I tillegg ga Høyesterett i klimasøksmål-dommen nesten helt fra seg muligheten til å føre kontroll med at staten ikke bryter folkets rettigheter i klima- og miljøspørsmål. En av Høyesteretts viktige oppgaver er å føre kontroll med at staten ikke bryter innbyggernes grunnleggende menneskerettigheter og det er spesielt at retten mener at den samme kontrollen ikke skal gjelde for miljø. Det handlet nok om frykt for å bli politisk, men som jussprofessor Jørn Øyrehagen Sunde så godt sa så ble Høyesterett ekstremt politisk, for å unngå å bli politisk.

Når verken Stortinget og Høyesterett klarer å ta styring i en av vår tids største kriser gir det grunn til bekymring.

SSB ut i 2019 at vi har kuttet 2,3 prosent sammenlignet med 1990-nivå. Samtidig har Sverige, Frankrike og Danmark kuttet sine klimagassutslipp mellom 20- og 30 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

Skriv for klima

Denne teksten er et av bidragene i Tønsbergs Blads skrivekonkurranse for ungdom under 26 år. Tema er klima og miljø.

Les flere av konkurransebidragene her.

Norge har kuttet 2,3 prosent samtidig som at FNs klimapanel har sagt av verden i løpet av de neste ni årene er nødt til kutte farlige klimagassutslipp med 50 prosent for å unngå en temperaturøkning på 1,5 grader. Dersom det blir varmere enn det vil det få en rekke katastrofale konsekvenser. For eksempel vil det bli umulig å dyrke mat mange steder og enda flere arter vil bli ut ryddet. Artsmangfoldet har aldri vært så truet som det er i dag ifølge FNs naturpanel.

Hvorfor klarer ikke norsk myndigheter å ta nevneverdige grep på klima?

Kanskje henger det sammen med at Norge troner øverst på listen over land med flest klimaskeptikere i verden sammen med Saudi-Arabia og USA. Det er flaut. Økonomi og psykolog Per Espen Stoknes trekker frem at en grunn til det kan være at vi er et rikt land langt mot nord, og tror at klimaendringene ikke kommer til å ramme oss.

På den andre siden trenger ikke det å kutte utslipp å være så vanskelig. I Sverige og Danmark kuttes utslipp av farlige klimagasser så det griner uten at folks livskvalitet og velferd har gått ned. Forskning viser at satsning på grønn omstilling skaper to til tre ganger så mange jobber som satsning innenfor fossil energi. Sannheten er at grønn omstilling skaper jobber og opprettholder velferd.

Det at de som styrer Norge er handlingslammede på klima bekymrer oss unge. I en undersøkelse av CICERO i 2018 var vi mellom 18-29 klart mest bekymret for klimaet. Forskere på miljøadferd tror det handler om at vi er opplært av foreldregenerasjonen til å ta klima på alvor. Det er morsomt at generasjonen som styrer landet har lært oss å lytte til klimaforskningen ikke styrer etter den. Kanskje er det fordi globale klimaendringer ofte blir fremstilt som oss unge sitt ansvar. Historiefortellingen er at vi unge må løse klimakrisen når vi skal ta over styringen av landet.