Vi har gjennom tiår tillatt en økologisk katastrofe.

Elva drar med seg drepende mengder partikler ut i fjorden, mengdene tilsvarer at 3–4 lastebillass med jord dumpes hver eneste dag fra brygga i Tønsberg.

Hvor lenge hadde vi sittet stille og godtatt et sånt scenario?

Ren elv gir ren fjord, frisk fjord.

Folk fortjener begge deler.

Tang og tare gror ikke i grumsete vann.

Fisk og smådyr avhenger av tang og tare.

Over 80 % av livet i fjorden er borte.

Folk er fratatt både mat, næring og friluftsliv.

Våre barn tror ikke på våre fiskeminner fra verken elva eller fjorden.

Skal vi la det fortsette?

Miljøtiltakene foreslått i tiltaksplanen for Aulivassdraget må sies å være sørgelig tafatt.

Avrenning fra landbruket, kloakkutslipp og erosjon i elva trenger en kraftig reduksjon på alle områder om målene om god vannkvalitet i både vassdraget samt Byfjorden i Tønsberg skal oppnås.

Forskning viser at de tre desidert viktigste tiltakene for landbruket er redusert jordbearbeiding, kantsoner og fangdammer.

Kantsoner og fangdammer kan hver for seg redusere avrenning med 50 %. I planen foreslås det mer kantsone på 2 % av arealet, og null fangdammer.

Høstpløying reduseres under 1 %, alternativ jordbearbeiding nevnes ikke.

Restaurering, eller oppbygging, av våtmarksområder, det desidert mest effektive for fordrøyning av regnvann, redusere vannstrømmen og mengdene, og dermed redusert utgraving fra elva selv, er ikke nevnt med ett eneste ord.

La oss håpe det kun er kunnskapsmangel som er bakgrunn, fremfor utvalgets egeninteresser, men denne planen trenger uansett en kraftig revidering snarest mulig!

Selve saken trenger oppmerksomhet, vi må kreve kraftige tiltak fra lokale politikere, det er lokalt vi bestemmer hvilke grenser og krav som gjelder, og de må gjennomføres i går.

Vår nye kommune har ikke lenger delt ansvar for fjorden i Tønsberg, og elver og bekker i Re. Fra neste år blir vi én felles helhet å ta hensyn til, ta ansvaret for.

Både Re Venstre, Tønsberg Venstre, Færder Venstre og Vestfold Venstre har hatt tett dialog med Miljøvernministeren og departement om tiltak for frisk Oslofjord, nå er vi avhengig av at folk lokalt også velger et kommunestyre med kunnskap og engasjement for å løse problemet ved roten; avrenning og utslipp.

Det er mange midler og hjelp tilgjengelig fra fylke og regjering, bremseklossene er kun lokalt.

Tenk om vannet i Storelva, Merkedamselva, Aulielva og Byfjorden hadde blitt så klart og rent at det både kan drikkes igjen og friste til et bad også?