Dette beløpet har aldri blitt motsagt av noen politiker, før gammelsosialisten Olaf Mathiassen nå gjør det i TB 11. november og hevder at vi er avhengige av denne eksterne arbeidsinnsatsen for å få hjulene til å trille rundt. Selvsagt uten å nevne kilder for påstandene og flosklene sine.

Som vanlig fra den kanten får Fremskrittspartiet all skyld for elendigheten som røde og blå sosialister daglig påfører samfunnet vårt, godt hjulpet av de grønne og gule. Det er selvsagt ikke uten grunn at Fremskrittspartiet til slutt valgte å gå ut av regjeringen Solberg.

LES OGSÅ: Pensjonistene trenger ikke bøye nakken, Inger Lexow!

Under hele etterkrigstiden har de offentlige ansatte fått stadig bedre kår og rettigheter. Dette har gått på bekostning av privat sektor, og dermed også betingelsene når det gjelder pensjonene til dem dette gjelder.

Underreguleringen av pensjonene, slik at minstepensjonistene får stadig dårligere økonomiske kår, skyldes at de er en salderingspost som brukes for å finansiere den fremmedkulturelle innvandringen til landet vårt og hva vi ellers spanderer ukritisk på det internasjonale samfunnet, EU og FN, med vennlig hilsen fra den norske politikerkasten.

LES OGSÅ: De brysomme grå hår

Fremskrittspartiet har alltid ønsket å få slutt på den uverdige behandlingen av de etnisk norske som har arbeidet og slitt for å bygge landet vårt, og som nå, på sine gamle dager, avspises med stadig dårligere levekår og kjøpekraft.

I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2021 foreslår partiet en rekke tiltak for å forbedre de eldres økonomiske situasjon. Fremskrittspartiet syntes det er smålig å sende en ekstraregning til syke mennesker gjennom å øke egenandelen både på medisiner, behandlinger og legebesøk. Derfor foreslår partiet å redusere egenandelstaket med 723 kroner sammenlignet med regjeringens forslag, slik at den totale egenandelsrammen blir på 2.460 kroner.

LES OGSÅ: Egentlig skal de ivareta eldres interesser, men Trude Viola får kritikk for å være for politisk: – Jeg er en arbeiderpartidame inn i ryggmargen

I tillegg vil partiet styrke eldreomsorgen med blant annet 1000 flere sykehjemsplasser, øke sykehusenes budsjett med 1, 5 milliarder, øremerke store deler av disse midlene til å kjøpe privat kapasitet for å få ned helsekøene, utvide fritt behandlingsvalg til også å gjelde røntgen, MR og CT, samt benytte 2,5 milliarder til å sikre pensjonistene samme kjøpekraftutvikling som lønnsmottakerne.

Det avsettes en milliard til å bekjempe ensomhet og underernæring, samt til å styrke de eldres tannhelse. De pårørende gjør en formidabel innsats som avlaster det offentlige hjelpeapparatet, og Fremskrittspartiet foreslår derfor å avsette 2, 6 millioner til dette arbeidet. Det gjør vi i samarbeid med SV og Pensjonistforbundet:

* Stortinget ber regjeringen snarest fremme forslag for å sikre at landets pensjonister ikke skal tape kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne ellers ikke gjør det. Prinsippet legger til grunn regulering av trygdeoppgjørene som gjennomsnitt av lønn og prisvekst. Ordningen bør få virkning fra 2020.

* Stortinget ber regjeringen opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60), hvor første steg i opptrappingsplanen gjennomføres i 2020.

* Stortinget ber regjeringen innføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene, ved å legge til grunn at midler mellom beregnet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst og lønnsveksten gis til forhandling, de årene dette er et positivt beløp. Midlene skal prioriteres til heving av minste pensjonsnivå frem til målet i opptrappingsplanen for minstepensjonistene er nådd. Pensjonistforbundet/SAKO skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner.

* Stortinget ber regjeringen sikre at Stortinget får en egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold (St. m. 4) til behandling i vårsesjonen, og ikke høstsesjonen som i dag.

* Stortinget ber regjeringen sørge for at Pensjonistforbundet får plass i TBU, på vegne av pensjonistenes organisasjoner.

* Stortinget ber regjeringen etablere kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistenes kan løftes og drøftes.