Demokratiet vårt utfordres av et mer og mer aggressivt EU, velsignet av dagens regjering. Nasjonen vår settes på prøv gjennom at folkestyret undergraves. Vi fratas selvråderett og tillit som nasjon gjennom regjeringens effektivisering, eller forenkling og forbedring som de velger å kalle det.

I praksis vil dette si at man organiserer tjenestene på slik måte at de folkevalgte og det ordinære demokratiet ikke kan påvirke innhold eller utvikling.

De organiseres som hel/deleide statlige selskaper, etter bestemmelser i aksjelov eller foretaks lov og annen forordning. På denne måte unngår man demokratisk kontroll og innsikt.

Helseforetakene eller det vi på folkemunne kaller sykehus er en slik forordning. Mange husker nok «pasientjournaler på avveie» og en IKT/ datasatsing som kom helt ut av alle proporsjoner. Datasikkerhet og pasientsikkerhet var ute av kontroll, men ingen som vi før kunne si var ansvarlig, var nettopp det. Demokrati og innsyn var satt til side ved hjelp av organisasjonsmodellen (lovverket) man velger å ta i bruk.

Hjelmengutvalget (oppnevnt av regjeringen i 2016) sitt oppdrag fra regjeringen var å se på Norges forpliktelser overfor EØS vedr. konkurransevilkår mellom private aktører og offentlig forvaltning. Det er ingen grunn til å tvile på utvalgets vilje til å imøtekomme bestilleren.

Utvalgets flertall foreslår blant mye annet at det offentlige skal betale skatt og at det skal settes krav om å gå med overskudd. Altså større krav enn til private bedrifter. Dette vil kunne bety en formidabel prisøkning på mange tjenester. Et eksempler er SFO, som kan bli for dyrt for mange familier. Det er i dag anslått 106 000 barn som anses fattige, og kommer fra lavinntektsfamilier. Med en SFO-pris på opp mot kroner 10 000, vil disse kunne miste et viktig tilbud. Mange må avstå fra enda flere aktiviteter enn i dag. Ikke vanskelig å se for seg hva trippel pris for å gå i svømmehallen vil bety for mange. Tilbud som danner gode rammer for borgerne i samfunnet kan i ytterste konsekvens bli nedlagt.

Kommunenes Sentralforbund (KS) er bekymret, og det med rette. Regjeringen er med på å pålegge offentlig forvaltning kostnader og brukerbetaling, de ikke pålegger kommersielle aktører. KS har utredet kostnadene ved å innføre en slik forordning, dette med god grunn.

Samfunnskonsekvensene, der barns oppvekst og levekår forringes er for lite fokusert.

Når kultur og aktivitetstilbud stipuleres til en kostnad mange ikke kan bære, vil samfunn forvitres og den sosiale nøden øke.

I løpet av 2020 skal Norge kvittere ut denne alvorlige saken overfor ESA, etter det er det for seint. (ESA kontrollerer at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein gjennomfører og følger reglene i EØS-avtalen)

Det er kun gjennom valg du som borger kan påvirke fremtiden. Vi velger fremtid for demokrati og levekår i Norge til høsten.