Gå til sidens hovedinnhold

Tvangssolgte hjem til firebarnsmor

Artikkelen er over 4 år gammel

Nav beskyldte småbarnsmoren for bedrageri - ble blankt frifunnet i retten.

[Sarpsborg Arbeiderblad] Småbarnsmoren i midten av 30-årene ble i Sarpsborg tingrett frifunnet for trygdebedrageri som NAV og påtalemyndigheten mente hun hadde begått over en toårsperiode fra 1. juli 2012 og fram til 30. juni 2014.

Ifølge tiltalen som var tatt ut, skal kvinnen i denne perioden urettmessig ha fått utbetalt 239.028 kroner i overgangsstønad og utvidet barnetrygd for sitt yngste barn. NAV og påtalemyndigheten mente at hun rent faktisk bodde sammen med barnefaren i denne perioden, og følgelig ikke hadde rett til disse stønadsutbetalingene hun fikk fra NAV i denne perioden.

Dramatisk vending

Både kvinnen og barnets far har under hele prosessen anført at de ikke bodde sammen, men at de var kjærester og at han var jevnlig på besøk.

Men de ble ikke trodd av NAV eller politiet, og i går møtte Sarpsborg-kvinnen som tiltalt i Sarpsborg tingrett sammen med sin forsvarer, advokat Harald Otterstad, for å svare på bedrageribeskyldningene.

Først da de sto foran tingrettsdommer Inger-Marie Landfald og de to meddommerne, fikk saken en dramatisk vending. Etter bevisførselen – blant annet forklaring fra fire vitner – la nemlig aktor, politiadvokat Borghild Fjeld Gylvik, ned påstand om at kvinnen måtte frifinnes.

Og det har tingretten nå altså gjort, og et flere år langt mareritt er nå over for Sarpsborg-kvinnen og hennes familie. I den ferske dommen slår Sarpsborg tingrett fast at den etter bevisførselen ikke har funnet det sannsynlig at kvinnen levde sammen med faren til sitt yngste barn i den aktuelle perioden, og at hun følgelig uriktig ble fratatt trygdeytelser og måtte betale tilbake ytelsene hun allerede hadde mottatt.

Facebook som bevis

– Jeg er glad for at noen endelig har trodd på hva jeg har sagt hele tiden, sier firebarnsmoren da Sarpsborg Arbeiderblad treffer henne like etter at hun har fått forkynt frifinnelsen i tingretten.

For Sarpsborg-kvinnen føler at hun har talt for døve ører i sin dialog med NAV og politiet de siste årene. Både hun og den yngste barnets far har i flere brev anført at de ikke levde sammen, men NAV sto på sitt og fant ikke kvinnens forklaring om at hun bodde i leiligheten sammen med alle sine fire barn, mens barnefaren til det yngste barnet bodde hos sin mor å være troverdig.

Ifølge den ferske dommen mener NAV å kunne bevise at de bodde sammen ved at de hadde sammenblandet økonomi, at barnets far hadde foretatt betalinger av regninger for kvinnen, at det var lite troverdig at barnefaren bodde gratis hos sin mor samt opplysninger på Facebook om at de to var i et forhold og uttalelser samme sted om at de elsket hverandre.

– Vi har aldri lagt skjul på at vi var kjærester, men det betyr ikke at vi bodde sammen, sier kvinnen som til slutt ga opp kampen mot NAV.

I august 2014 fattet NAV et forvaltningsvedtak om tilbakekreving av 218.366 kroner i overgangsstønad og 22.310 kroner i barnetrygd. Samtidig fikk kvinnen varsel om tvangssalg av leiligheten hun eide i Sarpsborg og hvor hun bodde sammen med sine fire barn.

Kritisk til Nav og politiet

– Jeg oppsøkte Jusshjelpen på Sarpsborg bibliotek, og la fram saken min for en advokat. Jeg fikk beskjed om at det var umulig å vinne denne kampen, og jeg ble rådet til å betale tilbake det NAV krevde. Det endte med at leiligheten min ble tvangssolgt og jeg fikk megleren til å betale NAV de pengene de mente jeg skyldte dem. Nå leier jeg bolig for 9.000 kroner i måneden for meg selv og mine barn i stedet for å bo i en bolig jeg eier. I tillegg har mamma vært nødt til å belåne sitt hus med 200.000 kroner slik at jeg har hatt råd til å betale de løpende regningene, sier Sarpsborg-kvinnen.

Nå slår altså Sarpsborg tingrett fast at prosessen mot Sarpsborg-kvinnen aldri skulle vært gjennomført slik den ble. I dommen er ikke tingretten nådig i sin kritikk av hvordan NAV og politiet har håndtert denne saken.

– Retten er kritisk til NAVs saksbehandling og politiets etterforskning av saken. Saken har hatt betydelige konsekvenser for en hel familie både praktisk, følelsesmessig og økonomisk. Retten har etter bevisførselen ikke funnet det sannsynlig at tiltalte levde sammen med faren til sitt yngste barn i den aktuelle perioden, og at hun følgelig uriktig ble fratatt overgangsstønad og utvidet barnetrygd og måtte betale tilbake ytelsene hun hadde mottatt. Både den sivile prosessen og straffesaken har vært en betydelig belastning for tiltalte, og har rammet både henne og barna hardt ved at de har måttet flytte fra bolig, nærmiljø, barnas fedre og den nærmeste familie med den konsekvens at barna har måttet bytte skole og at det har blitt lengre geografisk avstand mellom tiltalte og barna og de hjelperne familien har tilgang på i hverdagen. Tiltalte har anført det samme fra begynnelse til slutt, men har ikke blitt trodd. Verken NAV eller politiet har sett grunn til å undersøke hennes anførsler nærmere eller søke etter opplysninger og bevis som går i tiltaltes favør, står det i den enstemmige dommen.

Statlig overgrep

Den frikjente kvinnens forsvarer, advokat Harald Otterstad, nøler ikke med å omtale prosessen mot hans klient som et overgrep fra statens side, og han er sterkt kritisk til framgangsmåten til NAV og politiet.

– I denne saken har Øst politidistrikt opptrådt som et mikrofonstativ for NAV. Kravene til bevis ble fullstendig neglisjert. Tiltalen ble en blåkopi av NAVs anmeldelse uten en selvstendig kritisk vurdering av NAVs påstander. Kvalitetssikring ble fraværende, og med en tragisk følge for min klient som mistet boligen sin på tvangssalg fordi hun måtte betale NAVs fullstendig grunnløse krav. Dette er intet annet enn en regelrett skandale, tordner Otterstad, som varsler at det vil komme et erstatningskrav fra klientens side når denne frifinnelsesdommen er rettskraftig.

– Denne saken er noe av det verste jeg har vært i befatning med i min tid som forsvarer. Her har NAV og politiet kastet alle rettssikkerhetsprinsipper på båten og direkte overkjørt en firebarnsmor ellers har sine utfordringer i hverdagen, sier Otterstad og viser blant annet til avsnittet i dommen der det framgår at NAV kontroll og forvaltning opererer med en omvendt bevisbyrde, der det er søker av trygdeytelser som må dokumentere og overbevise NAV om at det vedkommende anfører er riktig. I strafferetten er det som kjent anklager som har bevisbyrden.

Jeg fikk beskjed om at det var umulig å vinne denne kampen, og jeg ble rådet til å betale tilbake det NAV krevde.

Frikjent firebarnsmor fra Sarpsborg

 

Anonym melding

Han utelukker ikke at det vil bli reist krav om oppreisningserstatning til Sarpsborg-kvinnen som følge av den prosessen NAV og politiet har ført overfor henne i disse årene.

– Det må hun ha krav på etter den behandlingen hun har fått av det offentlige, sier den rutinerte forsvarsadvokaten.

Denne saken startet med at NAV fikk en anonym melding om at kvinnen bodde sammen med barnets far, selv om hun hadde søkt om og ble innvilget enslig forsørgerstønad og utvidet barnetrygd for det yngste barnet.

– Etter rettens syn bærer NAVs undersøkelser fra første stund preg av at de har søkt etter bevis som styrker deres utgangshypotese bygget på den anonyme meldingen. Undersøkelsen har i liten grad vært objektiv og bred, skriver tingrettsdommer Inger-Marie Landfald og de to meddommerne i den ferske dommen.

Firebarnsmoren trodde saken var ute av verden da hun før jul i fjor fikk årsoppgave fra NAV der det framgikk at hun ikke lenger skyldte dem penger. Men for tre uker siden kom altså innkallingen til hovedforhandlingen i Sarpsborg tingrett.

– De ukene som har gått siden jeg fikk brevet om at jeg skulle i retten har vært tunge, men nå er jeg bare glad over at retten har trodd på meg. Nå håper jeg å kunne sette en sluttstrek i denne saken snart, slik at jeg kan få meg et normalt liv for meg og barna mine, sier hun mens hun tørker bort tårer fra øyekroken som symboliserer lettelse over at marerittet hun har vært gjennom i nesten tre år nå synes å være over. (ANB)

Fakta om straffeloven

STRAFFELOVEN (1902) § 270

  • For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning (1) ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettsstridig forleder noen til en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for, eller (2) ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning, ved endring i data eller programutrustning eller på annen måte rettsstridig påvirker resultatet av en automatisk databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.
  • Straffen for bedrageri er bøter eller fengsel inntil 3 år. Medvirkning straffes på samme måte.

Kilde: lovdata.no

 

Kommentarer til denne saken