De fleste eldre i Norge/Tønsberg opplever en trygg og god alderdom, og mange muligheter til et aktiv seniorliv finnes. Eldre er ikke og ønsker ikke å være en belastning på offentlige budsjetter. Tvert imot er eldre en ressurs på veldig mange områder – i familien, i frivillige organisasjoner, i lokalsamfunnet, i politikk og arbeidsliv i den grad det gis anledning til det i de to siste kategoriene. Mange eldre ønsker å være til nytte på en eller annen måte. Det er et paradoks at samtidig som antall eldre øker, og toneangivende politikere er bekymret for belastningen på helsevesenet og økonomien, så satses det ikke skikkelig på å stimulere flere til å stå i arbeid lenger. Utenforskapet øker og dermed også helseplagene. Her trengs et kraft-tak med nytenking og tiltak som monner.En holdningsendring er nødvendig slik at eldre respekteres for den ressursen de er.

Demokrati og deltakelse

Eldre må gis anledning til å delta i samfunnslivet. Det er både en menneskerett og en demokratisk rett. I en stadig mer digitalisert verden holdes eldre ubevisst utenfor. PC og nettbrett gis alle barn på skolen, men ikke eldre på sykehjemmet. Opplæring til digitale ferdigheter er en selvfølge i skolen, men ikke for eldre. Et samfunn der eldre henvises til hjelp fra barnebarna for å betale en regning eller skaffe seg kunnskap om egen bankkonto er respektløst. En holdningsendring ville være betimelig.

Aldersdiskriminering

Eldre opplever aldersdiskriminering i arbeidslivet. I stedet burde forholdene legges til rette med gode ordninger der trygd og lønn ses i sammenheng. Det vil samfunnet tjene på med lavere trygdeutbetalinger og erfarne arbeidstakere. Det er jo mangel på arbeidskraft i mange bransjer. Som sagt – det trengs en holdningsendring.

Sosial ulikhet

Det snakkes mye om sosiale forskjeller og fattigdom uten å nevne at eldre er blant de med minst å rutte med. Minstepensjonister er blant de fattigste i Norge. Pensjonister som har vært ansatt i offentlig virksomhet mottar 66 prosent av opprinnelig inntekt fra Folketrygden (ved 100% stilling og full opptjening), mens den store gruppen pensjonister fra privat sektor ofte får mindre enn dette. Alle har imidlertid stort sett de samme boutgiftene.

Mange har mistet ektefelle eller samboer, men husleie, strøm og kommunale avgifter er de samme eller høyere enten du lever alene eller sammen med noen. I tillegg har pensjonen blitt mindre verdt over flere år på grunn av pensjonsreformen som ikke har fulgt lønns- og prisindeksen. En ny pensjonsordning er under utredning. Eldre ønsker en rettferdig og forståelig pensjon, men da må det en holdningsendring til.

Tannhelse på blå resept

Utgifter til helsehjelp og legemidler på blå resept er en akseptert ordning som er en god hjelp for eldre som er avhengig av ordningen.

Det er imidlertid uforståelig for eldre som får dårlige tenner etter som tiden går at ikke tannhelsetjenester likestilles med andre helsetjenester. Det er respektløst å synes det er helt greit at eldre ikke har råd til å gå til tannlegen.Tenner slites på samme måte som kroppen. Også på dette området trengs det en holdningsendring.

Psykisk helse

Psykisk helse er et minst like stort problem for eldre som for den oppvoksende generasjon. Mange eldre er deprimerte over mange år, og flere enn vi liker å tenke på tar sitt eget liv. Det er stor forskjell på ungdom og eldres psykiske helse. Ungdom har et helt liv foran seg til å bli frisk og leve et godt liv, mens eldre – av naturlige grunner – ikke har så mange år igjen å leve. Det forskes for lite på eldre og deres livs-situasjon. Det er som om samfunnet mener at det er ikke så farlig hvorledes eldre over 75 år har det. Ingen bryr seg. Spesielt siden vi blir flere eldre og lever lenger burde vi være opptatt av å vite mer og legge bedre til rette for en verdig alderdom. Nok en gang: En holdningsendring er nødvendig.

Boliger

De fleste vil helst bo hjemme så lenge det er mulig. Det forutsetter at samfunnet stiller opp med hjelp og hjelpemidler. Det er billigere enn sykehjemsplass. Virkemidler som stimulerer til at folk selv kan selge egen bolig og kjøpe seg inn i private eller offentlige bokollektiv, savnes imidlertid i stor grad. Felles boligløsninger der ens private liv skjermes i egne enheter samtidig som sikkerhet og det sosiale er tilgjengelig. Husbanken må likestille tilskuddene til offentlige og private omsorgshjem prosjekter. Her må det nytenkning til slik at vi får flere prosjekter.

Eldreomsorg

Helse- og omsorgstjenesteloven fra 2012 pålegger kommunene å sørge for at befolkningen tilbys helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, plass i institusjon og avlastningstiltak. Tilbudet skal være tilpasset den enkeltes behov og tilrettelagt med respekt for den enkeltes integritet og verdighet. Virkeligheten på sykehjemmene, kan i noen tilfeller være langt unna målene i loven og menneskerettighetene. Respektløst og uverdig – intet mindre. Det trengs en holdningsendring som gir kvalitet i omsorgen. Jo, sannelig – nå er det eldre sin tur.