Det som utvilsomt er en stor og god nyhet, er at det fra ca. 2025 vil være ferdig dobbeltspor på strekningen Oslo S – Tønsberg. Det betyr at det vil kunne være mulig å betjene Vestfoldbanen på denne strekningen med tog med en reisetid på ca. én time Oslo – Tønsberg og en frekvens på fire tog per time.

Finansdepartementet og dermed Samferdselsdepartementet har varslet til dels kraftige nedjusteringer i Nasjonal transportplan (NTP) som også omfatter jernbane. Det opplyses i denne sammenheng at Samferdselsdepartementet har vedtatt at Bane NOR skal bygge om og tilpasse Tønsberg stasjon til å ha kapasitet til det nye tilbudet. Men det sies ingenting om valg av trasé videre sørover. Dette er mer enn ulogisk. Og igjen et eksempel på mangel på å kunne se helhet.

Bildeserie

Herfra har du ikke sett Tønsberg før

LES OGSÅ:

Vedtaket om ombygging av stasjonen vår er en dramatisk beslutning. Tatt helt over hodet på lokaldemokratiet. Det betyr at den nye traseen Barkåker – Tønsberg stasjon og stasjonens beliggenhet beholdes. Med de rammebetingelser det er for bygging av jernbanespor, gir denne beslutningen helt konkret kun følgende alternativer for spor gjennom byen og videre sørover fra Tønsberg:

* Beholde nåværende banesløyfe som i dag

* Beholde nåværende banesløyfe delvis nedgravd

* Beholde nåværende banesløyfe med dobbeltspor delvis nedgravd

* Bygge stasjonen om til såkalt «sekkestasjon»

Det siste alternativet betyr at gjennomgående tog snur fartsretningen i Tønsberg stasjon. Traseen videre sørover vil dermed i hovedsak kunne bli som i dag. Stoppen i Tønsberg vil ikke ta lenger tid enn dagens stopp, pluss dagens kjøretid i banesløyfa.

LES OGSÅ: Statsbudsjettet: Sikrer fire tog i timen Tønsberg-Oslo

Tønsberg sentrum er komplisert å legge nye jernbanespor i. Og ikke minst er løsninger som gir kort(ere) kjøretider svært kostnadskrevende og ødeleggende. Det er også helt på tvers av hva Jernbanedirektoratet sier ifm. Norsk Transportplan. Fra denne kan leses: «Videre er det foretatt en gjennomgang av noen av prosjektene og vurdert om målene for tilbudsforbedring kan nås gjennom enklere og billigere tiltak, slik at det oppnås tilnærmet samme effekt for markedet/samfunnet.»


Må skrinlegge utopiske prosjekter

Bane NOR sier om dette:

« - prosjektet skal følge Bane NORs nye prosjektmodell sikre optimal prosjektutvikling med fokus på optimalisering på kostnader/samfunnsnytte. Stasjonsplassering vil være del av optimaliseringsarbeidet. Prosjektoptimalisering utover avtalens krav med trinnvis utbygging med fokus på nytte vil være sentralt i planleggingen. Arbeidet må sees i sammenheng med strekningen Stokke – Sandefjord – Larvik. Omfang av utbygging i byene vil vurderes, og sees opp mot blant annet kravene om reisetid.»

Situasjonen for Tønsberg er dermed at alle tidligere utopiske prosjekter som spor i bru over Vestfjorden eller langs Slottsfjellet og inntil Ilene endelig skrinlegges helt og for godt. Samtidig er det både helt utenkelig og fullstendig uakseptabelt at dagens banesløyfe beholdes.

LES OGSÅ: Ordføreropprør mot Hareide

Dermed har Bane NOR i realiteten ingen andre alternativ enn å bygge om Tønsberg stasjon til en «sekkestasjon». Selv om de mest ihuga jernbaneingeniører gjerne vil noe annet. Sekkestasjon i Tønsberg har flere fordeler:

* Gjennomgående tog vender fartsretningen i Tønsberg stasjon

* Kjøretiden blir den samme som i dag (stopp + banesløyfa)

* Stasjonen beholder plasseringen i byen som i dag

* Antall spor og plattformer i stasjonen økes

* Sporet slutter ved Halfdan Wilhelmsens Allé (ved bommene)

* Nåværende sportrasé sørover kan beholdes i hovedsak som i dag

* Banesløyfa blir overflødig og fjernes

De bevilgende og besluttende myndigheter helt opp til Samferdselsministeren har med all tydelighet slått fast at det vil være ferdig dobbeltspor helt fram til Tønsberg stasjon i 2025. Skal dette kunne bli en realitet, må Tønsberg stasjon, og spor videre sørover gjennom byen, være ferdig til 2025. Utbyggingen burde i realiteten vært startet i går.

Bane NOR har hatt over ett år til å fremme en plan for dette. Kommer den ikke snart på bordet, kan det være lagt til rette for enda en begredelig jernbanehistorie.