Tjøme kommune har oversendt byggesaksgranskningen til politiet

BER OM HJELP: Tjøme-ordfører Bente Bjerke (Ap) ber politiet vurdere funnene i granskningsrapporten.

BER OM HJELP: Tjøme-ordfører Bente Bjerke (Ap) ber politiet vurdere funnene i granskningsrapporten. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Tjøme kommune har sendt BDOs gransking av byggesaksavdelingen til politiet for vurdering.

DEL

Ledelsen i Tjøme kommune vil la politiet å vurdere funnene i granskingsrapporten etter at kontrollutvalget behandlet saken i forrige uke. Det er granskingsselskapet BDO som har gjennomført undersøkelsene av byggesaksavdelingen i Tjøme kommune.

– I møtet i kontrollutvalget i forrige uke ble det fremsatt alvorlige påstander om straffbare handlinger, og det ble også besluttet å iverksette en juridisk vurdering av korrupsjonsspørsmålet. Kommunens ledelse finner det derfor riktigst å nå oversende BDO-rapporten til politiet for en vurdering, sier konstituert rådmann Johnny Steinsvåg i en pressemelding.

Han forteller videre at kommunen har de siste ukene arbeidet systematisk og grundig med funnene i rapporten og opplysninger som har fremkommet i etterkant.

– Vi har også løpende vurdert om saken har strafferettslige sider, sier konstituert rådmann Johnny Steinsvåg.

LES OGSÅ: Byggesakene på Tjøme: Regner ikke med å ha full oversikt før i 2018

Gjør det av hensyn til de ansatte

Nå vi l altså kommunen at politiet skal vurdere om det foreligger mulige straffbare forhold i byggesaksavdelingen i Tjøme kommune. Dette gjør kommunen av hensyn til de ansatte.

– Dette innebærer ikke at kommunen har konkludert med at det har funnet sted korrupsjon. Det er et spørsmål vi mener er opp til politiet å vurdere. Kommunen har et arbeidsgiveransvar for medarbeidere som nå anklages for alvorlige straffbare handlinger. Vi er opptatt av at disse ivaretas på en mest mulig rettferdig og ryddig måte, sier Steinsvåg.

Kommunen oversender saken til politiet også av hensyn til en eventuell fremtidig politietterforskning av saken.

LES OGSÅ: BI-professor: – Dette er korrupsjon. BDO har misforstått

– Mest ryddig at politiet ser på saken

– Vedvarende medieoppmerksomhet og en ny runde med eksterne undersøkelser av saken vil kunne påvirke en eventuell fremtidig politietterforskning. Også av den grunn er det nå mest ryddig at politiet ser på saken, sier Steinsvåg.

Ordfører Bente K. Bjerke har følgende kommentar:

– Dette er en krevende og kompleks sak. Vi er opptatt av at saken håndteres på en god og ordentlig måte for alle involverte. Jeg mener det er nødvendig å overlate til politiet å vurdere om det har forekommet korrupsjon, sier Bjerke.

I pressemeldingen skriver kommunen: «BDOs rapport fremkom det blant annet at ansatte i kommunen har mottatt ytelser fra private aktører, og det fremkom påstander om at saksbehandlere hadde mottatt penger for å avgjøre saker. BDO fant ikke belegg for dette. Summen av disse påstandene er så alvorlige at det bør overlates til politiet å vurdere dem nærmere».

Dette er saken

 • I juni 2017 blir lederen for byggesaksavdelingen på Tjøme suspendert etter at NRK Vestfold avdekket at han hadde et firma på si og tok betalt for å hjelpe kunder med å fylle ut byggesøknader.
 • Kommunen får flere bekymringsmeldinger om mulig sammenblanding av interesser og korrupsjonslignende forhold i byggesaksavdelingen på grunn av tette bånd mellom byggesakslederen og arkitektfirmaet Breili & Partnere. Byggesakslederen jobbet hos Breili som daglig leder fra 2010-2013. Arkitektfirmaet får mange oppdrag fra ressursterke hytteeiere, og byggesøknadene behandles i Tjøme kommune.
 • Habiliteten til tidligere byggesaksleder, Harald Svendsen som gikk av med pensjon i fjor, undersøkes også.
 • Rådmannen beslutter å sette i gang granskingen. Alle sider av saken skal belyses. Selskapet BDO får granskingsoppdraget og i august starter granskingen.
 • BDO undersøker 125 saker som har vært innenfor mandatet. Videre har de sett på 35 saker som de fikk henvendelser om fra publikum. Granskeren har intervjuet cirka ti mennesker.
 • Granskingsrapporten ble lagt fram i formannskapsmøtet 20. september.
 • Granskerne finner store feil og mangler i saksbehandlingen av byggesaker på Tjøme, men påviser ikke korrupsjon.
 • BDOs vurdering er at etablert praksis for saksbehandling av byggesaker i Tjøme kommune, på enkelte områder, er basert på en regelforståelse BDO mener ikke ivaretar gjeldende regelverk. Undersøkelser har vist at etablert praksis har vært gjeldende siden før 1998,
 • Granskerne konkluderer med at arkitekfirmaet Breili & Partnere ikke ble forskjellsbehandlet.
 • Granskerne identifiserer forretningsmessig relasjon, vennetjenester og sosial omgang mellom Harald Svendsen og Rune Breili.
 • Granskeren finner brudd på arbeidsreglement og etiske retninglinjer: Byggesakslederen som ble suspendert hadde fire oppdrag via sitt firma. Han fikk betalt for å fylle ut søknader på vegne av kunder, og behandlet så søknadene selv.
 • Granskerne mener at begge byggesakslederne ikke har vært inhabile til å behandle saker fra Breili & Partners, men de skulle ha vurdert sin habilitet i flere saker.

Mandatet for granskingen

Granskingsselskapet BDO skal belyse disse punktene:

 • Om nåværende og/eller tidligere ansatte har ytt tjenester utover kommunens veiledningsplikt i byggesaker, herunder om dette er ytt gjennom egne firma.
 •  Finnes det slike saker, skal disse gjennomgås for å avklare om de er behandlet i tråd med gjeldende regelverk og praksis i kommunen.
 • Hvorvidt nåværende og tidligere ansatte har behandlet saker der de var inhabile på grunn av sin relasjon til det aktuelle arkitektfirmaet.
 • Hvorvidt dispensasjonssaker fra Breili er behandlet i tråd med gjeldende regelverk.
 • Om kommunens etiske retningslinjer og annet relevant regelverk er fulgt og om disse er tilstrekkelige.

Artikkeltags