Gå til sidens hovedinnhold

Tønsberg - der barn ler

Tønsberg har valgt «Der barn ler» som visjon. Som ny utvalgsleder for oppvekst og opplæring: hva annet kan jeg gjøre enn å brette opp ermene og hoppe uti med begge beina?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prognosene for barnetallsutvikling i kommunen tilsier at det kan tilbys barnehageplass til de som har rett til det. Men det kan være mangel på plass i enkelte områder som Sem og Hogsnes/ Vear og Tønsberg sentrum. Utviklingen må følges nøye med på, og det må planlegges for tilstrekkelig kapasitet i hele kommunen, slik at barna våre i størst mulig grad kan få gå i barnehage i sitt nærmiljø.

LES OGSÅ: Ordføreren erklærte den nye møteplassen for åpen: – Jeg er stolt av samarbeidet

Det har de siste årene vært mye snakk om bemanningsnorm i barnehagene. Senterpartiet har ambisjoner om å få inn tilstrekkelig med voksne i hele barnehagens åpningstid. Fordi vi er opptatt av trygghet, trivsel og tidlig innsats.

Forventet elevtallsvekst varierer fra skole til skole; noen venter elevtallsnedgang, mens andre venter kapasitetsutfordringer. I løpet av våren 2021 vil det bli lagt frem en sak om skolestruktur til politisk behandling. Her blir det viktig å få på plass gode løsninger på kapasitetsutfordringer i blant annet Slagen og på Vear.

Skolestruktur må også knyttes til fremtidig boligutvikling i kommunen. Alle kan ikke bo i Tønsberg sentrum. Det må derfor planlegges for nye boligområder for å styrke de skolene som trenger et større elevtallsgrunnlag, som Solerød og Barkåker skole.

LES OGSÅ: Politikk handler om å prioritere – Ap og Sp vil ikke nok

Ny teknologi i skolen

Denne høsten startet undervisningen etter nye læreplaner i grunnskolen. De tradisjonelle lærebøkene vil i stor grad erstattes av elektroniske lærebøker, nettressurser, apper og programvare. Innkjøp av iPader og elev-PCer til våre 6000 elever er blitt prioritert, men det mangler fortsatt en god del digitalt utsyr til undervisningsrom og lærere.

Inneværende skoleår ser vi en økning i skoler som har utfordringer med å oppfylle den nasjonale normen for lærertetthet. I tillegg har det vært en nedbemanning på assistentsiden. Alt skyldes rammekutt i skolen grunnet en mildt sagt krevende kommuneøkonomi. Denne utviklingen må snu. Samtidig kan ikke lærernormen alene styre ressursfordelingen på den enkelte skole. Ingen klasser er like, og noen er mer krevende enn andre. Noen elever trenger tettere oppfølging grunnet utfordringer med språk, lærevansker eller samspill med andre elever.

LES OGSÅ: Igjen må Anette kjempe for eksistensen til sin barnehage: – Det har vært noen runder nå

Som utvalgsleder har jeg tillit til at den enkelte rektor innenfor rammen fordeler ressursene på en god måte mellom de ulike klassene. Det har i den senere tid vært flere oppslag om det som oppleves som urettferdig budsjett for noen skoler. Det pågår nå arbeid med ny ressursfordelingsmodell for skolene som skal sikre en bedre og mer rettferdig tildeling - også for de større skolene som Ringshaug.

LES OGSÅ: Neste års budsjett: De rødgrønne vil styrke bemanningen i barnehagene

Reformer

Nasjonale føringer vil dreie pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) i retning av arbeid på systemnivå, som en del av forebyggende og universelle tiltak for alle barn – ikke bare de med særskilte behov. Når PPT har ventelister fra før, blir overgangen ekstra ressurskrevende med både arbeidsoppgaver på system og samme trykk på individnivå. Målet er færre henvisninger på individsaker.

I 2022 trer barnevernsreformen i kraft med flere oppgaver til barnevernet i kommunen. Samtidig melder barnevernet bekymring rundt ungdommers psykiske helse og rus. Behovet for institusjonsplasseringer og fosterhjem øker. Ansvar for ettervern økes fra 23 til 25 år. Dette fører til økte kostnader.

LES OGSÅ: Ellevill lønnsfest for kommuneansatte: – Helt hinsides

Oppgavene og behovene er så alt for mye større enn pengesekken. Det må tøffe prioriteringer til når budsjettet for 2021 skal settes. Jeg er glad for at det er enighet på tvers av det politiske miljøet i Tønsberg om at det er barn og unge som nå skal prioriteres. Jeg er stolt av å være en del av en posisjon som evner å gjøre noe med det.

Senterpartiet og resten av posisjonen ønsker en opptrappingsplan for tilstrekkelig bemanning i hele barnehagens åpningstid. I første omgang vil vi sette i gang et forsøksprosjekt med økt bemanning i barnehager i områder med særlige utfordringer i levekårsundersøkelsen, for å kunne se eventuelle effekter. I dag leier kommunen inn eksterne vikarer. Dette er en kostbar tjeneste, som vi ønsker å erstatte med en kommunal vikarpool.

LES OGSÅ: Disse kuttene vil ikke Lise og Høyre være med på

Pengene vi sparer på dette legges i potten for bedre tjenester til barn og unge. Vi setter av ressurser til flere lærlinger i sektoren barn og unge. Vi reduserer rådmannens kutt på rydding av turstier og kjøring av skiløyper. Vi vil legge til rette for gode aktivitetstilbud utendørs. Vi setter inn miljøterapeuter i skolen, fortrinnsvis ungdomsskolen, for å bidra til et bedre læringsmiljø.

Alt kan ikke gjøres i et budsjett. Men Senterpartiet har sammen med resten av posisjonen i budsjett for 2021 laget en god start for arbeidet videre med Tønsberg kommune - der barn ler.

Kommentarer til denne saken