Politikere og politiske partier kan utøve stor innflytelse på hvordan tilgangen på kompetanse skal bli i årene fremover, for det er de som vedtar hvilke utdanningstilbud som faktisk legges ned, opprettes og så tilbys. De kan også vedta satsinger og rammer som fører til at pedagogene tar i bruk nye metoder og får bedre rammer for å tilby tverrfaglige, praktiske og varierte undervisningopplegg.

I rapporten "Felles energi- og industripolitisk plattform", som NHO og LO lanserte rett før sommeren (sammen med Fellesforbundet, Industri Energi, El- og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo), kommer det fram at mangel på rett kompetanse i næringslivet kan sette både produksjon og arbeidsplasser i fare. Noen bransjer sliter mer enn andre med å få tak i rett kompetanse, og det er spesielt yrkesfaglige utdannede som trengs.

Ulike framskrivningsanalyser viser at konkurransen om formelle kompetanse vil bli hardere.

I NHOs kompetansebarometer for 2020 oppgir nesten seks av tibedrifter (58 prosent) at de har et udekket kompetansebehov. For åtte prosent av bedriftene er dette oppgitt å være i stor grad, mens 50 prosent oppgir dette i noen grad. I alle årene NHO har kartlagt kompetansebehovene til medlemsbedriftene, har etterspørselen etter fagkompetanse vært stabil.

LES OGSÅ: Så mange lyspunkter har det ikke vært for reiselivet på lang, lang tid: – Tar enda noe tid før vi er ved normalen

Hvor er behovet størst?

I hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer er kompetanseutfordringen størst de neste fem årene? Hvilke fagarbeidere og fagskoleutdannede har næringslivet mest behov for? Hvilken kunnskap har næringslivet om å lære, og hvilke ressurser kan de dele med utdanningsaktørene? Disse og andre spørsmål knyttet til arbeidslivets kompetansebehov er det viktig at politikerne søker svar på - og tar med seg inn i valgkampen.

Det handler om verdiskaping og arbeidsplasser og danning og utdanning for unge mennesker. Det handler om bedrifter og arbeidsplasser i bygd og by. Det handler om digitalisering og læringsteknologi, flere jenter som velger realfag, vekslingsmodeller for samarbeid mellom fylkeskommune og lokale bedrifter.

"Felles energi- og industripolitisk plattform" synliggjør at det er et stort sysselsettingspotensial i å realisere de industrielle ambisjonene som ligger i plattformen. De som stiller til valg burde derfor lese rapporten!

LES OGSÅ: Jeg googlet «kjøpte hus på impuls». På 0,44 sekunder fikk jeg 91200 treff.

Samtidig må vi bygge på og videreutvikle sentrale kompetansemiljøer i denne omstillingen. Vi har mange kompetansefortrinn å bygge på. Samtidig blir tilgang på nødvendig kompetanse en viktig forutsetning for å lykkes med klimaomstilling, industriutvikling, verdiskaping og konkurransekraft. I møte med demografiske endringer, digitalisering og ny teknologi, og overgangen til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn, må vi satse på kompetanseutvikling for å skape et arbeidsliv hvor folk og bedrifter lykkes.

Godt valg!

Kilder:

Felles energi- og industripolitisk plattform:

https://www.nho.no/contentassets/67d09fd17be24b91be4c05147e8d4d20/rapport-felles-energi--og-industripolitisk-plattform-.pdf

NHOs kompetansebarometer:

https://www.nho.no/publikasjoner/?c=nho-kompetansebarometer