De tjenestene som skal møte og hjelpe mennesker som sliter, er ikke gode nok. Det er mangel på økonomiske ressurser, menneskelige ressurser og gode tilbud som er tilgjengelige der folk er og når folk trenger det.

Selvmordstallene er høye og økende. I 2018 tok 674 mennesker sitt eget liv i Norge. Det er nesten syv ganger så mange som antall drepte i trafikken. Siden 2013 har kostnadsveksten i somatikken vært fem ganger høyere enn i psykisk helsevern. Dette stikk i strid med den såkalte gylne regel, som sier at den årlige veksten for psykisk helsevern og rusbehandling hver for seg skal være høyere enn for somatikk.

LES OGSÅ: Du er ikke alene. Det er hjelp å få

Virkeligheten for pasienter og fagfolk er omfattende nedleggelse av sengeplasser, avvisning av henvisninger uten vurdering, mye bruk av ulovlig tvang og syke på glattcelle. Regjeringens svar er at de vil ta et initiativ for å kartlegge årsakene til psykiske helseutfordringer og selvmord.

SV krever en reell satsing på psykisk helse som sikrer konkrete tiltak for å få ned de høye og økende selvmordstallene og sikrer hjelp til alle med behov. Dette forutsetter at psykisk helsevern og rusbehandling finansieres i tråd med den gylne regel, og at kommunene tilføres midler i tråd med ambisjonsnivået for utvidelsen av det psykiske helsetilbudet.

LES OGSÅ: Trenger du noen å snakke med? Bruk kommunens tilbud!

Styrke forebygging

Frivilligheten og lavterskeltilbudene redder liv. Vi må ha en styrking av det forebyggende arbeidet på psykisk helse. Vi må anerkjenne de som hver dag møter mennesker som sliter, om det er på fritidsklubbene, i idretts- og kulturtilbudene eller gjennom det frivilligheten tilbyr.

Risikoen for selvmord er tre ganger så høy for menn som for kvinner. Dessuten oppsøker kvinner langt oftere hjelp. Hjelpeapparatet må i større grad legge til rette slik at både menn og kvinner oppsøker og benytter seg av de tilbudene som finnes.

LES OGSÅ: Åpenhet om selvmord forplikter

Mange ungdommer fanges opp i skolen, men apparatet rundt psykisk helse i skolen er mangelfullt. Samarbeidet mellom hjelpeapparatet og skolen må styrkes.

SV vil øremerke midler til flere brukerstyrte senger i spesialisthelsetjenesten, gjeninnføre tilskuddsordningen for kommunepsykologer, styrke satsingen på selvmordsforebyggende kurs som Vivat samt innføre en kommunal opptrappingsplan for en helhetlig utbygging av psykisk helsetilbud i kommunene.