I Færder har vi vanlige barnehager, hvor barna avleveres om morgenen og blir fulgt opp av de ansatte gjennom dagen. En annen modell er såkalt åpen barnehage. Dette er et tilbud til både barna og deres foresatte. Barna kommer til barnehagen sammen med en av foreldrene eller en annen omsorgsperson som har ansvar for barnet mens det er i barnehagen, i tillegg til en eller noen få ansatte.

I Færder har vi kun én slik barnehage, Tripp-Trapp Åpen Barnehage på Torød. Den har eksistert siden 2006, og er et kjærkomment tilbud for mange, blant annet nyinnflyttede til kommunen som ikke har fått fast barnehageplass. Også en del innvandrerfamilier benytter seg av denne åpne barnehagen. Da møter innvandrerbarna norske barn, og foreldrene møter hverandre. Dermed blir Tripp-Trapp et viktig integreringsverktøy.

Slike møteplasser for familier i dagens samfunn er utrolig viktige. Lavinntektsfamilier som ikke har råd til vanlig barnehageplass får lite nettverk i lokalsamfunnet og blir lett sårbare. Tripp-Trapp kan bli alternativet til å være hjemme, og et viktig ledd i bekjempelse av barnefattigdom i vår kommune. Der får også mange verdifull hjelp i tilpasningen til sitt nye hjemland. Brukerne kommer fra hele kommunen. For flere av disse familiene blir Tripp-Trapp også første steg mot vanlig barnehage i neste omgang.

Enkelte brukere hører til dem som ikke ønsker å sende sin ettåring til vanlig barnehage så tidlig. Da er et åpent barnehagetilbud et godt alternativ. Brukerne benytter barnehagen så ofte og lenge de ønsker innenfor åpningstiden, her tildeles ingen fast plass. Tidligere har Tripp-Trapp fått støtte for inntil 30 barn i gjennomsnitt daglig, den har senere vært satt til 20 barn.

LES OGSÅ: Veronica har funnet en morsom lekeplass for Felix (1): – Supert!

Trenger støtte fra kommunen

Tripp-Trapp er avhengig av kommunal støtte for å kunne opprettholde virksomheten, og har fått det alle årene den har eksistert – på like linje med de øvrige private barnehagene i Færder. Tripp-Trapp eies og drives av Færder kirkelige fellesråd. Den offentlige støtten er rimeligvis avhengig av antall barn som faktisk bruker barnehagen. Tripp-Trapp har de senere årene akkurat holdt hodet over vannet økonomisk med støtten Færder kommune gir. Det holder til lønn for to deltidsansatte, i tillegg til litt materiell og utstyr til driften for øvrig. Tripp-Trapp har levd «fra hånd til munn» de senere årene, men har greid å holde driften i gang. De har ikke noe overskudd og fortjeneste å dele ut til eierne, snarere tvert imot.

I januar i år varslet administrasjonen i Færder kommune at det skal foretas ny telling av barn og brukere av Tripp-Trapp barnehage, som de ønsker å legge til tidspunktet mars-april-mai i år. Tripp-Trapp-ledelsen så med en gang at en telling i denne tidsperioden mest sannsynlig ville føre til et dramatisk fall i støtten til barnehagen.

Pandemien har ført til at bruken av Tripp-Trapp har gått ganske mye ned, på grunn av strenge smittevernregler og sterke begrensninger i antall nærkontakter. Det vil ta tid før besøket er tilbake til normalen. Dessuten yter en slik telling av frammøte ikke rettferd overfor en slik type barnehage, med et antall barn som varierer mye fra dag til dag og uke til uke, og som man ikke vet på forhånd. Likevel er det et samlet brukertall på inntil 250 barn gjennom et semester, som kommer jevnlig til barnehagen. En annen måte å måle bruk, benyttelse og utregning av støtte er helt nødvendig for gi denne viktige barnehagen mulighet til å overleve i framtida.

LES OGSÅ: Anette fikk ingen julegave av kommunen – den kom nå i mars uten kommunens hjelp

Tverrpolitisk vilje

På denne bakgrunn fremmet Kristelig Folkeparti derfor et forslag både i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre nå i februar om at støtten Tripp-Trapp fikk i 2021 også blir videreført i inneværende år, og at ny telling gjøres når pandemien er over, slik at barnehagen kan overleve. Gledelig nok fikk forslaget nesten enstemmig støtte på tvers av det politiske vannskillet; bare Fremskrittspartiet støttet administrasjonens forslag uten egentlig å begrunne hvorfor de mente dette fatale forslaget var en god løsning.

Nå ser vi fram til en ny god politisk samtalerunde hvor barnehagens særpreg og spesielle driftsform blir hensyntatt i fastsettelsen av den kommunale støtten. Det handler om å skape et mangfold av boattraktivitet for familier som vurderer å flytte til Færder. Et tilbud om åpen barnehage bidrar nettopp til det.

Tripp-Trapp betyr beskjedent i kroner for kommunen, men veldig mye for en viktig og utsatt gruppe mennesker og andre barnefamilier. Det er nettopp familier med barn vi ønsker flere av i Færder. Da ville det være både pinlig og tragisk om dette viktige møtestedet og lavterskeltilbudet må legge ned.