På et vis var 2021 forutsigbart fordi vi ved årets begynnelse visste at vi måtte fortsette å håndtere koronapandemien. I januar stod vi midt i en nedstenging. Det ble en tøff start på året for mange bedrifter i vår region, det være seg innen reiseliv, handel og transport. Men 2021 var mest av alt preget av uforutsigbarhet fordi vi aldri helt visste når pandemien ville ta en ny omdreining. Ved årets slutt står vi midt i en ny tøff periode for bedriftene, akkurat da vi trodde vi hadde lagt det verste bak oss.

Vi ønsker oss et 2022 uten pandemi og smitteverntiltak. Dessverre har vi korona med oss et stykke inn i det nye året også. Da må vi rette oppmerksomheten mot å håndtere pandemien på en måte som gir trygghet for bedriftene og deres ansatte, og som gjør at vi kan holde hjulene i samfunnet mest mulig i gang. Men samtidig som koronapandemien tar mye av oppmerksomheten vår, må vi ikke glemme andre viktige samfunnsutfordringer som vi må løse sammen.

I NHOs “Veikart for fremtidens næringsliv - Neste Trekk» er det en tydelig ambisjon om å skape 250.000 nye jobber i privat sektor frem mot 2030. Dette er viktig for å finansiere velferden vår. Det innebærer mange nye jobber i Vestfold og Telemark også. Hvordan kan vi hjelpe bedriftene til å vokse slik at de kan ansette flere? Hvordan kan vi hjelpe gründerne til å satse på ideene sine? Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk fremover.

En stor samfunnsutfordring vi må løse sammen er klimakrisen. Det er i bedriftene de nye grønne løsningene og jobbene skal skapes. Bedriftene går foran – og det må de fortsette med. Hvis Norge skal oppnå målet om å halvere utslippene innen 2030, må alle gode krefter jobbe sammen for å skape de grønne løsningene, arbeidsplassene og inntektene. Det ligger store muligheter i næringer hvor vår region har en viktig posisjon allerede, som karbonfangst – og lagring, havvind, batterier og hydrogen. Hvis ikke vi griper disse mulighetene, så gjør andre land det før oss.

I løpet av våren skal mange ungdommer søke seg til videregående opplæring og til høyere utdanning. Vi oppfordrer foreldre til å sette seg godt inn i bedriftenes behov for kompetanse. NHOs kompetansebarometer viser at seks av ti bedrifter ikke får tak i den kompetansen de trenger. Behovet for ingeniører og ansatte med fagbrev er stort. Det er viktig at ungdom rådes til å velge et yrke hvor det finnes gode utviklingsmuligheter og spennende jobber.

Det organiserte arbeidslivet har bidratt til at Norge har stått bedre gjennom krisen enn andre land. Men krisen forsterker behovet for innovasjon, omstilling og jobbskaping. Valgene vi tar nå må bygge en bro til fremtiden. Vårt ønske for det nye året er at vi sammen tar grep for å løse klimakrisen og skape flere grønne jobber, og at vi sammen tar vare på den gode tilliten vi bygger samfunnet vårt på.

Godt nytt år!