NØTTERØY: Det er gått flere tiår si­den Sver­re My­sen åp­net en syk­kel­bu­tikk. Da flyt­tet han virk­som­he­ter fra mor og fars ga­ra­sje, og inn i et eget lo­ka­le i Kir­ke­vei­en på Nøt­ter­øy.

Helt si­den han for før­s­te gang sto bak dis­ken, hans sto­re stolt­het, har han sam­let på ski- og sykkelgjenstander som re­pre­sen­te­rer en stor del av den nors­ke sportshistorien.

SE BILDESERIE FRA SPORTSMUSEET HER.

– Be­tyr mye

For ti­den står alle dis­se sam­le­gjen­stan­de­ne ut­stilt i tred­je eta­sje i Fayes gate, over G-Sport. Nå som sports­bu­tik­ken leg­ges ned må også My­sens sportsmuseum flyt­tes.

– Det som står i rom­me­ne i tred­je eta­sje be­tyr utro­lig mye for meg, sier han.

Må­let med sportsmuseet har for My­sen vært å vise fram den his­to­rien in­nen norsk spo­rt som man­ge i dag kan­skje har glemt. Dess­ver­re har det ikke vært sær­lig stor på­gang.

– Jeg kjen­ner til mye av his­to­rien bak sportsbransjen, så jeg har mye på hjer­tet når det gjel­der ak­ku­rat det. Jeg har nok vært skuf­fet over at jeg ikke har fått mer be­søk, sier han.

LES OGSÅ: Fotball-historiene vi aldri glemmer

Det be­gyn­te med at han for ti år si­den re­no­ver­te de gam­le la­ger­lo­ka­le­ne i tred­je eta­sje, og fylte rommene fra gulv til tak.I det før­s­te rom­met står in­ven­ta­ret fra syk­kel­bu­tik­ken på Nøt­ter­øy – ak­ku­rat slik det så ut på 1950-tal­let. Her hen­ger det mer enn 80 uli­ke sykkelmerker, som stort sett ikke ek­si­ste­rer i dag, og en gam­mel syk­kel fra 1947.

Der­et­ter øns­ker My­sen vel­kom­men inn i ski­rom­met. Han vi­ser fram den al­ler før­s­te rottefellebindinga, ski­sta­ver la­get av kos­te­skaft og sla­låm­støv­le­ne opp­kalt et­ter prin­ses­se Dia­na.

– Jeg må vise deg mer her jeg, hvis du har tid. Jeg har sav­net å for­tel­le om det­te.

Rei­se til­ba­ke i tid

Avi­ser og pro­pa­gan­da fra hans barn­dom gjen­nom kri­gen fyl­ler en gam­mel skri­ve­pult i det al­ler sis­te mu­se­ums­rom­met. Her har My­sen satt opp li­ten ut­still­ing av ar­te­fak­ter som han har tatt vare på fra barn­dom­men.

Nor­ges sportshistorie får ikke så mye opp­merk­som­het i det­te sis­te rom­met – her er det alt fra krøll­ten­ger til små es­ker med hjem­me­la­get to­bakk, og fle­re gam­le fo­to­ap­pa­ra­ter. På veg­gen hen­ger det bil­der av Farmannstorvet og My­sen for­an syk­kel­bu­tik­ken sin, og ved dø­ren står det ut­stilt et gam­melt, grønt kas­se­ap­pa­rat.

Som en rei­se til­ba­ke i tid.

Nytt hjem

Sam­men med søn­nen Stur­la er My­sen på jakt et­ter et lo­ka­le, et mu­se­um, el­ler noen snil­le sje­ler som vil vise barm­hjer­tig­het oven­for all his­to­rien som gjen­stan­de­ne tar med seg.

– Hå­pet vårt er at alt det som står her skal få et nytt hjem hvor det kan vi­ses fram vi­de­re, i ste­det for at det bare skal st­u­es bort, for­kla­rer Stur­la My­sen.

– Har du hørt his­to­rien om at det var Kong Olav som fant opp nav­net rottefellebinding, til ak­ku­rat den bind­in­gen, spør My­sen se­ni­or meg for­sik­tig. Det er in­gen tvil om at det er man­ge for­tel­lin­ger å hen­te her.

LES FLERE SAKER PÅ TB.NO: 
■ – Vi kjøper reiseforsikring i blinde
■ – Vrient å være dyslektiker i Vestfold
■ – Han kan ikke ha stort hjerte