Den midlertidige ordningen med bussendeholdeplass og rundkjøring i hjertet av Skallevold, som en følge av innføring av pendelruter og endring av rutene, hadde i utgangspunktet en varighet på to år til 31. desember 2020. Nå søkes det midlertidige vedtaket utvidet ytterligere, på tross av gjentatte varsler om farefulle og lite ønskede konsekvenser.

Siden omlegging av bussrute 116 og etablering av rundkjøring/bussendeholdeplass ved Skallevoldstranda i desember 2018, har beboerne med uro og bekymring erfart at trafikksikkerheten har forverret seg radikalt. Hovedproblemet er plassering av endeholdeplass og rundkjøring i én og samme konstruksjon med lekeplass, friareal, strandområde, kiosk og camping som nærmeste nabo. Endringene i krysset er gjort uten nabovarsel, tilsynelatende uten politisk behandling og uten særlig dialog med kommunen, ifølge politikere selv.

En utplassert betongkum utgjør selve rundkjøringen. Den er ikke midtstilt i krysset noe som gjør at mange overser denne og kjører mot kjøreretningen, særlig ved atkomst fra Brekke.

Stig og Farmandstredet har en jobb å gjøre: – Nå må vi kvalitetssikre

Videre er bussruten endret fra tidligere å fortsette inn Solliveien – Granborgveien til nå å gå i «rød sone», som er den smaleste strekningen i området. Her er veibredden knappe 4,05 meter og ofte møtende busser med rygging som eneste utvei.

Det er videre mange som savner sitt tidligere busstilbud og det er økt boligutbygging i områder bussen ikke lenger trafikkerer. Det er også verdt å nevne at hovedårsaken til endringene som er gjort, var innføring av pendelruter, men bussrute 116 til Skallevold er ingen reell pendelrute da mange av bussene ikke returnerer samme vei som de kom. Ergo er argumentet lite gyldig.

Busstrafikken er fordoblet uten at forholdene først ble lagt til rette for dette ved å følge rekkefølgebestemmelser i gjeldende reguleringsplan. Det har man ikke gjort!

VKT betegner passasjerveksten som en suksess, men er det i realiteten det når antall busser og avganger har økt med 100 prosent og antall passasjerer kun med 20 prosent?

En konsekvens er nærmest daglige episoder med ryggende busser, kjøretøy i feil retning i rundkjøringen og andre trafikkfarlige hendelser. En usedvanlig dårlig løsning som i tillegg frarøver våre skolebarn en trygg skolevei og trygg vei til sin nærmeste lekeplass, friområde og strand.

Vi har flere eksempler på foreldre som nå velger å kjøre sine barn til skolen framfor å la de gå eller sykle selv. Det er uheldig – også i et folkehelseperspektiv.

Gjentatte ganger har vi meldt om avvik til både Statens vegvesen, VKT, Unibuss, politiet, kommune og fylkeskommune. Unibuss har sågar hatt befaring på stedet og gitt spesialopplæring til sine sjåfører for å kunne beherske trygg ferdsel her, men forholdene har ikke bedret seg i denne midlertidige perioden på to år fra desember 2018. Til det er oppgaven rett og slett for vanskelig og løsningen for dysfunksjonell.

Til tross for at bussjåfører selv, allerede i oppstarten, advarte om uholdbare forhold, at fagfolk og beboere tidlig uttrykte sin bekymring og til tross for mange meldinger om avvik og trafikkfarlige episoder, registrerer vi nå at det søkes om en forlengelse av det midlertidige vedtaket og en fortsatt dispensasjon fra en gjeldende reguleringsplan og tilsidesettelse av rekkefølgebestemmelsene i en gjeldende reguleringsplan.

Det bekymrer og overrasker stort.

340 berørte har signert et opprop mot bussendeholdplass i strandsonen, det har vært flere oppslag i Tønsbergs Blad og flere av de trafikale faremomentene er godt dokumentert i facebook-gruppen «Skallevold rundkjøring».

Vi har et lønnlig håp om at våre folkevalgte holder det som ble lovet før kommunevalget, at fornuften må seire og at det midlertidige vedtaket ikke forlenges, men at gjeldende reguleringsplan følges.

I trafikksikkerhetens navn – vi har ingen å miste.