendige informasjonen.

– Vi formidler informasjon om råd og føringer fra nasjonale myndigheter, løfter utfordringer og søker å ha en oversikt over håndteringen i fylket, forteller Kaiser.

14 områder

Aller viktigst for beredskapsavdelingen er det at nøkkelpersonell i samfunnet kan levere. Norge har definert 14 sentrale områder der myndighetene må levere for at befolkningen skal være trygge:

 1. Styring og kriseledelse, altså at statsapparatet fungerer
 2. Forsvar
 3. Lov og orden
 4. Helse og omsorg
 5. Redningstjenestene, at for eksempel brannvesenet kan fungere
 6. IKT-sikkerhet i sivil sektor, at nettbaserte tjenester er trygge og i funksjon
 7. Natur og miljø, altså at eksempelvis meteorologiske tjenester og miljøvernet fungerer
 8. Forsyningssikkerheten, at det er tilgang på eksempelvis mat og drivstoff
 9. Vann og avløp
 10. Finansielle tjenester
 11. Kraftforsyning
 12. Elektroniske kommunikasjonsnett og tjenester
 13. Transport
 14. Satellittbaserte tjenester

– Jobben vår er å sikre kontinuitet på disse områdene, selv om vi skulle bli rammet av en pandemi. Vi skal primært sørge for informasjon om hvordan smittevernet skal håndteres, og kartlegge hva som kan hindre at smitten sprer seg. Vi begynte å jobbe med dette for godt og vel en måned siden, etter at koronaviruset spredte seg fra Kina. Siden har vi holdt hyppige interne og eksterne møter. De aller fleste gjennomføres på telefon eller video, forteller Kaiser.

– Ved behov, kan dere be om bistand fra Sivilforsvaret?

– Alle nivåer i offentlig sektor kan anmode om bistand fra Sivilforsvaret, også kommuner.