Når en kommune skal driftes kommer god kontroll på økonomien først. Prinsippet er i utgangspunktet som i «Luksusfellen»: du kan over tid ikke bruke mer penger enn hva du får inn. Deretter er oppgaven å prioritere, for å skape en bærekraftig kommune til det beste for innbyggerne. Vi mener at to av de viktigste overordnede hensynene fremover er miljø og folkehelse.

I år har ungdommer streiket i frykt for at det ikke gjøres nok for klima- og miljøsaken. Streiken er betimelig – uten et bærekraftig miljø står verden overfor en mindre lys fremtid. Streiken er mest rettet mot den nasjonale politikken. I lokalpolitikken må vi imidlertid spørre: Hva kan vi lokalt gjøre for at Tønsberg blir en mer klimavennlig kommune og hvordan legger vi til rette for at folk kan ta klimavennlige valg i det daglige?

Tønsberg Arbeiderparti var pådriver for kommunens nye klima- og energiplan. Den tar blant annet for seg utfasing av fossilt brennstoff i oppvarming av bygg og kommunens bilflåte. Overordnet sett handler det om hvordan kommunen kan bli mer miljøvennlig. Vi politikere må være pådrivere for at planen gjennomføres og en nyopprettet stilling som klimarådgiver i kommunen vil være en viktig støtte i dette arbeidet.

Vi må samtidig gjøre det enklere for innbyggerne å ta miljøvennlige valg. Vi ønsker at færre er avhengige av bil for å få komme seg dit de skal. Samtidig har mange i dag ikke gode alternativer til bilen. Det gjelder spesielt de som skal levere og hente barn i en travel hverdag og de som ikke bor i nærheten av egnede bussruter. For å løse disse problemene må vi tenke mer kreativt. Eksempelvis vil Tønsberg kunne være pilot for nye forespørselsbaserte bussløsninger og kanskje kan kommunen bidra til systemer og insentiver som fremmer mer samkjøring for dem som likevel trenger bilen.

Folkehelseloven fra 2012 pålegger kommunene å fremme folkehelse – den delen av helsen som påvirkes av samfunnsmessige strukturer. Sosiale helseulikheter er noe av det mest urettferdige vi har i samfunnet og har tett sammenheng med økende økonomiske forskjeller. Folkehelsebegrepet favner vidt og inkluderer gode fysiske og psykiske arbeids-, bo- og oppvekstmiljø.

Vi skal fremme god folkehelse for alle, med ekstra tiltak for dem som er mest utsatt. Det dreier seg eksempelvis om å bygge og oppgradere offentlige leke- og treningsplasser i folks nærmiljø, legge til rette for en god alderdom uansett størrelsen på folks lommebok, strø for å forebygge beinbrudd, begrense lokal forurensning og å tilby gratis skolemat. Vi vil ha flere lærere, sykepleiere og fagarbeidere som danner gode team rundt elever og de som trenger helsetjenester. Vi vil jobbe for at kommunen tilbyr hele, faste stillinger og at vi har et godt arbeidsmiljø hvor de ansatte får benyttet sin kompetanse og kreativitet.

For mange er god folkehelse tett knyttet til arbeid og dermed næringspolitikk Vi vil fremme utvikling av arbeidsplasser i hele kommunen, sikre arealer til industri- og næringsformål og ta hensyn til arbeidsplasser i spørsmål om omregulering. Vi trenger en aktiv næringspolitikk som gir næringslivet forutsigbare løsninger og fremmer nye arbeidsplasser.

Tønsberg Arbeiderparti vil kreve at både miljø- og folkehelseperspektivet er godt belyst når vi får politiske saker til behandling og at disse hensynene reflekteres både i politiske initiativ, i den daglige driften i kommunen og i samarbeidet med innbyggerne. Vi mener miljø og folkehelse må prioriteres for å skape en bærekraftig kommune, til det beste for innbyggerne både nå og i fremtiden.