Kamp mot kreft

Ulikt kjønn, sam­me mål: Gut­ter og jen­ter mø­tes til vik­tig ba­tal­je i Sla­gen­hal­len lør­dag. Her fra kam­pen i fjor.  Foto: pri­vat

Ulikt kjønn, sam­me mål: Gut­ter og jen­ter mø­tes til vik­tig ba­tal­je i Sla­gen­hal­len lør­dag. Her fra kam­pen i fjor. Foto: pri­vat

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

TØNSBERG: Gut­ter mot jen­ter, sam­men for kreft­sa­ken. Vel­kom­men til en an­ner­le­des inn­sam­lings­ak­sjon. i Sla­gen­hal­len lør­dag.

DEL

 Flint-gut­ta var en gang unge og lo­ven­de. Nå nær­mer 86/87 (77-år­gan­gen seg ve­te­ran­sta­tus, og byr opp til kamp mot minst like ru­ti­nerte Flint-da­mer.


Kam­pen ble ar­ran­gert for før­s­te gang i fjor, som en ut­ford­ring fra gut­ta til jen­te­ne, og sam­let inn nær­mere 8500 kro­ner til Bar­ne­kreft­fo­re­nin­gen.


– Det er vi vel­dig stol­te av. Men da had­de vi bare inn­sam­ling på kam­pen et­ter­som vi først be­stem­te oss for å gjø­re den til en inn­sam­lings­ak­sjon for­di det var over­ras­ken­de man­ge som var in­ter­es­sert i å se det­te, sier ini­tia­tiv­ta­ker Lars Mel­lo Rin­dal.

Nett­inn­sam­ling

Kam­pen er alt­så vik­tig, om ikke for po­eng og ta­bell, men for litt pre­sti­sje og ikke minst for å gi enda mer til en god sak.


– I år har vi også opp­ret­tet en nett­inn­sam­ling, og satt som mål å sam­le inn rundt 20000, I til­legg har vi fått inn noen per­son­lige spon­so­rer, og «Flint-fa­mi­li­en» har vært flinke til å støt­te opp om det­te. Det ser ut til at ar­ran­ge­men­tet blir enda større, leg­ger han til.


Ar­ran­gø­ren vil ikke ta inn­gangs­pen­ger, men sier de set­ter pris på alle på alle bi­drag som blir gitt og gir inn­tekt fra kake- og kaf­fe­salg uav­kor­tet til Bar­ne­kreft­fo­re­nin­gen.


– I år igjen har vi vært så hel­dige å få låne bane i Sla­gen­hal­len gra­tis av kom­mu­nen, og den­ne gan­gen spil­ler vi på den mid­ter­ste ba­nen slik at vi kan få plass til enda fle­re til­sku­e­re og gi­ve­re enn i fjor. I fjor støt­tet vi Vestfold-av­de­lin­gen, i år støt­ter vi Bar­ne­kreft­fo­re­nin­gen sen­tralt, si­den vi har opp­ret­tet en on­li­ne inn­sam­lings­ak­sjon, for­tel­ler Mel­lo Rin­dal.

Jen­te­ne fa­vo­rit­ter?

Fjor­årets kamp end­te med kne­pen sei­er til jen­te­ne, et­ter det gut­ta med glimt i øyet ka­rak­te­ri­se­rer som sus­pekte dom­mer­av­gjø­rel­ser. Gut­ta kan nep­pe ven­te seg en en­klere opp­ga­ve den­ne gang.


– Jen­te­ne har ryk­ket opp fra 4. til 2. di­vi­sjon, mens gut­ta med få unn­tak ikke har rørt en ball på et år. Uan­sett lo­ver vi en jevn ba­tal­je, og ikke minst god stem­ning og mye gøy for pub­li­kum. Vi hå­per man­ge tar med seg fa­mi­lie og kjen­te til Sla­gen­hal­len lør­dag, sier Mel­lo Rin­dal.


Kamp­start er 16.30, dø­re­ne åp­ner klok­ken 16.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort. Send oss noen linjer med bilder fra et arrangement som du ønsker å dele i TB.

Artikkeltags