Overgrep mot eldre ved sykehjem er ikke uvanlig. I en ny undersøkelse rapporterer rundt 60 prosent av de pleieansatte at de selv har begått vold, overgrep og forsømmelser. NTNU-rapporten avdekker et omfang som bør vekke oss alle.

Svært mange sier de har sett annet helsepersonell utøve vold og sett pårørende har utført vold og overgrep av ulik grad. Særlig utsatte er pasienter med demens. Demente mennesker er uforutsigbare og har ofte utfordrende atferd. Misforståelser, redsel og aggresjon er ofte utløsende faktorer. Har ansatte og pårørende lite eller ingen kunnskap om diagnosen, vil det lett utløse negative reaksjoner. Det er avgjørende at ansatte har kompetanse på området de er satt til å ivareta. Har man kunnskap, vil mange situasjoner unngås, og ansatte blir tryggere i sin yrkesutøvelse.

Er grunnbemanningen god nok for en forsvarlig drift, og er deltid unntaket, øker tryggheten og pasientsikkerheten. Et annet viktig element er hvordan avdelinger/enheter er rigget. Små, oversiktlige omgivelser er forebyggende for forvirring og negativ atferd hos pasientene og mer transparente for ansatte og pårørende.

Det er institusjonseier som er ansvarlig for sikker drift og helse, miljø og sikkerhet. Rapporten fra SINTEF setter fokus på og beviser at lov om helsepersonell og pasientrettighetsloven ikke følges etter lovkravene. Funnene er graverende. Fysisk, psykisk vold og forsømmelse må stanses, og de ansvarlige må ta ansvar.