Helse og omsorgstjenester har i en del kommuner blitt en innfallsport for profitører som ønsker å tjene penger på tjenestene de leverer. Lite bryr de seg om at de faktisk er med på å bryte ned velferdsstatens felles helse og omsorgstjeneste i Norge! Det sies så flott fra populistiske politikere at det skal være alles rett til å «velge fritt» om man vil ha offentlige eller private tjenestetilbud.

Kommunale tjenester og offentlige etater har mange steder blitt konuranseutsatt til private tilbydere, uten at så mange bryr seg om hvor pengestrømmen gjennom private tilbydere tar veien. Spør man noen gang om de ansattes vilkår, lønn og pensjonsrettigheter? Kommunale politikere og byråkrater bør ta innover seg at ansatte i private selskaper har dårligere pensjonsvilkår og oftest lavere lønn enn i kommunal sektor. Dette til tross for at prisen kommunen betaler er den samme som ved egenregi på tjenestene.

Det offentlige velferdssystemet er godt etablert og bør brukes. Om det er fullkomment, nei det er det ikke alltid. Derfor gjøres det stadig arbeider for å forbedre og videreutvikle tjenestene.

Der det innføres «frie brukervalg» vil det fortsatt være slik at kommunen vurderer hvem som har behov for praktisk hjelp i hjemmet og setter prislapp på tjenesten. De ulike private aktørene som er valgt får deretter utbetalt den fastsatte satsen av kommunen.

Kommunene krever egenandel på «ikke lovpålagte» tjenester, noe enkelte reagerer kraftig på. Dette er jo ikke ulikt de private tilbyderne. De tilbyr tilleggstjenester som brukerne selv må betale for. Med dette som bakteppe må man undres over denne iver noen ser ut til å ha for private omsorgstjenester.

Velferdssamfunnet utvikler seg gjennom god planlegging og rett tjenesteutmåling. At de som trenger hjelp får nok og riktig hjelp og at medarbeidere har et trygt arbeidsliv.

Vi må sørge for at de som er unge i dag får lyst til å utdanne seg innen helse og omsorgsyrker og det gjør vi best gjennom et anstendig og velregulert arbeidsliv. Der faglige organisasjoner i samarbeid med arbeidsgiver sørger for at man har tillitsvalgte som ivaretar den enkeltes interesser, skaper samhold, trygghet og mulighet til medvirkning og utvikling.

Pensjonist Utvalget i Fagforbundet Tønsberg er opptatt av forutsigbare tjenester og et anstendig arbeidsliv for ansatte. Vi støtter Tønsberg kommune sin beslutning om å ta tjenesten tilbake i egenregi. Dette skaper stabilitet og forutsigbarhet for mottaker, tjenestene og de ansatte.