Ambulanser blir regnet som et spesialkjøretøy, noe som betyr at kjøretøyet blir tilpasset og godkjent ut fra hva det skal brukes til. Ambulanser godkjennes etter bilforskriften, som erstattet kjøretøyforskriften i 2012. Siden bilforskriften trådte i kraft, er derfor alle ambulanser i Norge godkjent etter denne forskriften. For noen forhold henviser bilforskriften til kjøretøyforskriften, men dette gjelder ikke reglene for seter.

Forskjellen på de to forskriftene når det gjelder godkjenning av ambulanser, er at kjøretøyforskriften slår fast at behandlersetet ikke skal benyttes under kjøring, altså setet foran båren i pasientrommet i ambulansen. I bilforskriften blir ikke behandlersetet nevnt.

Grunnen til at kjøretøyforskriften sa at behandlersetet ikke skulle benyttes under kjøring, var med tanke på sikkerheten for den som brukte setet. Dette med utgangspunkt i både setet og plassen mellom båren og setet. Fordi det kan være trangt mellom setet og båren, kan dette føre til at den som sitter i behandlersetet blir kvestet ved en eventuell bråstopp eller kollisjon.

Gjennom ikrafttredelse av bilforskriften ble det tatt inn et EU-direktiv som blant annet etablerer krav for godkjenning ambulanse. Direktivet viser til en EN-standard for ambulanser som krever at seter i pasientrommet som skal benyttes under kjøring, skal oppfylle nærmere angitte krav. Dette er blant annet krav til selve setet, setebelte, avstand mellom båre og sete, og sikring av pasient og løse gjenstander.

Statens vegvesen godkjenner ambulanser ut fra hvilke behov de som skal bruke det, har. Om Helsedirektoratet/helseforetakene ønsker at behandlersetet skal kunne brukes under kjøring, så er det derfor fullt mulig. Bilforskriften setter ingen begrensninger for dette, men ambulansen må i så fall tilfredsstille kravene i EU-regelverket.

Uansett om ambulansen har et behandlersete som oppfyller krav for bruk under kjøring, eller om det ikke gjør det og følgelig kun kan brukes når ambulansen står i ro, er det de som bruker ambulansene som må sette seg inn i hvilke muligheter og/eller begrensninger det enkelte kjøretøyet har.

Vi kan også opplyse at Statens vegvesen det siste året har hatt over 1000 innsynssaker med tilhørende spørsmål om ambulanser, og pr. nå er det ikke funnet noen ambulanser som er feilgodkjente. Dersom vi oppdager feil i våre godkjenninger, tar vi selvfølgelig tak i saken.