I 2007 fikk byggmester Lepsøe tillatelse til å bygge bolig på Kirkeveien 549 i Kjøpmannskjær. Fra husets stue er det utsikt over hele Vrengen.

Da Lepsøe søkte om ferdigattest, oppdaget kommunens byggesaksavdeling at halve huset ligger i LNF-område, det vil si område avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Et hushjørne ligger sju meter inne på LNF-område.

Avslo å gi dispensasjon

Lepsøe søkte da om dispensasjon slik at huset kan bli stående. Rådmannen innstilte på at hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk skulle gi dispensasjon ut inneværende kommunalplanperiode .

Et enstemmig utvalg avslo søknaden, og utvalget trakk tilbake Lepsøes ansvarsrett for byggearbeider.

Unøyaktige kart

Lepsøe har saksøkt Nøtterøy kommune for å få kjent vedtaket ugyldig.
Advokat Tallag Andersen, som taler Lepsøes sak, fremholdt i går at det er unøyaktige kart i kommuneadministrasjonen som er årsak til at Lepsøe er kommet i det uføre at han risikerer å måtte fjerne huset. Han sa at det som eksisterte av kart over eiendommen var målebrev fra 1965.

– Kommunen opptrer ubegripelig brutalt, det er gått prestisje i saken og kommunen er fullstendig døv og blind for de hensyn som taler for min klient, fremholdt Andersen.

– Var klar over LNF-grense

Advokat Halvard Leirvik som fører saken for Nøtterøy kommune, fremholdt at Lepsøe var klar over at LNF-grensen ikke følger tomtegrensen. Han viste til at huset har fått en annen plassering enn på den første søknaden.

– Som bygningskyndig måtte og burde han vite at det ikke er samsvar med det som er vist. Et avvik på sju meter ville en aktsom aktør registrert, fremholdt Leirvik, som sa at en som bygger ikke bare kan kaste kartet og forholde seg til det han tror er grensen.
Leirvik vil kreve at Nøtterøy kommune frifinnes.

Sorenskriver Dag Carlstedt som skal avgjøre om det er Lepsøe eller Nøtterøy kommune som har rett, har avsatt fire dager til rettssaken.

Samtlige medlemmer i hovedutvalget for miljø og kommunalteknikk er innstevnet for å vitne.

Det er ventet at hver og en vil bli spurt om begrunnelsen for å avslå Lepsøes søknad om å få ha huset der det er bygget.