Dette til tross ønsker nå kommune og fylkeskommune å omgjøre deler av arealet til snu- og endeholdeplass for buss der rutekorrigering, el-lading og parkering for inntil to busser samtidig skal foregå.

Både parkeringsplassen og friarealene ved Skallevoldstranda er statlig sikret, og definert som svært viktig. Miljødirektoratet er på vegne av staten øverste forvaltningsmyndighet for området, og sier sin veileder:

«All forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder skal vurderes i lys av at området er varig sikret for allmennhetens friluftsliv. Dette er i seg selv god nok grunn til å ikke akseptere omdisponering. Derfor skal omdisponering i prinsippet ikke skje».

Les også

Stranda er for alle!

Byttehandel

Allikevel ønsker Tønsberg kommune å gi bort areal i bytte mot en gang- og sykkelvei der 40–50 furutrær må ofres, slik vi kan lese på tb.no 1. mai i fjor og nå nylig 15. september. Det er smått utrolig å være vitne til de forslagene som ligger på bordet. I to av fire forslag er denne «bussterminalen» lagt langt inn i hundremetersbeltet, i ett forslag er den lagt helt inntil lekeplass og hundremetersbeltet, og i det som trolig er det mest aktuelle lagt til en parkeringsplass som faktisk også er en del av det statlig sikrede friluftslivsområde.

Tap av minst 70 parkeringsplasser ved krysset er tenkt erstattet ved å ta ytterligere areal på sjøsiden av friområdet. Skissene ser ut som en vond drøm og strider grovt mot både hensikt og regler for arealet, for prinsippene i naturmangfoldloven skal legges til grunn for forvaltningen, og det skal tas hensyn til viktige natur-, kultur- og landskapsverdier i områdene. Man kan spørre seg om det har gått prestisje i å beslaglegge dette krysset til snuplass for buss, for sist fylkeskommunen med Vestfold Kollektivtrafikk (VKT) og Statens vegvesen i spissen ville legge til rette for bussen, ble en umerket betongkum slengt ut i krysset en mørk desemberkveld. Dette skjedde i 2018, og medførte et kaos av uholdbare og godt dokumenterte farlige trafikksituasjoner og avvik.

De ansvarlige for denne dysfunksjonelle løsningen bedyret hele tiden at «trafikksikkerheten trumfer alt». Et utsagn som beviselig var særdeles lite troverdig, noe politikerne i utvalg for plan og bygg (UPB) selv fikk oppleve under befaring i området. Reaksjonene kunne man lese i Tønsbergs Blad 22. januar 2021. Et enstemmig årsmøte i Skallevold velforening stemte nei til de foreslåtte planene og ønsker å beholde reguleringsplanen fra 2009.

Respektløst

I forrige runde ga fylkeskommunen aldri noe tilfredsstillende svar på spørsmål om hvilken hjemmel veimyndigheten brukte for å tilsidesette reguleringsplaner og frita tiltak fra søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Det er i beste fall respektløst – i verste fall kriminelt. Ansvarlige i kommunen kjente heller ikke til en slik hjemmel. Vi fikk derimot et svar fra en jurist som mente at tiltaket var ulovlig.

Nå kjempes det en ny kamp for bevaring av Skallevold, og man bør innse at friarealer og areal avsatt til allmennheten er et knapphetsgode. Området er viktig for både lokale innbyggere, feriefolk fra hele landet og det brukes i stort monn hele året. I tillegg er det befolkningsvekst i området og en overordnet plan bør derfor vektlegge at strandarealer med parkeringsmuligheter vil være mangelvare i fremtiden.

Stat og kommune har gjennom en årrekke brukt titalls millioner kroner til oppkjøp av hytter og boliger for å gjøre området tilgjengelig for allmennheten, og det oppleves som om hverken fylkeskommune, VKT eller kommuneadministrasjonen tar hensyn til statusen området har, for det innrømmes at buss har førsteprioritet, så får lokalbefolkning, badegjester og vern av friareal komme i andre rekke.

Heldigvis finnes det støtte for velforeningens syn både i forvaltningsprinsippene hos Miljødirektoratet og også i en mail fra Oslofjordens friluftsråd, som bekrefter at de er kjent med saken og at det er uheldig å bygge ned viktig og offentlig sikra friområde i en tid da behovet for arealer til allmennheten i strandsonen er større enn noen gang.

Annen løsning mulig

Det må være mulig å lage en fortausløsning med helt andre dimensjoner enn de foreslåtte, og viktigst av alt: Uten kjøpslåing med fylkeskommunen om å avgi friluftsareal til en unødvendig «bussterminal» i hjertet av Skallevold.

Planene har vekket til live noen tekstlinjer fra den over femti år gamle Joni Mitchell klassikeren «Big Yellow Taxi».

«They paved paradise, put up a parking lot.

They took all the trees, put 'em in a tree museum

Don't it always seem to go

That you don't know what you've got til it's gone?»

Det er gledelig å spore politisk motstand mot dette, for som en erfaren bussjåfør uttrykker det i en kommentar i TB: «Å gjøre inngrep for at bussene skal snu der det er aller mest folk om sommeren – det er både tullete og ansvarsløst.»