Han mener det er tid for å tenke nytt i øykommunen, som for tiden har trang økonomi. Men det er nettopp økonomiske hensyn som er årsaken til at kommunedirektøren ber kommunestyret si nei. Det råder for stor usikkerhet om konsekvensene av å gå inn på prøveordningen, selv om den bare gjelder ut 2022, mener hun.

For når staten overtar finansieringen av noen av kommunens tyngste tjenester, betyr det også at de lokale folkevalgte gir fra seg kontroll over en betydelig del av kommunens økonomi. Og i den situasjonen Færder er i, med kraftige omstillinger, er det viktig for politikerne og administrasjonen å ha begge hender på rattet selv, mener Eeg. Vi er enige i det, og ser også at det kortvarige tidsperspektivet gir grunn til å spørre hva kommunen egentlig vil få ut av å delta i prøveordningen.

Samtidig er vi ikke nødvendigvis imot statlig finansiering av eldreomsorgen i seg selv, hvis prøveordningen går over til varig politikk og rulles ut over hele landet. Bakgrunnen for at dette nå prøves ut, er at regjeringen mener staten må ta mer ansvar for å sikre kvaliteten i eldreomsorgen landet rundt. Med en eldrebølge som tårner seg opp i årene fremover, samtidig som en ny generasjon eldre har andre krav og forventninger enn foreldrene deres hadde, blir det stadig tøffere for Kommune-Norge å levere gode nok omsorgstjenester.

Mathisen er på ingen måte den første politiker som har lekt med tanken på at staten bør overta ansvar for hele eller deler av kommunenes drift. Norske kommuner lever på statens nåde, det er overføringer via statsbudsjettet som bestemmer hva de har å rutte med. Det kan svinge ganske mye fra år til år, og særlig når kommunenes inntektsøkning ikke holder tritt med lønns- og prisveksten må lokale folkevalgte bare sitte der og kutte. Svært mye av pengene er dessuten bundet opp i lovpålagte oppgaver eller øremerkede tilskudd fra staten.

Noen vil sikkert mene at det er en fallitterklæring for det kommunale selvstyre å la staten overta finansieringen av eldreomsorgen. Men den lokale folkevalgte makten over disse tjenestene er allerede sterkt begrenset. Derfor bidrar Mathisen til en nødvendig debatt. Det viktigste er at innbyggerne får gode nok tjenester, ikke om det er stat eller kommune som betaler.