Enkelte sa sågar at dette var den vanskeligste saken de hadde behandlet i sin tid som politikere. Et flertall på ni (av elleve) vedtok at reguleringsplanen skulle legges ut til offentlig ettersyn, dvs. gå til videre behandling. Venstre og KrF stemte for rådmannens innstilling, dvs. sende saken tilbake til forslagsstiller.

Vi tror derfor at saken i realiteten var avgjort i det politiske miljøet lenge før utvalgsmøtet, og at noen her gråt krokodilletårer.

Andre kan ha fått problemer når rådmannen i sin fyldige og gode saksfremstilling, bygd på kommunens brede byggesakskompetanse, vender tommelen ned for det fremlagte prosjektet.

Han skriver i sin konklusjon bl.a. ”…at foreslått høyde, plassering/utkraging og utforming ikke oppfyller generelle krav i byplanen om estetikk, byggeskikk og bevaring, og bryter med anbefalingene i DIVE-analysen om volum og utforming av bebyggelsen i Nedre Langgate. Rådmannen er spesielt kritisk til at høyden åpner for et gjennomsnitt langs gateløpet som skaper et visuelt skille mellom øvre og nedre bydel, og lar nyere, voluminøs bygningsmasse dominere over den historiske bebyggelsen i sentrum. Rådmannen mener også at høyden vil gi dårlige kvaliteter på gaterommet og redusere bokvalitetene for deler av nabobebyggelsen…

Rådmannen anbefaler at foreliggende planforslag ikke legges ut til offentlig ettersyn”, dvs. forslaget avvises i den foreliggende form. ”… det [må] derfor gjennomgås på nytt av forslagsstiller og administrasjonen for at alle konsekvensene skal være tilstrekkelig belyst.”

LES OGSÅ: Lene er redd Tønsberg skal miste særpreget: – Det er på tide vi setter ned foten litt

Satt under press

Nå begynner det å haste, og det settes i gang en møtemaraton der deltakere er politikere, utbygger, leietaker og kommunens administrasjon for å finne et grunnlag for en ”alternativ løsning” til rådmannens innstilling.

Utvalget settes så under press med følgende formuleringer i mail få dager før utvalgsmøtet: ”På vegne av [utbygger] og [leietaker]oppfordrer vi utvalgets medlemmer til å samles om en positiv innstilling til alternativ løsning […]Det er behov for å behandle saken i UPB den 18.juni 2021, da det foreligger korte frister ifm. leiekontrakt med [leietaker]”.

Det synes altså som om det er gjort bindende avtaler med leietaker som forutsetter en snarlig avgjørelse, og at det er denne avtalen som nå styrer gangen og tempoet i saken. Dette er stikk i strid med det rådmannen anbefaler i sin saksutredning der det heter at "utbygger står fritt til å inngå privatrettslige avtaler som forutsetter at reguleringsforslaget blir endelig vedtatt, men det skjer da på egen risiko og uten at det vil legge føringer for reguleringsprosessen.”[Vår utheving].

LES OGSÅ: Byggeplanene i Nedre Langgate har møtt stor motstand – nå har politikerne bestemt seg: – Det har vært tungt og vanskelig

Men det er vel akkurat det som skjer. Kommunen skreddersyr i full fart en løsning for sakens kommersielle aktører og skyver alle andre hensyn til side slik de er listet opp i rådmannens innstilling og i berørte naboers tunge protester.

Det hører så med til historien at undertegnede som parter i saken på vegne av beboerne i Conradisgt 5, ikke inviteres med i ”... den aktive, tverrpolitiske møtevirksomhet forut for [utvalgsmøtet] og denne avgjørelsen hvor vi har sett på muligheten til å få til noe først og fremst med hensyn til [leietakers] behov for utvidede lokaler”.

Etter henvendelse til utvalgsleder får vi tilsendt det politiske innholdet i de ”krympede planer” med tilhørende nye tegninger kvelden før utvalgsmøtet. Har det vært korrekt saksgang i denne saken? Det må vi se nærmere på.

LES OGSÅ: Vi må tørre å prate om pent og stygt i Tønsberg sentrum

Ap-politikk?

Felles for disse endringene ”for å komme naboer i møte” er at de i realiteten er av minimal betydning for oss som bor bak. Med et bygg i utgangspunktet litt høyere enn det du selv bor i, vil en reduksjon av takhøyden på ~ 70 cm ha marginal betydning, særlig når bygget kun ligger ~8 meter fra din egen yttervegg. Når det gjelder bygningsmassen totalt, krympes den ”en smule” ifølge TBs journalist. Så har bygget fått ny kledning, selvfølgelig uten betydning for oss når det er HØYDEN som er og blir problemet.

Utvalgsleder sier til TB at han og UPB med dette vedtaket sender et positivt signal til utbyggers leietaker om at de ønsker å beholde leietakeren i byen. Signalet han sender oss leieboere som sitter igjen med til dels helt uholdbare boforhold og store tap i vår boligformue, kan formuleres med en omskrivning av Arnulf Øverlands kjente diktstrofe – med en råtten eim av gammelt klassesamfunn: Du må tåle så inderlig vel den urett som rammer deg selv!

LES OGSÅ: Tanja er nabo der utbygger vil øke med flere etasjer: – Vi får hjemmene våre vandalisert

For vi beboere ser det slik at hvis UPBs vedtak 18. juni blir stående, overføres mange millioner fra over 30 helt vanlige mennesker i 22 heller beskjedne leiligheter til en av byens rikeste menn. Med all respekt vil vi spørre posisjonens ledere, ordfører Anne Rygh Pedersen og leder i UPB, Per Martin Aamodt, begge Arbeiderpartiet: Hva slags arbeiderpartipolitikk er dette?