Gå til sidens hovedinnhold

Økende ungdomsledighet er en farlig utvikling

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

NAV Tønsberg deler ordfører Anne Rygh Pedersen og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sin bekymring for ledighetsutviklingen blant ungdom. Bekymringen er aller størst for de mange unge ufaglærte. Mange av disse har jobbet i service- og kulturbransjen som er hardt rammet av tiltakene for å bekjempe korona pandemien.

Det er ikke bare de unge som rammes om den negative utviklingen fortsetter, og ungdomsledigheten får bite seg fast på et høyt nivå. At unge mennesker får arbeid er viktig for oss alle, de skal fylle viktige roller i morgendagens arbeidsliv, og bidra til verdiskapningen som danner fundamentet velferdssamfunnet er bygget på.

NAV kom nylig med en omverdensanalyse med ulike senarioer for utvikling i arbeidsmarkedet fram mot 2035. Der beskrives raskere omstillingstakt i arbeidslivet drevet frem av teknologisk utvikling, globalisering og det grønne skifte. Koronapandemien fremskynder omstillingen. Den gode nyheten er at det neppe blir mangel på jobber noen år frem i tid.

Da er det mer bekymringsfullt at arbeidsledige uten den kompetansen det nye arbeidslivet krever blir mindre relevante for arbeidsmarkedet. Nylig deltok jeg på et kurs hvor en moderne bygg og anleggsplass ble beskrevet. Arbeidsredskapene var Ipader, droner, VCR briller, roboter og andre teknologiske verktøy. Snart vil dronesertifikat bli en del av opplæringen i den videregående skolen. Arbeidslivet er i rask endring med økende krav til utdanning. Særlig vil fagbrev innenfor håndverksfag og helseutdanning bli ettertraktet.

Anne Rygh Pedersen og Jonas Gahr Støre har rett når de sier at risikoen er størst for de unge som blir stående utenfor over tid. Mange av de unge langtidsledige har ikke fullført grunnskole eller videregående opplæring, og mangler den kompetansen arbeidsmarkedet krever. Fremtiden til mange av disse ungdommene er i fare, og krever oppmerksomhet og innsats både fra NAV, skoleverket og samfunnet forøvrig.

I NAV Tønsberg ser vi også med stor uro på økningen i antallet unge uføre. Vi vet at dersom langtidsledigheten biter seg fast, vil situasjonen bli verre. I dag er 241 unge under 30 år uføre i Tønsberg, 249 unge under 30 år mottar arbeidsavklaringspenger, og over 200 unge mottar økonomisk sosialhjelp hver eneste måned. Selv om mange av disse har helseutfordringer ser vi et betydelig uforløst potensial for å inkludere flere i arbeidslivet. Løsningene er økt kompetanse, god inkludering og bedre tilrettelegging både i skolen og arbeidslivet.

Vår fremste oppgave er å vise unge mennesker at det er mange muligheter i arbeidsmarkedet, men være ærlige om at inngangsbilletten er relevant utdanning og kompetanse. Basert på forskning og egen erfaring vet vi at deltagelse i arbeidslivet er helsefremmende og gir økt livsmestring, mens passivitet ofte gir psykiske problemer og utenforskap. Jobben vår er å bidra til å identifisere hva den enkelte kan og motivere til videreutvikling. Målet er fremtidig deltagelse i arbeidslivet.

Når en ungdom melder seg som arbeidsledig innkaller NAV Tønsberg vedkommende til informasjonsmøte. I disse dager skjer det digitalt. Vi samarbeider tett med ulike tiltaksleverandører i Tønsberg og prøver å motivere de unge til arbeidsrettet aktivitet, utdanning eller deltakelse på kurs eller i arbeidsmarkedstiltak.

Frem til sommeren er det mulig å kombinere dagpenger med utdanning, den muligheten burde flere benytte seg av. Fylkeskommunen tilbyr permitterte og arbeidsledige som ikke har fullført videregående opplæring å søke om å gjøre ferdig fagbrev eller fullføre vitnemål. Alle nyregistrerte får informasjon om mulighetene og oppfordres til å benytte tiden uten jobb til å oppdatere eller utvide sin kunnskap. I tillegg jobber vi tett med arbeidslivet for å matche bedriftenes behov med arbeidssøkernes kompetanse og ønsker.

I samarbeid med Tønsberg kommune starter vi nå et prosjekt hvor målet er å redusere utenforskapet blant unge. Næringsforeningen, NAV Vestfold og Telemark, og kommunens Rådmannsgruppe deltar i prosjektet. En medarbeider skal fokusere særlig på de unge uten utdanning, tre jobbspesialister skal samarbeide tett med kommunens helseetat for å hjelpe unge med rus og psykiske problemer ut i arbeid.

Opp i alt dette trenger vi et godt samarbeid med næringslivet i kommunen og offentlige arbeidsplasser for å finne muligheter til alle de unge. Det trengs konkrete jobbmuligheter og arbeidstreningsplasser slik at vi kan gi et tilbud i et arbeidsrettet løp. Vi må samarbeide med helse-etater, fastleger og andre som erkjenner at arbeid er helsefremmende, og at samtidighet i behandling og arbeidsrettet oppfølging er essensielt. og som vil delta i den dugnaden det er å sikre flest mulig unge i arbeid. Det er den beste løsningen for den enkelte, og nødvendig for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn.

Kommentarer til denne saken