Jeg skal ikke kommentere selve byggesaken, men ha fokus på måten Tønsbergs Blad legger frem en sak på i lokale medier.

Saken gjelder en byggesak som gikk fra å være en sak mellom en søker og en kommune, til å bli en sak mellom søkeren og byggesaksbehandleren. Tønsberg Blad valgte her å være regissøren for søkeren og etter min mening saksbehandlerens bøddel. Saken det er snakk om ble publisert i Tønsbergs Blad 1. oktober i år.

Som sagt så ønsker ikke jeg å kommentere selve byggesaken, men jeg synes norsk presse har et spesielt ansvar når de er ute å kommenterer eller legger frem en sak, som i denne forbindelse er en byggesak. Når jeg velger å gi Tønsbergs Blad tittelen bøddel, så har det sammenheng med sakens overskrift som er «Det var ikke lov å bygge hytte på eiendommen, men saksbehandlerens kjøkkenløsning gjorde det umulige mulig». Denne overskriften gir leserne et inntrykk av at byggesaksbehandleren er felt i denne saken, og etter min mening setter også overskriften byggesaksbehandleren i en offentlig gapestokk. Er det slik vi ønsker å omtale våre medmennesker i media? Mennesker som i verste fall kanskje har vært litt uforsiktig i sin kommunikasjon med en søker og som etter min mening da har blitt en hoggestabbe for en sak som skal håndteres i en faglig prosess etter fastsatte lover, forskrifter og regler. Er det slik Tønsbergs Blad skal sikre sine inntekter?

Den frie pressen har et ansvar

Rett skal være rett. Og i det mener jeg at søker selvsagt skal kunne klage og fremme sin sak i offentlige medier. Men trenger man å henge ut mennesker som prøver å gjøre sin del av jobben når saken går i søkers disfavør?

I dette land har vi en fri og kritisk presse, og takk for det. Men den frie og kritiske pressen har også et ansvar. «Vær Varsom-plakaten» inneholder pressens viktigste etiske retningslinjer, og blir dessverre ofte oversett og brutt. Under punkt 4.7 i henhold til «Publiseringsregler» står det:

«Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.»

I saken som Tønsbergs Blad publiserte 1. oktober, så ønsker jeg å understreke at saken ikke omhandler om det er foregått noen kriminell handling i saken, men som sagt i verste fall kanskje en uheldig og uforsiktig kommunikasjon fra saksbehandlers side. Når det er sagt, så vil jeg mene at dette er opp til rettsvesenet å avgjøre og ikke opp til media, noe jeg mener publiseringen 1. oktober bærer preg av.

Arbeidsgiver sørger for ressurser

Jeg håper at Tønsbergs Blad i fremtiden fortsetter å være en kritisk stemme i alle typer saker, men at journalister og redaktører er sitt ansvar bevisst i hvordan saker blir fremlagt, og at pressens makt er nøytral og upartisk.

Til slutt, så ønsker jeg å uttrykke bekymring ovenfor offentlige etater ( i dette tilfellet byggesak ) om det presset som byggesaksbehandlere opplever i sin hverdag, og ofte mangelen på støtte fra sin arbeidsgiver i saker som omtales i norske medier. Jeg håper derfor at arbeidsgivere også er sitt ansvar bevisst i forhold til dette. For allmenheten er det svært viktig at offentlig saksbehandling forblir offentlige i byggesaksavdelingen, og at arbeidsgiver alltid sørger for å ha nok ressurser til å gjøre sin jobb best mulig for sine innbyggere og andre som har interesser i deres kommune.