Tre kamerater ønsket å campe på Eidene på Tjøme i pinsa. De skulle sove i hengekøyer og tarper (duk over hengekøyene til beskyttelse mot regn og vind) og de hadde lest om friluftslovens bestemmelser på oppslag ved innkjøringa til Eidene senter. Guttene ble bortvist og Tønsbergs Blad skriver at senterets begrunnelse for bortvisning var at «området her ute er privat eiendom. Vi tillater at folk går tur i skogen, men ikke at skogen blir brukt til overnatting. Det disse guttene ville, er litt som om noen slår opp telt i hagen din for å sove der».

Eidene senter mener nok dette på sviktende juridisk grunnlag. Friluftsloven sier at «Telt må ikke settes opp så nær bebodd hus (hytte) at det forstyrrer beboernes fred og i hvert fall ikke nærmere enn 150 meter.» Det er altså generell adgang til telting i utmark nå teltet settes opp i tilstrekkelig (min 150 m) avstand til bebyggelse.

Senterets eiendom er ikke som hagen din, den er på 550 mål, mest skau og her finnes det godt med plass som tilfredsstiller 150-metersgrensa. I isteden for generell bortvisning burde vel personalet ved senteret forklart hvor langt inn i skauen guttene måtte gå for å tilfredsstille telting innafor lovens bestemmelser. Det kan ikke være et argument at Eidene senter er en privat eiendom. Veldig mye av norsk skog er det og det gir ikke eieren noen rett ut over friluftslovens bestemmelser. Det kan heller ikke være et argument at «det blir som om noen slår opp telt i hagen din». Ved å overholde 150-metersgrensa er det argumentet utvilsomt uholdbart.

Senterleder Tom W. Madsen sier også at de tillater at folk går tur i skauen. Men det er ikke Røde Kors som gir denne tillatelsen, det er det friluftsloven som gjør: «I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.».

Røde Kors argumenterer også med at de er redde for forsøpling og engangsgriller og bål som blir forlagt. Her gir også friluftsloven klare anvisninger: «Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.» Ved overtredelse har grunneier sanksjonsmulighet og kan vise bort dem som ikke følger reglene. Men det kan ikke presumeres (antas som en generell regel) at folk ikke følger reglene og derfor nekte adgang til opphold, ferdsel eller telting på forhånd.

Et siste argument senteret bruker er hva slags sted senteret er. Fordi de ofte har grupper med sårbare mennesker, må de ha kontroll på området. Men - det er altså ikke opp til den enkelte grunneier å definere hva som er lovlig aktivitet i egen skau, friluftsloven gir begrensninger. Dersom Eidene senter har et særskilt behov for å dispensere fra friluftsloven, bør de ordne dette i lovlige former. Og dersom de har det; vise til denne dispensasjonen.