Derfor privatiserer de mest mulig og overfører på den måten myndighet vekk fra demokratisk sektor og gradvis mer og mer over til private styrerom, der fellesskapet ikke har innsyn eller påvirkningskraft. Tanken er at private som driver for fortjeneste, er mer effektive enn hvis offentlige myndigheter har innsyn og kan delta i avgjørelser. Derved mener regjeringen bedriftene vil skape flere arbeidsplasser og tilbakeføre verdier til fellesskapet f.eks. i form av skatter.

Bedriftenes styrer antas å være interessert i å fremme et godt samfunn, men sannheten er at de styres av helt andre hensyn, nemlig eiernes maksimale fortjeneste. Det betyr at kostnadene reduseres maksimalt ved blant annet å redusere lønnsnivået og rettighetene for arbeidsstokken (200.000 østeuropeere arbeider i dag i Norge under vilkår som ødelegger lønns/arbeidsvilkår for alle de konkurrerer med), og at prisene økes og kvaliteten på varene senkes (helt motsatt av kapitalismens idealer).

Eierne bevilger seg stadig mer av overskuddet, noe regjeringen mener er et gode, i naiv tro på eiernes velvilje, fordi da vil eierne sikkert reinvestere midlene i ny produksjon. Men det viser seg at halvparten av det eierne tar ut, overføres til skatteparadiser.

Høyre snakker da heller ikke så mye om demokrati som et ideal, men heller om frihet. Folk tolker dette som et gode for alle, men friheten det er snakk om er forbrukerens frihet til å velge mellom produkter på markedet, og eiernes frihet til å disponere sine ressurser uten innblanding fra fellesskapet. Utviklingen viser at denne måten å styre samfunnet på, skaper større forskjeller og flere fattige.

Frihet avhenger av at man kan velge mellom tilbud, men hvis man ikke har nok til å dekke familiens grunnleggende behov, gjenstår det ikke mye frihet. Høyres frihetsbegrep forutsetter en viss velstand, hvis flest mulig skal kunne kjøpe produktene på markedet. Men regjeringen undervurderer menneskenes iboende grådighet, enten fordi de er godtroende eller fordi de har en fordekt agenda.