Fisk og blåskjell forsvinner, og nye arter tar over. Situasjonen blir sett på som så alvorlig at den forrige regjeringen lanserte en handlingsplan for å redde Oslofjorden.

Nå er stillehavsøstersen på full fart til å ta over langs hele fjorden. Den fortrenger blåskjell og kan vokse både på stein, sand og mudderbunn. Nå haster det å få på plass nye tiltak, og tiden for å vente å se er over. Tønsberg Venstre vil arbeide for et snarlig forbud mot tømming av båtkloakk i sjøen og bygge ut nitrogenrensing av kloakk. Utslipp fra boliger, landbruk og industri må stanses og sanksjoner må innføres for de som ikke vil stoppe sine utslipp.

LES OGSÅ:

Ordføreroppropet fra 2022 har ennå ikke gitt noe gjennomslag for økte bevillinger til etablering av lokale tømmestasjoner i båthavnene og få fortgang i bygging av nye nitrogenrenseanlegg. Det blir så store investeringer at flere kommuner bør samarbeide om felles renseanlegg.

Det foreligger en tiltaksplan for fjorden som inneholder mange ulike tiltak for å håndtere overfiske, forsøpling og avrenning osv. Men tiltaksplanen er ikke finansiert og har så langt ikke fått nødvendig prioritering i budsjettene.

LES OGSÅ:

Tømmestasjoner

Tønsberg Venstre vil prioritere disse sakene i neste kommunestyreperiode:

* Kreve et snarlig forbud mot å tømme båtkloakk i Oslofjorden,

* Etablere lokale tømmestasjoner for båtkloakk i båthavnene,

* Få på plass et interkommunalt samarbeid for nitrogenrensingen av utslipp

* Økt satsing på økologisk landbruk for å redusere bruken av kunstgjødsel. Og utvide de dyrkingsfrie sonene og forby høstpløying langs elver og bekker.

* Forby bruk av trål som fangstredskap i Oslofjorden og Indre Skagerak de neste 10 årene,

* Innføre en kommunal tilskuddsordning til innhøsting av stillehavsøsters.

* Pålegge alle boliger som ikke er tilknyttet offentlig kloakk å installere Biovac-anlegg.