Alle skoleelever i Norge har rett på et visst antall fagutdannede lærere per elev. Dette forholdstallet kalles lærernormen. Det er bestemt ved forskrift og er altså ikke frivillig å oppfylle for norske skoleeiere, verken for de kommunale eller de private. Men mange grunnskoler i Tønsberg greier ikke å oppfylle den lovpålagte normen. Det blir enda dårligere med de foreslåtte kuttene.

I budsjettforslaget beskriver rådmann Egil Johansen at hovedårsaken til at lærernormen ikke oppfylles, at assistenter mangler i klasserommene, at oppgavene knyttet til innføringen av fagfornyelsen og andre lovpålagte oppgaver brytes, skyldes rammekuttet i budsjettet i 2020. Det betyr at de 31 grunnskolene våre allerede har kuttet til beinet. De har bidratt til Tønsberg kommunes felles kutt i 2020, så nå er det ikke mer penger igjen uten at det går mot brudd på lovpålagte oppgaver.

LES OGSÅ: Slik er SVs løsning på Tønsbergs økonomiske utfordringer: – Dette er verken urettferdig eller dyrt

Mistet spesialundervisning

20.07.20 sendte Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG) i Tønsberg en bekymringsmelding til kommunalsjefen. Denne handlet om elever som hadde mistet sin lovmessige rett til spesialundervisning under og etter nedstenging av skoler i forbindelse med koronapandemien. I Utdanningsdirektoratets telling viser det seg at i Tønsberg kommune var det hele 141 elever som fikk for få timer med spesialundervisning og hele 90 elever som fikk for få timer med lærer eller spesialpedagog i skoleåret 2019-2020. Kunnskapsminister Guri Melby skriver i en e-post til VG, publisert 8.11.2020 at det ikke er noen vei utenom at disse elevene skal få den lovfestede spesialundervisningen de har krav på.

LES OGSÅ: Nå advarer Tønsberg-lærerne: Skolen må styrkes, ikke svekkes!

FUG Tønsberg er bekymret over håndteringen av de 231 særlig sårbare elevenes risiko for redusert oppfølging, læring og spesialundervisning. Vi ba skoleeier i sommer om å nøye kartlegge konsekvensene av nedstengingen våren 2020 for best mulig å kunne utvikle tiltak og for å være best mulig rustet til en eventuell senere smittetopp. Den smittetoppen er vi midt inne i nå, og responsen er, så vidt vi kjenner til, ingen oppfølging av spesialundervisningen og kutt på ytterligere 6 millioner i forslag til budsjett!

Det betyr et planlagt lovbrudd der barn og unge i tønsbergskolene verken får de profesjonelle lærerne de har krav på i klasserommene eller den lovpålagte hjelpen de trenger ved spesielle behov for læring og utvikling.

LES OGSÅ: Skolene får 6 millioner mindre å rutte med: – Vi er bekymret for elevene

Antimobbeplan og lærerkutt

FUG Tønsberg deltar nå i en arbeidsgruppe som skal utforme en ny handlingsplan mot mobbing i kommunen. Å kutte i ansattressurser samtidig som det nå jobbes grundig med en ny plan for det psykososiale miljøet blant barn og unge klinger særdeles dårlig. Fordi tilstrekkelig bemanning og kompetent bemanning selvsagt er svært viktig for tidlig innsats og forebygging.

LES OGSÅ: Utdanningsforbundet ser at kuttene rammer de som trenger kommunen mest

FUG Tønsberg sier derfor: Ikke rør oppvekst og læring! Vi forventer en snarlig snuoperasjon og et svar fra politikerne våre på hva de tenker å gjøre. Dette handler om barnas og ungdommenes oppvekstsvilkår og om Tønsbergs fremtid.