I den senere tid har det nok en gang vært oppslag rundt Greve Biogass AS og at de leverer biorest med svært mye plast til bøndene rundt i vårt distrikt. Biorest er avfall etter biogass produksjon, men som i en gitt mengde har god gjødsels- og jordbearbeidingseffekt. Når prosessen fungerer som den skal er det en suksesshistorie både i et miljø- og klimaperspektiv.

I formannskapet 2. januar hadde Senterpartiet en forespørsel som under møtet ble til en «uttalelse». Den rettet seg mot Greve Biogass om å minimere plast i biorest, og mot de kommunene i Grenland som ikke har begynt å bruke nedbrytbare avfallsposer.

Alle partier stilte seg bak denne uttalelsen, men flere var noe undrende både til prosessen og om formannskapet var rett utvalg. Det er kommunestyret som er øverste organ og er det organet som skal gi eierrepresentanten sitt mandat. Det er i tråd med råd om god eierstyring fra kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Høyre har jobbet med denne saken helt fra gamle Re, der vi hadde saken oppe både i fagutvalget og kommunestyret. Høyre ba om at Re som eier og ordfører som eierrepresentant tok tak i denne saken, da vi allerede så hvor stort problem plasten utgjorde. Høyre tok på nytt saken opp i Tønsberg i 2020 da problemet ifølge bøndene var økende. Ikke på noe tidspunkt i prosessen har Senterpartiet eller andre partier i Re eller Tønsberg, stilt kritiske spørsmål til hvordan Greve biogass håndterte utfordringene med plast.

Svarene fra Greve Biogass har vært nesten identiske hele tiden siden 2018. «Vi jobber med saken, og vi er innenfor gjeldende krav i gjødselvareforskriften». Fortvilte bønder som har investert store summer i gjødselkummer og har kontrakt om leveranse av husdørgjødsel til råstoff hos Greve Biogass, har fått biorest med store mengder plast i retur. Problemet deres er at Greve Biogass hele tiden har svart det samme: «vi er innenfor kravet i gjødselvareforskriften og derfor i henhold til kontrakten». Det har satt bøndene i en form for sjakk matt.

Kravet i forskriften sier at man ikke skal ha over 0,5 vektprosent plastbiter over 4mm størrelse. Med den lave egenvekten til mange plasttyper, kan dette utgjøre enorme mengder og fortsatt være innenfor kravet. På et trailerlass som for dette eksempelet inneholder 24 tonn biorest, kan det være 120kg plast med biter av størrelse over 4mm. Som et eksempel ville det, hvis det var «rundball» plast, vært nok til å dekke en hel fotballbane og det ville fortsatt være innenfor kravet i forskriften. Det forteller oss at dette kravet slik det er utformet har liten verdi for denne typen gjødsel.

Derfor er det avgjørende at Tønsberg kommune og de andre eierne bruker sin eiermakt og gir styret og ledelsen i Greve Biogass AS en klar ordre om hva vi som eiere kan akseptere.

Når Senterpartiet nå gir inntrykk av og plutselig ha blitt klar over problemet, vil vi minne om at tidligere Re sin eierrepresentant var ordfører fra Senterpartiet, og fra 2019 har vært betalt styremedlem i Greve Biogass. Nåværende varaordfører fra Senterpartiet har vært Tønsberg kommune sin eierrepresentant siden valget i 2019. I tillegg til løpende kontakt med ledelsen i Greve Biogass møter kommunens representant på generalforsamlingen der eierne skal utøve sin eiermakt. Det betyr at Senterpartiet sine representanter i både gamle Re og nå Tønsberg har hatt en unik posisjon til å påvirke nettopp det de etterspør i sin «forespørsel».

Fra Høyre sin side er vi opptatt av at denne saken løses. Derfor ber vi i vår kommende interpellasjon til ordføreren om at det legges frem en sak for kommunestyret som klart slår fast hva kommunestyret setter som krav og forventning til Greve biogass. Det er gjennom generalforsamlingen vi som kommune skal utøve vårt eierskap, og der bør vi også stille spørsmål om det er rett kompetanse både i ledelsen i Greve Biogass og det sittende styret dersom de ikke evner å løse denne saken.