Når avstanden mellom ulike interessenter og politisk miljø blir for liten, vil demokratisk overskudd lett oppstå som et overordentlig demokratisk problem.

Problemet er at en parts interesser lett får for stor oppmerksomhet og gjennomslag på bekostning av annen parts interesser eller allmennhetens interesser. Dette gjør at når konkret politisk sak kommer til politisk behandling, vil det ofte oppstå ensidig prestisje i saken til fordel for en av partene og til stor skade for annen part eller allmennheten.

Et godt eksempel på dette er byggesaken vedrørende Nedre Langgate 19, som mange vil kalle en politisk skandale, en tragedie for berørte naboer og et eksempel på en dårlig byutvikling.

LES OGSÅ: Nei, saken Nedre Langgate 19 er ikke død!

Tett forhold

I nevnte sak har det vært det som oppfattes som ensidig og tett dialog mellom politisk nivå og utbygger, som derfor har ekstra store muligheter for å få gjennomslag for sine ønsker på bekostning av nettopp naboer som mister millionverdier på sine leiligheter uten noen form for kompensasjon, og at prosjektet enten strider mot intensjoner og bestemmelser i byplanen som skal ivareta god byutvikling eller at muligheten for bruk av politisk skjønn er strukket mer enn langt.

Kommuneloven definerer skarpt skillet mellom administrasjon og politikk. Kommunedirektøren er der definert som eneste kontaktpunkt mellom politisk nivå og administrasjonen.

LES OGSÅ: Arkitekt råder naboer til Nedre Langgate om å gå til sak: – Bygget er en ripe i lakken til firmaet

Kommuneadministrasjonen er gitt plikt til utrede saker som skal til politisk behandling på en fullstendig måte. Det innebærer at alle parter i en byggesak og andre typer saker skal få anledning til å fremføre sine synspunkter, evt. interesseorganisasjoner og allmennheten skal ha anledning til å uttale seg, evt. gjennom formelle høringer.

Deretter skal administrasjonen fremme sine innstillinger basert på objektive vurderinger som skal sikre partsinteresser og allmennhetens interesser, herunder intensjoner og bestemmelser i byplanen.

Det er her problemet med demokratisk overskudd starter, som i byggesaken Nedre Langgate 19.

LES OGSÅ: Nedre Langgate 19: Spennende tider for nybygget

Bearbeidet politikerne

Politisk nivå gjennomførte et kontaktmøte utenom den politiske dagsorden med utbygger som fikk en enestående anledning til å det jeg vil omtale som bearbeiding av byens sentrale politikere med sine mer eller mindre relevante argumenter for prosjektet, herunder irrelevant argument om plassbehov og fasiliteter for aktuell leietaker. Plan- og bygningsloven kjenner ingen slike hensyn.

Nevnte sentrale politikere gikk hodestups i denne fella, dvs. de brukte sistnevnte som avgjørende viktig argument for å godkjenne prosjektet på bekostning av nettopp naboer og hensynet til en god byutvikling.

Det er også fremkommet at ikke alle politikere visste om og derfor heller ikke tok hensyn til byplanens bestemmelser, selv om dette fremgikk av kommunedirektørens saksfremlegg.

LES OGSÅ: Ukultur i byggesaksbehandling i Tønsberg kommune

Tvilsom habilitet

I tillegg til ovennevnte skarpe skille mellom administrasjon og politikk og krav til objektivitet har forvaltningslovens bestemmelser om habilitet som innebærer at politikere som har nært forhold til part i aktuell sak, ikke skal delta i behandlingen av aktuell sak.

Slike kontaktmøter mellom politisk nivå og part i en sak vil lett føre til parallell saksbehandling, hvilket er en uting i forhold kommunelovens bestemmelser, med brudd på kravet til objektivitet og tvilsomme habilitetsforhold som resultat. Dette er ikke nødvendigvis lovbrudd, men en ukultur som lett fører til tvil om inhabilitet, som igjen fører til mistillit og politikerforakt.

Moralen er derfor at enhver politiker som søker tillit bør i ett og alt unngå nære forbindelser til partsinteresser eller om de har det, melde seg inhabil og fratre vedr. behandling av aktuelle politiske saker.

LES OGSÅ: På høy tid at byens myndigheter tar fortvilelsen på alvor

I sak om Nedre Langgate 19 er det all mulig grunn til å stille spørsmål om politikere som var delaktige i avgjørelse om byggetillatelse var inhabile, eller i det minste så langt inn i en gråsone i forhold til lovens strenge krav til habilitet som gjør at de har en selvstendig plikt til melde seg inhabile for å unngå mistillit og politikerforakt.

Det er mye som tyder på at dette ikke har lyktes i denne saken.

LES OGSÅ: Det blir trangt når makten skeier ut i en mindre by

Dette er aktualisert i forhold til høstens nominasjonsprosesser for kommunevalget 2023 og neste års politikeropplæring.

Det påhviler derfor kandidater som lar seg nominere ansvar for å være bevisst og følge opp dette i praksis på en bedre måte enn tilfellet har vært i senere tid.

Ingen er tjent med at oppfatningen av politikerforakt sprer seg.