Styrking av helse- og omsorgstilbudet i Færder kommune
Forebyggende helsearbeid der identifisering av sårbarhet og tidlig intervensjon er helsebringende for den enkelte og god økonomi.
Økonomisk er det langtidseffekten av å satse på forebygging blant sårbare grupper som er viktig. Forskning viser at det lønner seg. Bl. a i England, har landets mest prestisjefulle økonomi universitet London School of Economics, gjort beregninger på hvordan ivaretagelse av de mest sårbare gir stor økonomisk gevinst på sikt.

Hos oss i Færder betyr det at SP vil ha fokus på forebyggende helsearbeid i et bredt livsløpperspektiv.
Helsestasjonen for barn og unge har en nøkkelfunksjon.
• Vi vil at jordmor kapasiteten økes slik at alle som ønsker kan få svangerskapskontroll og tidlig hjemmebesøk etter fødsel. Barselkvinnene skrives ut fra sykehuset før amming er etablert, mens kvinnen er på det mest sårbare. Tidlig intervensjon er viktig for å forbygge komplikasjoner og for å fange opp situasjoner som kan kreve ytterligere hjelp / oppfølging.
• Helsesykepleierne har en unik posisjon til å få kunnskap om hvem som har behov for hjelp / støtte. Det er viktig at vi er framoverlent og styrker innsats og kompetanse tilknyttet helsestasjonen for barn og unge.

Pleie og omsorg
Å ivareta mennesker med behov for helsehjelp er en stor og viktig oppgave for kommunen. Det skal være trygt for pasient og pårørende å bo i og å motta helsehjelp i Færder.
Vi har nye sykehjem, flotte bygg. Færder SP vil holde søkelys på at innholdet og kvaliteten på pleien / omsorgen som gis derfra, er av god kvalitet.
• Færder SP vil ha fokus på å øke kapasiteten i sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter.
Til å ivareta omsorgen er vi avhengig av forskjellige faggrupper som samarbeider.
Færder Sp ser at det vil være et økende behov for kvalifiserte sykepleiere og helsefagarbeidere, i tillegg til bl. a fysioterapeuter / ergoterapeuter. Kompetansen må være høy, da pasienter i dag ofte har sammensatte helseproblemer. Det er ikke nok at medisiner deles ut. Noen med kunnskap må observere virkning / bivirkning og følge opp dette med nær kontakt til samarbeidende faggrupper. Det betyr at det ikke er uvesentlig hvilke hender det blir flere av. Vi trenger arbeidstakere som har fagkunnskap.
Tall fra SSB viser at Norge innen år 2035 mangler 28 000 sykepleiere, pr i dag mangler vi 5 600. Det er en varslet krise som også Færder kommune må ta inn over seg, og ha en plan for å møte.

• Færder SP mener at grunnbemanningen med fagkompetanse må økes.
• Opprettelse av fagutviklingsstillinger som er ansvarlig for gode prosedyrer og opplæring av alle ansatte er viktig.
• Det må stilles krav til solide norsk kunnskaper.
Færder SP vil arbeide for at det legges til rette for at man kan få økt egen kompetanse.
• Flere lærlingestillinger der nyutdannede rekrutteres inn.
• Utdanningstillinger.

Ansatte og brukere, må tas med på råd for å skape god kvalitet i pleie og omsorgstjenesten.
Arbeidsmiljøet er svært viktig for å beholde og rekruttere ansatte. Dette er et kjernepunkt for Færder SP.
Ivaretakelse av arbeidstakerne har en direkte betydning for kvaliteten av den omsorgen hver enkelt medarbeider er i stand til å gi.
• Færder SP mener kommunen må tilby en konkurransedyktig lønn, gode ledere og arbeidsvilkår. Turnus skal være helsefremmende.


De komplekse oppgavene som venter de som jobber i pleie og omsorg krever et minimum av kunnskap og ikke minst evne / kunnskap i etisk refleksjon og kommunikasjon.
Pr i dag opereres det i dag med uendelige små stillingsstørrelser. Det er svært dårlig utnyttelse av ressursene. Det gir ingen mulighet for kontinuitet i omsorgen og det gir svært lite jobb tilfredstillelse.
• Færder SP vil arbeide for at normen ved utlysning av stillinger er 100%. Det er en selvfølge i alle andre sektorer.
Kosthold blant eldre
Du blir hva du spiser. Det er et ordtak, men også en kjensgjerning. God mat servert innbydende er noe alle setter pris på. Det bidrar til god helse og også glede. Ernæringsstatus hos eldre med helseproblemer ofte er dårlig. Underernæring disponerer for en rekke negative helsekonsekvenser. Det er derfor viktig at kosten på institusjonene og hos hjemmeboende er variert, med frisk frukt og grønnsaker. Å ha fokus på ernæring / måltider er en forutsetning for å opprettholde god helse lenger. Det kreves kompetanse for å forstå hvordan man kan friste en dement til å spise. Det er ikke bare å sette maten på bordet.
Vi bor i et spiskammers av friske grønnsaker, dette må avspeile seg i maten som serveres fra kommunale kjøkken. At kommunens innbyggere serveres sesongens lokale kortreiste mat, er en selvfølge.
• Færder SP vil sette inn ressurser for bedre kostholdet blant eldre.