I løpet av de neste 30 år vi antall tilfeller etter alt å dømme tredobles. I dag nærmer vi oss 100.000 mennesker her i landet med denne lidelsen. Demens er i stor grad også pårørendes sykdom, med de sorger og konsekvenser det innebærer.

Det å holde hode og kropp i aktivitet er god forebyggende medisin også på dette området. De fleste kommuner har i ulik grad aktivitetstilbud til demente i dag. Men fra 2020 har alle hjemmeboende med denne lidelsen krav på et slikt tilbud. Det blir en uensartet gruppe med stor spredning i alder, sykdomsstatus og ferdigheter, hvor tilbudet må tilpasses den enkelte.

Et spennende alternativ er aktivitetstilbud på et gårdsbruk. Dette er forsøkt i Tønsberg/Færder tidligere og er en pågående aktivitet i Horten. Kommunene har hatt gode erfaringer med tiltaket.

Ikke minst har det vært veldig positive tilbakemeldinger fra pårørende.

Dette dag- og aktivitetstilbudet egner seg best for yngre mennesker og personer i tidlig demensfase. Erfaringene som er gjort viser at det kan være flere positive effekter å hente:

* Bedre livskvalitet og mestringsevne

* Utsetter utviklingen av sykdommen

* Reduserer medikamentbruken

* Reduserer stressbelastningen for de pårørende

* Kan bo lenger i eget hjem og derved utsetter institusjonsinnleggelse

Tønsberg Senterparti har i sitt program tatt til orde for å realisere et slikt aktivitetstilbud for tidlige demente i den nye kommunen vår. Med bedre livskvalitet for pasienten og de pårørende, samt utsettelse av innleggelse på institusjon kan vi oppnå en trippel vinn-situasjon.

Vil gjerne understreke de pårørendes situasjon. Unge demente har ofte nærmeste pårørende i yrkesaktiv alder. Et godt aktivitetstilbud for den demente vil også kunne bidra til at pårørende står lengre i jobben sin.