Jeg vil her gi litt info og noen tips som kan være nyttig hvis du har behov for helsehjelp i sommer.

Ved behov for helsehjelp er hovedregelen at du skal kontakte fastlegen din. Hvis fastlegen din har ferie eller annet fravær, plikter han eller hun sørge for å ha en vikar som følger opp pasientene sine. Denne vikaren skal foruten å ta imot pasienters henvendelser, også følge opp epikriser, resultater av undersøkelser osv. En del misliker at man blir henvist til å benytte en vikar for sin fastlege, mens andre synes en vikar kan representere et nytt blikk på de helseplagene man har. Uansett må vi ha forståelse for at også fastlegen trenger ferie.

Når man oppholder seg langt fra sin egen fastlege og ikke kan møte opp fysisk hos denne, kan kanskje e-konsultasjon benyttes. Sjekk mulighetene for hvilke digitale tjenester din egen fastlege tilbyr, se Helsenorge.

Hvis du er på reise og har behov for å komme i kontakt med lokal legevakt, kan du ringe 116 117. Du vil da automatisk bli satt over til legevaktsentralen i det området du oppholder deg. Den kommunale legevakten har ansvar for å gi akutt hjelp til de som oppholder seg i kommunen og som har behov for helsehjelp når ens fastlege ikke er tilgjengelig. Dette vil typisk være utenfor fastlegens kontortid, eller når man er langt fra egen fastlege. I vårt område har vi en felles interkommunal legevakt for kommunene Tønsberg, Færder og Holmestrand, lokalisert på Kjelle. I sommer opplever de stor pågang og pasienter må vente lenger enn ønskelig. Det er da viktig å være seg bevisst at ens fastlege er den man primært skal konsultere. Legevakten skal gi hjelp ved helseproblemer som av medisinske grunner ikke kan vente til fastlegens kontor er tilgjengelig.

Hvis det oppstår noe akutt og det står om liv, skal du ringe 113. Da vil du bli koblet opp til sykehusets akuttmottak som i samråd med deg vil vurdere hvilken bistand som er nødvendig. Hvis du blir innlagt akutt, vil du ha rett til å bli overført til ditt lokale sykehus når den akutte fasen er over og det vurderes forsvarlig å flytte deg. Dette vil også kunne skje som følge av et valg i henhold til fritt behandlingsvalg.

Hvis du skal feriere i en annen kommune enn din hjemkommune og har behov for kommunale tjenester, som f.eks. hjemmesykepleie, kan du kontakte feriekommunen og søke om å få tjenester gitt der. Færder kommune er eksempelvis en kommune, hvor kommunen om sommeren må yte tjenester til langt flere enn ellers i året. For å få til dette på en best mulig måte er det gunstig at man søker i god tid slik at kommunen gis anledning til å planlegge.

Som pårørende har du ingen plikt til å yte familiemedlemmer pleie og omsorg. Dersom det er behov for å yte slike tjenester er dette et kommunalt ansvar, enten du er hjemme eller ferierer i annen kommune. Viktig her å vite at kommunen også plikter å tilby pårørende avlastning og fri fra det omsorgsarbeid mange likevel påtar seg. Pårørende har også behov for ferie, enten dette gjelder omsorgsarbeid for ektefelle, gamle foreldre eller barn med funksjonsnedsettelser.

Samtidig skal de som jobber innenfor helsesektoren feriere, og det fører til økt bruk av vikarer. Likevel må sykehus og kommunale tjenester sørge for at de gir forsvarlige tjenester, og de må sørge for å gi tilfredsstillende opplæring til vikarene. Dersom du ikke opplever å få forsvarlige tjenester er det viktig at du sier ifra, at du tør klage. Bare på den måten kan dette rettes opp.

Fortsatt god ferie!