Etter at maks tid for Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble redusert fra fire til tre år i januar 2018, har stadig flere kommet over på sosialhjelp.
Dette fordi de ikke har blitt avklart til jobb eller uføretrygd innen tre år. Nav innrømmer at de ikke har vært flinke nok til å følge opp med raskere utredning og avklaring, og her har Nav en formidabel oppgave foran seg. Nav er på rett vei i forhold til at fokus nå er på arbeid og ikke lenger diagnose/stønad, men da må man i mye større grad bruke ressurser på unge og voksne, slik at de kommer ut/kommer tilbake til arbeidslivet.

Det er ikke så mange år siden ungdom ble sendt til fastlegen for å få en diagnose, slik at de hadde « rett til « stønader i folketrygden (AAP). Dette har heldigvis endret seg slik at Nav nå ønsker tidlig kontakt og dialog med ungdom som sliter med å få seg jobb. Nav bør ha tidlig kontakt med videregående skoler for å følge opp « drop outs ". I tillegg bør Helsesykepleier på ungdomsskoler og videregående skoler ha tett dialog med skoleledelsen og også fastleger, dersom det er fysisk eller psykisk helse som er årsak til problemene.

I dag fungerer PP tjenester godt både i barnehager og barneskoler, slik at mange utredes tidlig for psykiske og fysiske vansker. Et eksempel på dette er tidlig utredning av ADHD hos barn på Bupa.

Fastleger har en viktig motiverende oppgave for å hjelpe folk over i annet arbeid, når det gjelder pasienter som enten blir permittert eller oppsagt i jobben sin. Mange er i vanskelige situasjoner, ikke minst økonomisk, men det er ifølge lovverket kun sykdom og skade som gir rett til stønad, og sosiale eller økonomiske årsaker er ikke grunnlag for verken sykepenger eller AAP/uføretrygd. Slik bør det også være.

Når tiden for AAP går ned fra 4 til 3 år, må Nav både jobbe bedre, mer effektivt og smartere enn tidligere. De trenger flere folk som jobber opp mot arbeidslivet og de trenger generelt mer ressurser.
De må også bli mer tilgjengelige for folk, slik at kommunikasjonen blir enklere og bedre. Dersom folk sender mail, må man svare raskt tilbake og dersom folk ringer så bør de få en rask tilbakemelding av profesjonelle og serviceinnstilte medarbeidere som har satt seg godt inn i enkeltsakene. Et nøkkelord her er kontinuitet. Altfor mange pasienter/arbeidssøkende må stadig bytte saksbehandler i Nav, og det er ikke en bra eller fornuftig bruk av ressursene!

Mange opplever Nav som mindre tilgjengelige enn tidligere, og dersom dette fortsetter vil ikke flere komme seg ut i arbeid. Lykke til med å få ned antall uføre (Vestfold ligger på landstoppen), og ikke minst med å få flere folk ut i arbeid