I mars 2021 kom rapporten «Helhetlig plan for Oslofjorden» som inneholder 63 tiltak for å bedre livet i fjorden. Oslofjorden er under press, fra utbygging i strandsonen, klimaendringer, utslipp og menneskelige aktiviteter. Ulike konkrete tiltak er foreslått i rapporten for å redde tilstanden i fjorden vår, og flere burde være mulig å gjennomføre raskt.

Ferskvann fra bekker og elver frakter med seg næringsstoffer, miljøgifter og plantevernmidler fra landbruk, industri, skogbruk og menneskelig aktivitet. Klimaendringer med nedbør/flom bidrar også til forurensinger, siden det vasker med seg mer av elvebredder og tar med seg jord og plast ut i fjorden. Alt dette blander seg med havvannet.

Bunntråling forstyrrer

Oppblomstring av alger skjer, noe som også gjør vannet mørkere. Lyset trenger derfor kortere ned i sjøen, noe som påvirker blant annet planktonproduksjonen og økosystemet der. I Oslofjorden er det mer grums og mindre liv enn på hundre år. Vi vet at torsken sliter. Dette kan ha sammenheng med overfiske over flere år kombinert med klimaendringer og forurensing. Bunntråling på havbunnen i fjorden for å fange opp fisk gjennom mange år, har gitt dype og merkbare sår i landskapet under vann.

Bunntråling fører til fysisk forstyrrelse i havbunnen, og effektene av bunntråling kan bli særlig store i sårbare systemer som korallrevbunn. Tareskogen er i tilbakegang, likeså ålegrasset. Disse blå skogene er nøkkelområder for marint biologisk mangfold og utgjør viktige leve- og oppvekstområder for en mengde arter og individer (NIVA). Når disse matfatene forsvinner, forsvinner også artene som lever i disse naturtypene. Blåskjellene nærmer seg kollaps. Når blåskjellene forsvinner, påvirker det også mange arter langs kysten. Blåskjellene filtrerer også vannet som gjør det klarere.

Fremmede arter som stillehavsøsters overtar. Vi leser at sjøfugl som ærfugl sliter. Flere sulter i hjel på grunn av næringssvikt. Stor ferdsel på sjøen og med flere hurtige båter/vannscootere virker også inn på naturen og fuglelivet. Det blir mye støy, uro og trafikk for fuglene. Kysten er viktig som rekreasjonsområde, men det er også viktig å sikre en ren kyst med god miljøtilstand.

Sjøfuglene blir færre

Konsekvensene av all påvirkning nevnt over, har over tid ført til endring og ødeleggelser av leveområder, redusert biologisk mangfold, nedgang i bestander og økt belastning på sårbare arter. Klimaendringene fører til stigende havtemperatur. Utslipp fører til surere hav og endringer i økosystemer. Mange trusler virker inn samtidig og påvirker naturmangfoldet negativt. At sjøfuglene blir færre, kan være naturens reaksjon på et for stort press fra mange kanter samtidig. Men manglende miljøtiltak må ikke føre til at neste generasjon vil oppleve at naturen forfaller ytterligere. Vi må derfor gjøre noe nå, og flere tiltak samtidig. Fredning av flere maritime områder kan være aktuelt. Tiltak i rapporten må gjennomføres systematisk og snarlig.

Et annet moment som må nevnes, er den varslede sprengningen og mudringsprosjekt av havbunnen utenfor nasjonalparken ved Hvaler som har kommet fram i media tidligere, blant annet i Klassekampen og Naturvernforbundet. Det er planlagt flere inngrep i Oslofjordområdet, både ved innseilingen til Halden og ved Håøya i Indre Oslofjord. Området det skal sprenges/mudres i, er en viktig gjennomfartsåre for store frakteskip, men også fugler, fisk og hummer lever i området. Det skal sprenges 250000 kubikkmeter fjellgrunn og fjerne 3,3 millioner kubikkmeter løsmasser fra havbunnen. Det er Kystverket som har søkt om tillatelse. Det skal sprenges fordi det skal legges til rette for at enda større lasteskip skal kunne legge til ved Borg Havn. Lasteskip som blant annet kommer med soya fra Brasil til for i oppdrettsnæringa. Havforskningsinstituttet mener at sprengningen ikke er i tråd med føre-var prinsippet om sårbare naturressurser, men Miljødirektoratet har godkjent søknaden. I følge havnedirektøren ved Borg Havn er næringslivet opptatt av industri og arbeidsplasser, derfor må enda større båter få komme til. Dette er nok et eksempel der naturen og planer for å bedre tilstanden i fjorden vår ser ut til å måtte vike.

Sjøfugler er mest truet

For det tredje har det dukket opp en ny problemstilling. Oslofjorden strekker seg til Skagerak. I Skagerak er det planlagt en stor vindturbinpark, riktignok på svensk side. Når det gjelder fugl, samler Skagerak og de kystnære områdene rundt Oslofjorden opp sjøfugler utenfor hekkesesongen, og mange av disse samt vadefugler og andre fugler trekker til og fra hekkområder i Skandinavia og sørover. Arealkonflikt i forhold til sjøfugl og kollisjonsrisikoen er absolutt til stede for trekkende og næringssøkende fugler. Sjøfugler er blant de mest truede artsgrupper i verden. Nedgangen i Norge er stor. Så store inngrep i naturen som det er lagt opp til her, virker ikke klokt ut fra naturmangfoldet, sårbare arter og ikke minst det lokale trykket det er på Oslofjorden og havet rundt. Oslofjorden er allerede i vansker og havområdene må forvaltes klokt.